Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 400 ώρες, 29 εβδομάδες
Μονάδες ECTS: 16
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος: 19.02.2024 - 20.10.2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες: Λ. Καλδάνη, τηλ: 210-9097214, e-mail: lkaldani@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη: Καινοτόμος διδακτική μέθοδος για τη χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση»

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 400 ώρες, 29 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 16

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

Εισαγωγική ΔΕ: Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

-Γιατί χρειάζεται η Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη
-Τα θεωρητικά θεμέλια της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη»
-Τα τρία πρώτα στάδια της μεθόδου
-Το τέταρτο στάδιο της μεθόδου
-Το πέμπτο και έκτο στάδιο της μεθόδου
-Η αξιοποίηση των μορφολογικών στοιχείων των έργων τέχνης
-Εφαρμογές και αποτελέσματα αξιολόγησης
-Εκπόνηση γραπτής εργασίας

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του μοριοδοτούμενου αυτού Προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατακτήσουν τα θεωρητικά θεμέλια της χρήσης της τέχνης στην εκπαίδευση, να γνωρίσουν τη διδακτική μέθοδο «Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη», και να μπορούν να την εφαρμόσουν με επιτυχία.

Ο δημιουργός της μεθόδου και επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος

Ο Αλέξης Κόκκος είναι ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων και π. Κοσμήτωρ στο ΕΑΠ, καθώς και Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αποτελεί κεντρική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.   Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων της χώρας, καθώς και στην ίδρυση του ΕΑΠ. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης από το οποίο πιστοποιήθηκαν 10.000 εκπαιδευτές, και συνυπεύθυνος του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Δημιούργησε τη μέθοδο «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη» που έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 3.000 σχολεία και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ρουμανία, Σουηδία και ΗΠΑ. Έχει αναπτύξει πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό διεθνές έργο. (Βλ. περισσότερα στην ενότητα «Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος»).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την παρακολούθηση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

-Γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να αξιοποιείται η τέχνη στην εκπαίδευση.
-Γνωρίζουν τη θεώρηση κορυφαίων στοχαστών (Freire, Sartre, Perkins, Dewey) γύρω από το μαθησιακό δυναμικό της τέχνης.
-Γνωρίζουν τη θεώρηση του Mezirow για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη μετασχηματίζουσα μάθηση.
-Γνωρίζουν τα στάδια και τους κανόνες εφαρμογής της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη».
-Γνωρίζουν ποια είναι τα βασικά στοιχεία των εικαστικών, λογοτεχνικών, κινηματογραφικών και μουσικών έργων.
-Γνωρίζουν πηγές εξεύρεσης έργων τέχνης με υψηλή μαθησιακή αξία.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

-Εφαρμόζουν τη μέθοδο του Α. Κόκκου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη».
-Διατυπώνουν κατάλληλα κριτικά ερωτήματα.
-Επιλέγουν εύστοχα τα έργα τέχνης που θα χρησιμοποιηθούν στη διδακτική διαδικασία.
-Εφαρμόζουν τις τεχνικές του D. Perkins και της Γ. Μέγα για την ανάλυση εικαστικών έργων.
-Εφαρμόζουν την τεχνική του Β. Καλαμπάκα για την ανάλυση κινηματογραφικών έργων.
-Εφαρμόζουν την τεχνική της Α. Βλαβιανού για την ανάλυση λογοτεχνικών έργων.
-Εφαρμόζουν την τεχνική του Α. Κόκκου για την ανάλυση μουσικών έργων.
-Εντάσσουν στη διδασκαλία τους την ανάλυση βασικών μορφολογικών στοιχείων των έργων τέχνης.
-Αξιολογούν τα αποτελέσματα της χρήσης της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη».

Σε επίπεδο στάσεων

-Συμμερίζονται ότι η επαφή με την τέχνη αποτελεί σημαντικό πεδίο ουσιώδους εκπαίδευσης, μάθησης, και προσωπικής ανάπτυξης.
-Συμμερίζονται και υποστηρίζουν την αξιοποίηση έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
-Υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην αξιοποίηση έργων τέχνης με υψηλή μαθησιακή αξία.
-Υιοθετούν τη στάση της τακτικής αξιοποίησης έργων τέχνης στην εκπαιδευτική πρακτική.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

– Εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων (εν ενεργεία, αναπληρωτές, μη διορισμένους)

– Διευθυντικά Στελέχη της Εκπαίδευσης

– Εκπαιδευτές και Διευθυντικά Στελέχη Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που δραστηριοποιούνται σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, κ.ά.

