Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια
300 ώρες - 36 Εβδομάδες

Μονάδες ECTS
12

Ημερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος
15.04.2024 – 31.12.2024

Θεματικό Πεδίο
Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες
meafora@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 300 ώρες / 36 εβδομάδες

 Μονάδες ECTS: 12

 Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη)

Θεματικό Πεδίο

Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

 1. Δ.Ε. : Νομικό Σύστημα
 2. Δ.Ε. : Θέματα λειτουργίας σχολικής μονάδας
 3. Δ.Ε. : Οργάνωση της Εκπαίδευσης
 4. Δ.Ε. : Επιστημονικές συγκρούσεις-η συναλλαγή των πολιτών
 5. Δ.Ε. : Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτικών
 6. Δ.Ε. : Πειθαρχικό δίκαιο

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος:

Το πρόγραμμα διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Βασικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μέσα από θεωρητικές αναλύσεις του θεσμικού πλαισίου αλλά και με σύγχρονα και πραγματικά παραδείγματα νομικών περιπτώσεων οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν συγκροτημένη αντίληψη των διαφόρων νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Συνάμα, η μελέτη και η ενδελεχής ανάδειξη και συζήτηση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολείων της δημόσιας αλλά και ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα τους βοηθήσει να λειτουργούν με ακόμη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα είναι σε θέση:

 1. Να περιγράφουν τις βασικές πηγές του δικαίου της εκπαίδευσης (Σύνταγμα, Διεθνείς Συμβάσεις, Νόμοι, Έθιμο, Νομολογία-Επιστήμη).
 2. Να ορίζουν τα είδη των ενδοδιοικητικών και δικαστικών προσφυγών κατά των πράξεων της σχολικής μονάδας και των λοιπών δομών της εκπαίδευσης.
 3. Να διακρίνουν την νομοθεσία περί απουσιών των μαθητών.
 4. Να διακρίνουν τη νομοθεσία σχεδιασμού διδακτικών βιβλίων και διδακτέας ύλης, της ανάθεσης μαθημάτων, της βαθμολόγησης και των σχολικών εκλογών.
 5. Να περιγράφουν τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών (ασυμβίβαστα-απαγορεύσεις-άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου).
 6. Να γνωρίζουν τον τρόπο και τις διαδικασίες που γίνονται οι προσλήψεις, οι προαγωγές καθώς και τον τρόπο που μεταβάλλεται η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση).
 7. Να κατανοούν και να απαριθμεί τα πειθαρχικά παραπτώματα.
 8. Να διακρίνουν την διαφορά αργίας και διαθεσιμότητας.
 9. Να σχεδιάζουν την έκδοση διοικητικών πράξεων και να τηρεί ορθά το πρωτόκολλο.
 10. Να αντιμετωπίζουν τα αιτήματα χορήγησης εγγράφων.
 11. Να αντιμετωπίζουν την ελλιπή προσκόμιση δικαιολογητικών από τους μαθητές.
 12. Να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις δαπάνες των σχολικών μονάδων, και για τα κτιριακά προβλήματα.
 13. Να αντιμετωπίζουν την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
 14. Να αντιμετωπίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών με ειδικές ανάγκες.
 15. Να σχεδιάζουν ορθά τις σχολικές δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές, περίπατοι) και να αντιμετωπίζει τυχόν ατυχήματα.
 16. Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 17. Να σχεδιάζουν και να διεκπεραιώνουν τυχόν ανακριτικές διαδικασίες που του/της ανατίθενται (π.χ. Ένορκη Διοικητική Εξέταση, Προκαταρκτική Εξέταση).
 18. Να αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη πληρότητα τις νομικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 19. Να αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ευαισθησία το ζήτημα της προαγωγής της εκπαίδευσης (ως δικαίωμα και ως υποχρέωση).
 20. Να εκτιμούν με περισσότερη ενσυναίσθηση τους γονείς που παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 21. Να συμβάλλουν με κριτικό τρόπο στη διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών ποινών και θα αντιμετωπίζει περισσότερο στοχαστικά τις διαμαρτυρίες των μαθητών, καθώς και διάφορα περιστατικά (π.χ. σχολικές καταλήψεις).
 22. Να βλέπουν με μεγαλύτερη ευαισθησία περιστατικά έκνομης συμπεριφοράς στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. σχολικός εκφοβισμός, κακοποίηση, κ.λπ.)
 23. Να αντιλαμβάνονται περισσότερο ολιστικά την εκπαιδευτική κοινότητα ως μια κοινότητα που διέπεται από κανόνες και αρχές.
Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 1. Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων που εργάζονται στη δημόσια ή ιδιωτική τυπική εκπαίδευση ή και σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές μη-τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Δ.Ι.Ε.Κ., Φροντιστήρια, Κ.Δ.Β.Μ., Ι.Ι.Ε.Κ.)
 2. Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Συντονιστές Εκπαίδευσης.
 3. Διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, που ασχολούνται με την καθημερινή λειτουργία των σχολείων και τα υπηρεσιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών της αρμοδιότητάς τους.
 4. Πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να εργαστούν στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση είτε ως εκπαιδευτικοί ή και ως στελέχη.
 5. Φοιτήτριες και φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα νομικά ζητήματα που συνδέονται με την δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (π.χ. παιδαγωγικών σχολών).