– Αποφοίτους πανεπιστημιακών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

– Στελέχη επιχειρήσεων από το χώρο της κατάρτισης

-Σε κάθε ενδιαφερόμενο/η  ο/η οποίος/α  (απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ) επιθυμεί να αποκτήσει σχετικές γνώσεις.

Μοριοδότηση

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσφέρει σε όσους/όσες το παρακολουθήσουν τα εξής μόρια:

-Σε όλους τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης 2 μόρια (Νόμος 4589/2019, άρθρο 57: Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης)

-Για διορισμό μελών ΕΒΠ 2 μόρια (Νόμος 4589/2019, άρθρο 60)

-Σε όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 0,5 μόρια (Νόμος 4547/2018, άρθρο 24)

-2 μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ-αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)

-Σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021, άρθρο 33, έως δύο (2) μονάδες για τις παρακάτω κατηγορίες στελεχών της Εκπαίδευσης: α) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, β) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, δ) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ε) Διευθυντές Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ζ) Διευθυντές Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, η) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων, θ) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ., ι) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Το περιεχόμενο του προγράμματος περιέχει ενότητα για τις «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων», συνεπώς αντιστοιχεί στη μοριοδότηση (0,25 μόρια) για την επιλογή σε ΣΔΕ μόνιμων και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγων και σε ΣΔΕ (Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ Κ1/83541, Κ1/84386, Κ1/ 83488) και για την επιλογή εκπαιδευτών σε Κ.Δ.Β.Μ. (Υπουργική απόφαση Κ1/49927).

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Αλέξης Κόκκος

Ιδιότητα: Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΑΠ

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: kokkosalexis@gmail.com

Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης (επισύναψη βιογραφικού)

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ο Αλέξης Κόκκος σπούδασε Νομικά και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Paris VIII. Πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση του θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης (1981-1987), του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης / ΙΔΕΚΕ (Πρόεδρος 1995-1997) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (μέλος της ιδρυτικής επιστημονικής ομάδας, 1997-2001), στο οποίο υπήρξε Καθηγητής, Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ίδρυσε την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2004), της οποίας είναι Πρόεδρος. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (2006-2009) και συν-συντονιστής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (2009-2011). Είναι μέλος της Ηγετικής Ομάδας του International Transformative Learning Association.

Έγραψε 18 βιβλία και 94 άρθρα για την εκπαίδευση ενηλίκων, τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση, που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Journal of Transformative Education, Convergence, LifeLong Learning in Europe, RELA, Agora, International Journal of Education and Ageing, Andragogical Studies, International Journal of Vocational Education and Training, Adult Education/Critical Issues, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Nέα Παιδεία,κ.ά., καθώς και στους εκδοτικούς οίκους Jossey-Bass, Brill/Sense, Routledge, Nova Science Publishers, Palgrave Macmillan, Μεταίχμιο, διαΝΕΟσις. Επίσης, έγραψε 6 βιβλία που αποτελούν διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ.

Του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την Υποδειγματική Ηγεσία και Προσφορά του στη Διεθνή Κοινότητα Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1

Η Μαρία Καγιαβή είναι εκπαιδευτικός και πιστοποιημένη  εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ΕΑΠ και διδάκτορας επίσης του ΕΑΠ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με κατεύθυνση τη Πολυδιάστατη και Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία.

Από το 1987 εργάζεται στην τυπική-μέση εκπαίδευση και από το 2004 απασχολείται στην εκπαίδευση ενηλίκων και κυρίως στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ενώ από το 2010 έως το 2013 έχει ασκήσει καθήκοντα διευθυντή στο 1o ΣΔΕ Κορυδαλλού. Σήμερα υπηρετεί ως μόνιμος εκπαιδευτικός σε δημόσιο ΙΕΚ και ως καθηγήτρια  σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε επιμορφώσεις προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας (στα ΠΕΚ, επιμόρφωση για τα project κ.τ.λ.), για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.),  καθώς και σε προγράμματα για την τρίτη ηλικία.

Έχει ακόμα συντονίσει  πλήθος βιωματικών εργαστηρίων για διάφορους φορείς, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την ΑΣΟΕ,  στο κομμάτι της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου του Ναυπλίου και στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Χαροκόπειου πανεπιστήμιου.

Συμμετείχε στην ελληνική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Grundtvig με τίτλο «ARTiT» και ως επιμορφώτρια στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη» του Οργανισμού ΝΕΟΝ,  για το οποίο και έγραψε εκπαιδευτικό υλικό.

Έχει εισηγήσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα  αφορούν στη χρήση της τέχνης ως διδακτικό εργαλείο και παράγοντα ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού και μετασχηματισμού σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 2

Η Μαρία Καρακού γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε στην Αθήνα.  Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΣΠΕΤΕ και εν συνεχεία κατέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στο πρόγραμμα Σπουδές στην Εκπαίδευση του ΕΑΠ. Σήμερα είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Π. Πατρών. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Τα τελευταία 23 χρόνια είναι μόνιμη εκπαιδευτικός στη Β/Θμια Εκπ/ση, ενώ από το 2022 είναι Διευθύντρια του Εργαστηριακού Κέντρου Νεάπολης.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται: κριτικός στοχασμός και μετασχηματιστικές προσεγγίσεις της μάθησης των ενηλίκων, εξελίξεις στο πεδίο, εφαρμογές σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης ενηλίκων με αξιοποίηση μεθόδων ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και του κριτικού στοχασμού και κυρίως με την αξιοποίηση της τέχνης. Τα τελευταία οκτώ χρόνια συμμετέχει σε ομάδα αυτομόρφωσης της ΕΕΕΕ, όπου διερευνώνται τα παραπάνω ζητήματα, την οποία συντονίζει ο Α. Κόκκος.

Είναι μέλος της ITLA, ESREA, Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Δικτύου Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Έχει συμμετοχή σε αρκετά συνέδρια και έχει κάνει μια σειρά από δημοσιεύσεις:

-2022, «Ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος με την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας»-
2022, «Ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος με την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας», «Εκπαιδευτική Παρέμβαση ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού-Διεπιστημονικού Προγράμματος Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις και Διδακτικά αντικείμενα: Διδακτικές και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις»
-2022, «Επαγγελματική Δεοντολογία του Πολιτικού Μηχανικού: Μία Διαθεματική Προσέγγιση με την Αξιοποίηση της Αισθητικής Εμπειρίας»
-2021, «Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου ¨Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων¨ σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
-2019, «Μία συγκριτική προσέγγιση της θεωρίας του Mezirow και της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη για τη συναισθηματική διάσταση της μάθησης»
-2018, «The utilization of the aesthetic experience as a means for a better view of life»
-2017, «Αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας ως μέσο για την ανάπτυξη της στοχαστικής διάθεσης των μαθητών»
-2017, «Αξιοποίηση της Αισθητικής Εμπειρίας σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης κριτικού στοχασμού μέσα από τη μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία»
-2017, «Αποκωδικοποίηση της φυλακής του φύλου μέσα από την τέχνη»

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 3

Η Ευφροσύνη Κωσταρά είναι φιλόλογος, διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Διδάσκει Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την περίοδο 2020-2022 της έχει ανατεθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η κατάρτιση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η προετοιμασία συγγραφής των Νέων Σχολικών Εγχειριδίων για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο.

Ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Παράλληλα, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και στη διδακτική της αξιοποίηση, καθώς και στη διδακτική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Έχει συγγράψει εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας στο πλαίσιο εξ αποστάσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Έχει παρουσιάσει εργασίες της σε διεθνή συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε διεθνής συλλογικούς τόμους και είναι συνεπιμελήτρια συλλογικού τόμου που εκδόθηκε το 2022 από το Routledge. Το 2024 αναμένεται η έκδοση της μονογραφίας της με τίτλο Diversity and Inclusivity through Classics: A Teaching Methodology in Formal and Adult Education. 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 4