Συνεργαζόμενοι φορείς:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ MEAFORA Ο.Ε.

Μοριοδότηση

Μοριοδότηση

 1. 2 μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).
 2. 2 μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019
 3. 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Υπουργική Απόφαση 48190/E1 ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019
 4. 0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 (για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/2021):
 5. 0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3 για την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), (Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, ΦΕΚ 1151, Β’, 29.03.2018)
 6. Σύμφωνα με το νέο νόμο για το σύστημα διορισμού́ και προσλήψεων εκπαιδευτικών της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)  που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 20/12/2023 (νόμος 5078/2023), πέντε δέκατα της μονάδας ανά ώρα επιμόρφωσης (0,5 μονάδα/ώρα) και με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) μονάδες για πιστοποιημένη επιμόρφωση φορέα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από άλλο δημόσιο φορέα με σχετική αρμοδιότητα.

   

  Το πρόγραμμα μοριοδοτεί επίσης για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (Ν. 4823/21) ως εξής:

  1. 1-2 μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων. (Κάθε πρόγραμμα μοριοδοτείται με ένα μόριο. Επιτρέπεται η μοριοδότηση μέχρι δύο προγραμμάτων).
  2. Για την επιλογή Διευθυντών – Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): Επιμόρφωση στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέματα ΣΔΕ, ή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων: 0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2
  Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

  Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

  Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Κουλαουζίδης

  Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής

  Email Επιστημονικά Υπεύθυνου: gkoulaouzidis@eap.gr

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

   

  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: https://www.eap.gr/dep/koulaouz/

  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

  Ο Γιώργος Κουλαουζίδης, είναι Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  Σχεδίασε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ και ήταν μέλος του επιστημονικού συμβουλίου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των ΟΤΑ. Έχει μεταφράσει 7 βιβλία για την εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαιδευτική έρευνα, ενώ έχει επιμεληθεί αρκετά επιστημονικά συγγράμματα. Είναι μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του International Hall of Fame of Adult and Continuing Education, της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση στην ESREA και της ομάδας που συντονίζει την Διεθνή Ένωση για την Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Συμμετέχει στο δίκτυο των 27 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που αξιολογούν την πορεία των κρατών μελών της ΕΕ αναφορικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες. Το 2019 εντάχθηκε στο International Hall of Fame of Adult and Continuing Education (ο πρώτος Έλληνας που έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση).