H Γεωργία Μέγα είναι Καθηγήτρια- Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εκπαιδευτικός και επί σειρά ετών Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών. Είναι εξειδικευμένη σε τεχνικές παρατήρησης έργων τέχνης. Ο ακαδημαϊκός προσανατολισμός της μέσα από τα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και συνέδρια στοχεύει στην αναγνώριση των τεχνών ως δυναμικού μέσου στη διεργασία της μάθησης. Διατηρεί πολυετή συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μετείχε ως εκπαιδεύτρια και συν συγγραφέας στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του ΕΑΠ (2013-2014). Οι δημοσιευμένες εισηγήσεις της σε διεθνή συνέδρια σχετίζονται με την εισαγωγή πρότυπων μεθοδολογιών στη εκπαίδευση ενηλίκων (ICERI-International Conference of Education, Research and Innovation 2020, ICERI 2019, ICERI 2018, 2nd Conference of ITLP ESREA 2016, International Conference on Thinking 2007). Συμμετείχε στην εκπόνηση ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Lifelong Learing Programme Grundtvig Education and Culture DG: ARTiT (2009). Είναι συγγραφέας σε συλλογικούς τόμους με θέμα την εκπαίδευση ενηλίκων: Greene-Mezirow: The discovery of a significant but silent pedagogical and philosophical relationship, Η τέχνη στο σχολικό σύστημα, στο Εκπαίδευση μέσα από τις Tέχνες, Κόκκος και συνεργάτες, Εκδ. Μεταίχμιο (2011), Η ορατή σκέψη στην εκπαίδευση ενηλίκων: πρόταση μεθοδολογίας, στο Εκπαίδευση Ενηλίκων: διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές, Επιμέλεια: Δ. Βεργίδης και Α. Κόκκος, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2010. Η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση-Βασικό Επιμορφωτικό υλικό Προγράμματος Μείζονος Επιμόρφωσης (2011).

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 5

Η Μαρία Παπαδοπούλου γεννήθηκε το 1987 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές με Άριστα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι υποψήφια Διδάκτωρ στον τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Έχει διατελέσει εκπαιδεύτρια ενηλίκων στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» σε ΔΙΕΚ της Αττικής επί τρία συναπτά έτη, εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και τα τελευταία χρόνια είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής.

Είναι μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου και της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε θέματα, που αφορούν την χειραφετητική διάσταση της τέχνης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Συμμετείχε ως μέλος της ομάδας σύνταξης του Νέου Οδηγού Σπουδών του ΥΠΕΠΘ της ειδικότητας «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων». Έχει γράψει 1 παιδικό βιβλίο για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχο την εξοικείωση τους με την εικαστική και λογοτεχνική τέχνη. Έχει γράψει 7 άρθρα με θέματα, που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων και την αξιοποίηση της χειραφετητικής τέχνης στην εκπαιδευτική διεργασία, που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Εκπαίδευση Ενηλίκων και Adult Education-Critical Issues.

Με τις προαναφερθείσες ενέργειες η Μαρία Παπαδοπούλου έχει στόχο να συμβάλει στην ανάδειξη της χρησιμότητας αξιοποίησης της μετασχηματιστικής τέχνης στην εκπαίδευση.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 6

Η Μαρία Χρήστου είναι δασκάλα, διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εκπαιδεύτρια ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης, ενταγμένη στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ και στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ.

Ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην αξιοποίηση των αρχών της μετασχηματίζουσας μάθησης στην εκπαιδευτική διεργασία, κυρίως μέσω βιωματικών τεχνικών διδασκαλίας και με την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης με ανάλογο περιεχόμενο ως εκπαιδεύτρια, όπως επίσης και σε επιστημονικές ημερίδες, σεμινάρια και webinars ως εισηγήτρια.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σε e-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα [«Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης στην Εκπαίδευση με χρήση της Εκπαίδευσης από Απόσταση» Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2020-2021), «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» – Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2015–2016), «Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση» – Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2013–2014) κ.ά.].

Έχει γράψει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει εργασίες της σε διεθνή και πανελλαδικά συνέδρια.

Η διπλωματική μεταπτυχιακή της εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη Οριζόντιων Ικανοτήτων με την Αξιοποίηση της Τέχνης στο Δημοτικό» έχει λάβει βραβείο ερευνητικού και συγγραφικού έργου από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Θεματικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους:

Εισαγωγική Δ.Ε.: Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων.

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζουν και εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

-Μελετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων.

-Επεξεργάζονται κίνητρα με στόχο την υποκίνηση των εκπαιδευομένων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 100 ώρες/4 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αλέξης Κόκκος

Τίτλος Δ.Ε.1: Γιατί χρειάζεται η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τι σημαίνει «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη».
 • Τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να αξιοποιείται η τέχνη στην εκπαίδευση.
 • Γνωρίζουν τις σχετικές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Γνωρίζουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις (Dewey, Gardner, συμβολή της νευροφυσιολογίας) για τη χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση.
 • Έχουν διαμορφώσει ορισμένες πρώτες δικές τους ιδέες για τη χρήση έργων τέχνης στο πλαίσιο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες/0,4 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αλέξης Κόκκος

Τίτλος Δ.Ε.2: Τα θεωρητικά θεμέλια της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη»

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις ιδέες των Freire, Perkins, Kegan, Mezirow, οι οποίες αποτελούν τα βασικά θεωρητικά ‘θεμέλια’ επάνω στα οποία οικοδομήθηκε η μέθοδος.
 • Γνωρίζουν τον τρόπο εφαρμογής της τεχνικής του Perkins μέσα από παραδείγματα.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 25 ώρες/1 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αλέξης Κόκκος

Τίτλος Δ.Ε.3: Τα τρία πρώτα στάδια της μεθόδου

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν κατά τη φάση της προετοιμασίας για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα σχολείο ή φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Γνωρίζουν τις προδιαγραφές των τριών πρώτων σταδίων της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη».
 • Μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις προδιαγραφές δημιουργικά και αποτελεσματικά.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 25 ώρες/1 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αλέξης Κόκκος

Τίτλος Δ.Ε.4: Το τέταρτο στάδιο της μεθόδου

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τα κριτήρια ώστε να επιλέγουν έργα τέχνης των οποίων η χρήση συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.
 • Μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την τέχνη.
 • Μπορούν να συσχετίζουν να επιλεχθέντα έργα τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα που διαμορφώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.
 • Είναι ενημερωμένοι για το πώς μπορούν να βρίσκουν τα κατάλληλα έργα τέχνης, με την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες/1,2 ECTS

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Αλέξης Κόκκος, Ευφροσύνη Κωσταρά

Τίτλος Δ.Ε.5: Το τέταρτο στάδιο της μεθόδου

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

 • Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόζουν τον τρόπο επεξεργασίας – με εκπαιδευτικό σκοπό – έργων από τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, την ποίηση, το θέατρο, τη μουσική, το χορό.
 • Ειδικότερα, να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόζουν τις τεχνικές επεξεργασίας εικαστικών έργων τέχνης, που έχουν προτείνει ο D. Perkins και η Γ. Μέγα, λογοτεχνικών έργων, που έχει προτείνει η Α. Βλαβιανού, κινηματογραφικών έργων, που έχει προτείνει ο Β. Καλαμπάκας, και μουσικών έργων, που έχει προτείνει ο Α. Κόκκος.
 • Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόζουν τον τρόπο συσχέτισης των ιδεών που προκύπτουν από την επεξεργασία των έργων τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα που προσδιορίστηκαν στο 3ο στάδιο.
 • Μπορούν να αποτιμούν την εξέλιξη και πρόοδο που ενδεχομένως συντελέστηκε στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται το θέμα που εξετάστηκε.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 40 ώρες/1,6 ECTS

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Αλέξης Κόκκος, Γεωργία Μέγα, Ευφροσύνη Κωσταρά, Μαρία Καγιαβή, Μαρία Καρακού, Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία Χρήστου

Τίτλος Δ.Ε.6: Η αξιοποίηση των μορφολογικών στοιχείων των έργων τέχνης

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζουν την εκπαιδευτική σημασία της ενασχόλησης με τα στοιχεία της μορφής των έργων τέχνης.
-Γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της μορφής των κινηματογραφικών, εικαστικών, λογοτεχνικών, μουσικών και χορευτικών έργων.
-Μπορούν να συντονίζουν συζητήσεις, στη διάρκεια του 5ου σταδίου της μεθόδου, που να έχουν ως αντικείμενο την επεξεργασία ορισμένων στοιχείων της μορφής των έργων τέχνης που επιλέχθηκαν.
-Είναι ενήμεροι για τα όρια που είναι σκόπιμο να έχει αυτή η ενασχόληση.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 15 ώρες/0,6 ECTS

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Αλέξης Κόκκος, Γεωργία Μέγα, Ευφροσύνη Κωσταρά, Μαρία Καγιαβή, Μαρία Καρακού, Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία Χρήστου

Τίτλος Δ.Ε.7: Εφαρμογές και αποτελέσματα αξιολόγησης

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Μελετούν σχετικά παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη» και να τα σχολιάζουν αναστοχαστικά.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 15 ώρες/0,6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αλέξης Κόκκος

Τίτλος Δ.Ε.8: Εφαρμογές και αποτελέσματα αξιολόγησης

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας οι επιμορφωνόμενοι εκπονούν τελική εργασία.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 40 ώρες/1,6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αλέξης Κόκκος

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Εισαγωγική Θ.Ε.: Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