  Εκπαιδευτές

  Η Ελισσάβετ (Έλσα) Δαλαμπύρα είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εδώ και 28 έτη, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Εδώ και 15 έτη ασχολείται εξειδικευμένα με το νομικό πλαίσιο και το δίκαιο της εκπαίδευσης ως μέλος του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ως μάχιμη δικηγόρος έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα που συνδέονται με την εκπαίδευση και το λειτούργημα του εκπαιδευτικού. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ), ενώ έχει βιωματική εμπειρία από την εκπαίδευση από απόσταση τόσο ως απόφοιτος του προπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, όσο και ως εκπαιδεύτρια-εισηγήτρια σε . Έχει συμμετάσχει σε πολλές ημερίδες και σεμινάρια με αντικείμενο το δίκαιο και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση, ενώ επίσης έχει σημαντικό αριθμό συμμετοχών σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.

  Θεματικές Ενότητες

  Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους: 

   

  Τίτλος Δ.Ε.1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε. 1 

  Περιγραφή βασικών πηγών του δικαίου της εκπαίδευσης (Σύνταγμα, Διεθνείς Συμβάσεις, Νόμοι, Έθιμο, Νομολογία-Επιστήμη).  Ορισμός ειδών των ενδοδιοικητικών και δικαστικών προσφυγών κατά των πράξεων της σχολικής μονάδας και των λοιπών δομών της εκπαίδευσης.

  Διάρκεια σε ώρες 25, Αξία σε ECTS 2

  Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Έλσα Δαλαμπύρα

   

  Τίτλος Δ.Ε.2 ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

   

  Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε. 2 . 

  Παράθεση νομοθεσίας περί απουσιών των μαθητών, σχεδιασμού διδακτικών βιβλίων και διδακτέας ύλης, της ανάθεσης μαθημάτων, της βαθμολόγησης και των σχολικών εκλογών.  Αντιμετώπιση προβλημάτων εγγραφών μαθητών.  Περιγραφή Αρμοδίων υπηρεσιών για τις δαπάνες των σχολικών μονάδων, και για τα κτιριακά προβλήματα. Περιγραφή ορθού σχεδιασμού σχολικών δραστηριοτήτων(π.χ. εκδρομές, περίπατοι) και αντιμετώπιση ατυχημάτων. Διενέργεια μαθητικών εκλογών.  Αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού.

  Διάρκεια σε ώρες 25, Αξία σε ECTS 2

  Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Έλσα Δαλαμπύρα

   

  Τίτλος Δ.Ε.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   

  Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε. 3 . 

  Παρουσίαση των δομών και της ιεραρχίας της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διοικητικές υπηρεσίες-σχολικές μονάδες).   

  Διάρκεια σε ώρες 25, Αξία σε ECTS 2

  Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Έλσα Δαλαμπύρα

   

  Τίτλος Δ.Ε.4  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ- Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

   

  Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε. 4 . 

  Ορθή τήρηση του πρωτοκόλλου.  Χορήγηση εγγράφων που τηρούνται στην υπηρεσία.   Τήρηση της νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων.  Η σχέση θρησκείας και σχολείου.  Αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από το διαζύγιο και την διάσταση των γονέων.

  Διάρκεια σε ώρες 25, Αξία σε ECTS 2

  Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Έλσα Δαλαμπύρα

   

  Τίτλος Δ.Ε.5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

   

  Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε. 5 . 

  Περιγραφή ασυμβίβαστων.  Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.  Ζητήματα διορισμών, μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης, ωραρίου, προαγωγών.   Είδη αδειών.  Συνδικαλιστικά δικαιώματα.  Αναφορά στα ιδιαίτερα ζητήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

  Διάρκεια σε ώρες 25, Αξία σε ECTS 2

  Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Έλσα Δαλαμπύρα

   

  Τίτλος Δ.Ε.6  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε. 6 . 

  Τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών.  Η σχέση ποινικής και πειθαρχικής δίκης.  Οι διαδικασίες πειθαρχικής έρευνας και δίωξης.  Η εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων.  Η αργία.

  Διάρκεια σε ώρες 25, Αξία σε ECTS 2

  Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Έλσα Δαλαμπύρα

  Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

  Τίτλος ενότητας

  Εβδομάδες

  Ώρες διδασκαλίας (σύγχρονη + ασύγχρονη)

  ECTS

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ

  Νομικό Σύστημα

  1-6

  25 (5 + 20)

  2

  Έλσα Δαλαμπύρα

  Θέματα λειτουργίας σχολικής μονάδας

  7-12

  25 (5 + 20)

  2

  Έλσα Δαλαμπύρα

  Οργάνωση της Εκπαίδευσης

  13-18

  25 (5 + 20)

  2

  Έλσα Δαλαμπύρα

  Επιστημονικές συγκρούσεις-η συναλλαγή των πολιτών

  19-24

  25 (5 + 20)

  2

  Έλσα Δαλαμπύρα

  Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτικών

  25-30

  25 (5 + 20)

  2

  Έλσα Δαλαμπύρα

  Πειθαρχικό δίκαιο

  31-36

  25 (5 + 20)

  2

  Έλσα Δαλαμπύρα

  Σύνολο

   

  150 (30 + 120)

  12

   

  Μεθοδολογία Υλοποίησης

  Διδασκαλία & Παρακολούθηση: Σύγχρονη τηλεκπαίδευση και ασύγχρονη εκπαίδευση.

  Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: Παρουσιάσεις ppt, Βιβλιογραφία (Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς), Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Νομολογία.

  Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:  Μελέτη περίπτωσης, Συμμετοχή σε φόρουμ με ταυτόχρονη ανάθεση ρόλων, τεστ πολλαπλής επιλογής, ανάθεση τελικής εργασίας.

  Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

  Αξιολόγηση Προγράμματος

  Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, οι εκπαιδευόμενοι  στο τέλος του προγράμματος καλούνται να συμπληρώσουν ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑ του Ε.Α.Π. [1]

   

  Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

  Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

  Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

  Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

  1. Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
  2. Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

   Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

  Οι εκπαιδευτές του προγράμματος οφείλουν να

  1. Επικοινωνούν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
  2. Αναρτούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
  3. Επιλύουν απορίες, και να κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
  4. Παροτρύνουν τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
  5. Ασκούν κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
  6. Βαθμολογούν τα τεστ και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

  [1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

  Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

  Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

  Απαιτούμενο προσόν για τους εκπαιδευτικούς και γενικά τους εργαζόμενους είναι κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες απαιτείται βεβαίωση της ιδιότητας τους από το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο φοιτούν.

  Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

  Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής

  Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

  Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

  Κόστος Προγράμματος

  Δίδακτρα και Τρόπος Πληρωμής

  Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος ανέρχεται σε 250€
  Υπάρχει δυνατότητα καταβολής του ποσού σε 5 ισόποσες δόσεις. Οι δόσεις ισχύουν και για όσους δικαιούνται έκπτωση.

  Καταβολή Δόσεων:

  1η δόση με την κατάθεση της αίτησης

  2η δόση με την ολοκλήρωση της 6ης εβδομάδας

  3η δόση με την ολοκλήρωση της 12ης εβδομάδας

  4η δόση με την ολοκλήρωση της 18ης εβδομάδας

  5η δόση με την ολοκλήρωση της 24ης εβδομάδας

  20% έκπτωση σε εκπαιδευτικούς (200 €)

  30% έκπτωση σε φοιτητές, φοιτήτριες, ανέργους/άνεργες ή μη-μόνιμους εκπαιδευτικούς (π.χ. ωρομίσθιους, αναπληρωτές) (175€)

  50% έκπτωση (125€) σε όσους κάνουν την ίδια περίοδο  εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ

  Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278
  • Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς
  • Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80496, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

  Πληροφορίες : meafora@eap.gr

  Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: meafora.gr

  Μετάβαση στο περιεχόμενο