1η-6η

100

4

Αλέξης Κόκκος

Θ.Ε.1: Γιατί χρειάζεται η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη

7η

20

0,8

Αλέξης Κόκκος

Θ.Ε.2: Τα θεωρητικά θεμέλια της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη»

8η-10η

30

1,2

Αλέξης Κόκκος

Θ.Ε.3: Τα τρία πρώτα στάδια της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη»

11η-13η

30

1,2

Αλέξης Κόκκος

Θ.Ε.4: Το τέταρτο στάδιο της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη»

14η-17η

30

1,2

Αλέξης Κόκκος, Ευφροσύνη Κωσταρά

Θ.Ε.5: Το πέμπτο και έκτο στάδιο της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη»

18η-21η

40

1,6

Αλέξης Κόκκος, Γεωργία Μέγα, Ευφροσύνη Κωσταρά, Μαρία  Καγιαβή, Μαρία Καρακού, Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία Χρήστου

Θ.Ε.6: Η αξιοποίηση των μορφολογικών στοιχείων των έργων τέχνης

22η-23η

40

1,6

Αλέξης Κόκκος, Γεωργία Μέγα, Ευφροσύνη Κωσταρά, Μαρία Καγιαβή, Μαρία Καρακού, Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία Χρήστου

Θ.Ε.7: Εφαρμογές και αποτελέσματα αξιολόγησης

24η-25η

30

1,2

Αλέξης Κόκκος

Θ.Ε.8: Εκπόνηση τελικής εργασίας

26η-29η

80

3,2

 

Σύνολο

29

400

16

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση: : (εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικό υλικό)

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το υλικό είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ  αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης και αυτό σημαίνει ότι:

-Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες, τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους∙

-Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού : https://www.dropbox.com/sh/cjbxweir8j9e40m/AAB1ecxcKmhSz-otFeCHXqaua?dl=0

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

Μέσα σε κάθε Ενότητα υπάρχουν Δραστηριότητες και στο τέλος, σε Παράρτημα, υπάρχει αναλυτική Ανατροφοδότηση σε αυτές. Στη διάρκεια του Προγράμματος οι συμμετέχοντες εκπονούν μία μικρή υποχρεωτική δραστηριότητα. Στο τέλος του Προγράμματος οι επιμορφωνόμενοι εκπονούν Τελική Εργασία επάνω στη μέθοδο «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη», η οποία – όπως και η ανωτέρω αναφερθείσα υποχρεωτική δραστηριότητα- έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης. Την Αξιολόγηση των Εργασιών και την Ανατροφοδότηση αναλαμβάνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι εκπαιδευτές του Προγράμματος.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑ του Ε.Α.Π.[1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Ανατροφοδοτεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1]Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά

– Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ,

-Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για ανέργους).

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων

Σειρά προτεραιότητας. 

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 350€ και καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης εγγραφής σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ.

Για εγγραφές που θα ολοκληρωθούν με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής έως 15/01/24 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. H έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Εκπτωτική Πολιτική

– Για ανέργους το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 250€ με υποβολή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

– Για εργαζόμενους στο ΕΑΠ (ΣΕΠ, Διοικητικό προσωπικό) το κόστος ανέρχεται σε 200€.

Κατηγορίες

Συνολικό ποσό ανά κατηγορία

Συνολικό ποσό ανά κατηγορία με έκπτωση 15% λόγω early entry έως 15/01/24

Γενική

350€

297,50€

Άνεργοι

250€

212,50€

Εργαζόμενοι στο ΕΑΠ

200€

170€

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΙΒΑΝ

SWIFT CODE

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΚΕ ΕΛΛHNIKO ANOIKTO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6319151450278

GR8401713190006319151450278

PIRBGRAA

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Στο αποδεικτικό κατάθεσης πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται τα κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ & ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 80464

 

Προσοχή: Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και ο κωδικός του  προγράμματος (80464) προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων του καταθετηρίου καθώς βάσει αυτών εκδίδεται η απόδειξη μετά το πέρας του προγράμματος.

Το αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται άμεσα στη διεύθυνση lkaldani@eap.gr και το διατηρείτε μέχρι την οριστική διασταύρωση των στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία και την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της εγγραφή σας.

Παρακαλείστε κατά την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης να σημειώνετε στο μήνυμά σας: το ονοματεπώνυμό σας, τον κωδικό του προγράμματος (80464) και την ημερομηνία της κατάθεσης.

 

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

Ευαγγελία Καλδάνη (lkaldani@eap.gr, 2109097214)

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο