Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 420 ώρες (28 εβδομάδες)
Μονάδες ECTS: 16,8
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
11/09/2023 – 14/06/2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως (42  ώρες σύγχρονη διδασκαλία και 378 εξ αποστάσεως ασύγχρονη)
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 6987787911 & 6984137280
email: tzivinikousmeae@eap.gr
Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: “Διδακτικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση:

Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα  Ένταξης, ΣΜΕΑΕ”

Συνολική διάρκεια: 420 ώρες, 28 εβδομάδες 

Μονάδες ECTS: 16.8

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες: Εξ αποστάσεως ( 42  ώρες σύγχρονη διδασκαλία και 378 εξ αποστάσεως ασύγχρονη)

Θεματικό Πεδίο : Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Τίτλος Δ.Ε.1: Γενικά θέματα για τη διδασκαλία και παρέμβαση

-Τίτλος Δ.Ε.2: Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση της παράλληλης στήριξης

-Τίτλος Δ.Ε.3: Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση των τμημάτων ένταξης

-Τίτλος Δ.Ε.4: Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Σκοπός Προγράμματος

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση προσελκύει όλο και περισσότερους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς διαφόρων όλων των ειδικοτήτων καθώς και εν δυνάμει μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται αφενός με μια προφανή αιτία, την δυνατότητα εύρεσης εργασίας τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση. Αφετέρου, τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχουν τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο στην επιστημονική όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό κινητοποιεί τους μελλοντικούς/αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και βέβαια δεν αφήνει ασυγκίνητους και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Το παρόν λοιπόν πρόγραμμα, φιλοδοξεί να συμβάλει στη βελτίωση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και γνώσεων όλων εκείνων που εργάζονται ήδη και εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν μελλοντικά

-στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

-στα τμήματα ένταξης

-στην παράλληλη στήριξη, στα τμήματα ένταξης και

-σε ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕΑ), αλλά και

-στην μη τυπική εκπαίδευση, όπως είναι τα κέντρα υποστήριξης των παιδιών με δυσκολίες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να

-Γνωρίζει τη σχέση μεταξύ αποτελεσμάτων αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων

-Γνωρίζει τα θέματα σχετικά με τον καθολικό σχεδιασμό, την  υποστηρικτική τεχνολογία και τις καινοτομίες για την εκπαίδευση, τις προσαρμογές του προγράμματος σπουδών

-Γνωρίζει τα μοντέλα συνεκπαίδευσης

-Γνωρίζει τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία

-Γνωρίζει ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης Α) στο νηπιαγωγείο Β) στο δημοτικό σχολείο Γ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

-Γνωρίζει τα καθήκοντα και υποχρεώσεις εκπαιδευτικού Τμήματος Ένταξης Α) στο νηπιαγωγείο Β) στο δημοτικό σχολείο Γ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

-Γνωρίζει τα ζητήματα σχετικά με τη διοικητική διαχείριση των τμημάτων ένταξης

-Διατυπώνει τη σημασία της διεπιστημονικότητας στην αξιολόγηση και την παρέμβαση

-Γνωρίζει τι είναι η αρχική αξιολόγηση, η διαμορφωτική αξιολόγηση και συνεχής παρακολούθηση της προόδου των μαθητών

-Προσδιορίζει τι είναι το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, ποια είναι η αναγκαιότητά του και ποιες είναι οι βασικές αρχές

-Γνωρίζει τις αναπτυξιακά κατάλληλες και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη και ενίσχυση του αναδυόμενου γραμματισμό

-Γνωρίζει τι είναι οι αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές)

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Εφαρμόζει στην πράξη τη διαδικασία επιλογής των ενδεδειγμένων διδακτικών στόχων για τον κάθε μαθητή και τις ομάδες μαθητών

-Σχεδιάζει προσαρμογές του προγράμματος σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων για την άρση των εμποδίων πρόσβασης σε αυτά των μαθητών με δυσκολίες μάθησης

-Εφαρμόζει δράσεις σχετικά με τη συνεργασία εκπαιδευτικών/ειδικών παιδαγωγών Υποστηρίζοντας μαθητές με ΔΑΦ, μαθητές με νοητική αναπηρία, μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και ΔΕΠΥ

-Οργανώνει και να αξιοποιεί τις καταγραφές και το πορτφόλιο / φάκελο μαθητή

-Προάγει και να υποστηρίζει τα θέματα της διεπιστημονικότητας στην αξιολόγηση και την παρέμβαση

-Αξιοποιεί τις διαδικασίες και τα εργαλεία για την αρχική αξιολόγηση, τη διαμορφωτική αξιολόγηση και τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου των μαθητών

-Αξιοποιεί και να εμπλουτίζει το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, για μαθητές με διάφορες δυσκολίες και διαταραχές

-Αξιοποιεί τις αναπτυξιακά κατάλληλες και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη και ενίσχυση του αναδυόμενου γραμματισμό

-Χειρίζεται με επιτυχία τις αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά

-Εντάσσει με επιτυχία τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού και την καινοτομία στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα

-Σχεδιάζει δράσεις και δραστηριότητες για την προαγωγή της αποτελεσματικής συνεργασίας με την οικογένεια

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:

-Υιοθετεί και θα εφαρμόζει στην πράξη τη διαδικασία επιλογής των ενδεδειγμένων διδακτικών στόχων για τον κάθε μαθητή και τις ομάδες μαθητών

-Έχει θετική στάση ως προς τις προσαρμογές του προγράμματος σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων για την άρση των εμποδίων πρόσβασης σε αυτά των μαθητών με δυσκολίες μάθησης

-Έχει θετική στάση και θα συμβάλει σε δράσεις σχετικά με τη συνεργασία εκπαιδευτικών/ειδικών παιδαγωγών Υποστηρίζοντας μαθητές με ΔΑΦ, μαθητές με νοητική αναπηρία, μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και ΔΕΠΥ

-Υιοθετεί και θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από τις καταγραφές και το πορτφόλιο / φάκελο μαθητή

-Υιοθετεί και θα υποστηρίζει την διεπιστημονικότητα, καθώς και την αποτελεσματική συνεργασία με την οικογένεια

-Υποστηρίζει τη χρηστή χρήση και αξιοποίηση των διαδικασιών και των εργαλείων για την αρχική αξιολόγηση, τη διαμορφωτική αξιολόγηση και τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου των μαθητών

-Υιοθετεί, αξιοποιεί και εμπλουτίζει το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, για μαθητές με διάφορες δυσκολίες και διαταραχές

-Υιοθετεί και θα εντάσσει στην εκπαιδευτική του πράξη, τις αναπτυξιακά κατάλληλες και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη και ενίσχυση του αναδυόμενου γραμματισμό

-Υιοθετεί τις αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά

-Υιοθετεί τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού και θα εντάσσει στην καθημερινότητα της τάξης και της υποστήριξης την  υποστηρικτική τεχνολογία και τις καινοτομίες για την εκπαίδευση

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους λειτουργούς-εργαζόμενους της εκπαίδευσης και τους μελλοντικούς λειτουργούς-εργαζόμενους στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα:

-Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας)

-Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης

-Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

-Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης-ΚΕΔΑΣΥ

-Ψυχολόγους

-Λογοθεραπευτές

-Εργοθεραπευτές

-Κοινωνικούς Λειτουργούς

-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

-Φοιτητές* όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

Μοριοδότηση

Το εν λόγω πρόγραμμα μοριοδοτείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους πίνακες κατάταξης μόνιμων διορισμών.

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58) 2 μόρια

Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57) 2 μόρια

Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60) 2 μόρια

Μοριοδότηση για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 10 μόρια

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Σωτηρία Τζιβινίκου

Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email Επιστημονικά Υπεύθυνης: sotitzivi@uth.gr

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Σχολή: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνης:

https://www.sed.uth.gr/images/melh_dep/cv_tzivinikou.pdf

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνης

Η επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Σωτηρία Τζιβινίκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο: Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές προσεγγίσεις. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις μαθησιακές δυσκολίες και κινούνται γύρω από τους άξονες:

Α. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και ιδιαίτερα θέματα σχετικά με την ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση, των μαθησιακών δυσκολιών με βάση τις προσεγγίσεις του κριτηρίου της απόκλισης και του κριτηρίου της ανταπόκρισης στη διδασκαλία και παρέμβαση.

Β. Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις  για την υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, με έμφαση στις Στρατηγικές και σε εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης και υποστήριξης όπως η προσέγγιση του καθολικού σχεδιασμού.

Γ. Η επιμόρφωση μετά το πτυχίο και η επαγγελματική ανάπτυξη των ειδικών παιδαγωγών αποτελεί επίσης ένα από τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα.

Δ. Η χρήση νέων τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ειδικών παιδαγωγών.

Ε. Η σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εποπτεία σχολείων και εκπαιδευτικών για θέματα μαθησιακών δυσκολιών

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους:

 

Τίτλος Δ.Ε.1 Γενικά θέματα για τη διδασκαλία και παρέμβαση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

Η 1η Διδακτική Ενότητα είναι εισαγωγική, δηλαδή έχει στόχο να εισάγει και να αναλύσει τις βασικές έννοιες πάνω στις οποίες οικοδομούνται οι επόμενες διδακτικές ενότητες. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ενότητας αναπτύσσονται τα εξής ζητήματα:

-Βασικά ζητήματα σχετικά με την προετοιμασία της διδασκαλίας

-A. Η σχέση μεταξύ αποτελεσμάτων αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων B. Επιλογή των ενδεδειγμένων διδακτικών στόχων για τον κάθε μαθητή και τις ομάδες μαθητών Γ) Αναστοχασμός της διδασκαλίας – Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού

-Καθολικός Σχεδιασμός – Υποστηρικτική τεχνολογία- Καινοτομίες για την εκπαίδευση

-Προσαρμογές του προγράμματος σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων για την άρση των εμποδίων πρόσβασης σε αυτά των μαθητών με δυσκολίες μάθησης

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 53 ώρες και 2,12 ECTS

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Σωτηρία Τζιβινίκου

Τίτλος Δ.Ε.2: Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση της παράλληλης στήριξης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2

Η 2η Διδακτική Ενότητα αναλύει σε μεγάλη έκταση και βάθος όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παράλληλη στήριξη.  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ενότητας αναπτύσσονται τα εξής ζητήματα:

-Μοντέλα συνεκπαίδευσης: συνεργασία εκπαιδευτικών/ειδικών παιδαγωγών

-Διαφοροποιημένη διδασκαλία-διδακτικές προτάσεις

-Καθήκοντα και υποχρεώσεις εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης Α) στο νηπιαγωγείο Β) στο δημοτικό σχολείο Γ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

-Υποστηρίζοντας μαθητές με ΔΑΦ

-Υποστηρίζοντας μαθητές με νοητική αναπηρία

-Υποστηρίζοντας μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και ΔΕΠΥ

-Καταγραφές / πορτφόλιο / φάκελος μαθητή / Τελικά έγγραφα

-Συγγραφή Παιδαγωγικής Έκθεσης Αξιολόγησης-Διοικητικά έγγραφα και γραφειοκρατικές διαδικασίες

-Η σχέση της παράλληλης στήριξης με τους θεσμικούς παράγοντες και υπηρεσίες: ΕΔΥ – ΚΕΔΑΣΥ – Συμβούλους Εκπαίδευσης

-Υποστηρίζοντας περισσότερα του ενός παιδιά-νομοθετικό πλαίσιο – Εμπειρικά στοιχεία

-Συνεργασία με την οικογένεια-τετράδιο επικοινωνίας

-Θεσμικό πλαίσιο της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης-Συνεργασία με την οικογένεια και τους εξωτερικούς ειδικούς/θεραπευτές/παιδαγωγούς

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS. 140 ώρες και 5,6 ECTS

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Σωτηρία Τζιβινίκου, Αδριανός Μουταβελής, Ζωή Κρόκου

Τίτλος Δ.Ε.3: Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση των τμημάτων ένταξης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3

Η 3η Διδακτική Ενότητα αναλύει σε μεγάλη έκταση και βάθος όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Τμήματα Ένταξης.  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ενότητας αναπτύσσονται τα εξής ζητήματα:

-Καθήκοντα και υποχρεώσεις εκπαιδευτικού Τμήματος Ένταξης Α) στο νηπιαγωγείο Β) στο δημοτικό σχολείο Γ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

-Γνωρίζοντας τη γραφειοκρατία:  Ίδρυση και κατάργηση Τμήματος Ένταξης / Στελέχωση Τ.Ε.

-Αρχική ανίχνευση και εντοπισμός παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα –Εργαλεία (παραδοσιακά και ψηφιακά)

-Καταμερισμός σε ομάδες ή εξατομικευμένο. Πώς αναπτύσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα

-Αρχική αξιολόγηση Εργαλεία (εργαλεία εκπαιδευτικής αξιολόγησης-έτοιμα προς χρήση)

-Διαμορφωτική αξιολόγηση και συνεχής παρακολούθηση της προόδου των μαθητών-Ρουμπρίκες έτοιμες προς χρήση

-Αναπτυξιακά κατάλληλες και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη και ενίσχυση του αναδυόμενου γραμματισμού – Διδακτικό υλικό για τη Γλώσσα (ψηφιακό-κατάλληλο και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

-Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων στη Γλώσσα – Διδακτικό υλικό για τη Γλώσσα (ψηφιακό-κατάλληλο και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

-Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων στα Μαθηματικά – Διδακτικό υλικό για τα Μαθηματικά (ψηφιακό-κατάλληλο και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 135 ώρες και 5,4 ECTS

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Σωτηρία Τζιβινίκου, Αδριανός Μουταβελής, Ζωή Κρόκου

Τίτλος Δ.Ε.4: Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Η 4η Διδακτική Ενότητα αναλύει σε μεγάλη έκταση και βάθος όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Ειδικά Σχολεία και τις όλες τις δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ενότητας αναπτύσσονται τα εξής ζητήματα:

-Οι ΣΜΕΑΕ στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, ως διακριτές δομές διευρυμένης υποστήριξης στην ειδική εκπαίδευση

-Διεπιστημονικότητα στην παρέμβαση: Ρόλοι των διαφορετικών ειδικοτήτων προσωπικού σε μια ΣΜΕΑΕ και επίπεδα συνεργασίας.

-Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης I: Αναγκαιότητα και βασικές αρχές

-Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης II: Σχεδιασμός και εφαρμογή στην πράξη

-Διδακτική στην πράξη και την τάξη μιας ΣΜΕΑΕ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 92 ώρες και 3,68 ECTS

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Σωτηρία Τζιβινίκου, Αδριανός Μουταβελής.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει το μοντέλο μάθησης της ανοικτής και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης,  όπου οι ώρες διαμοιράζονται μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης. Συγκεκριμένα, η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού :

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από κείμενα που έχουν αναπτυχθεί για τις ανάγκες του προγράμματος από την επιστημονικά υπεύθυνη και τους διδάσκοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει παρουσιάσεις για την εμβάθυνση και καλύτερη διαχείριση των διδακτικών αντικειμένων. Περιλαμβάνει ακόμα πολυμεσικό υλικό, ήχου και βίντεο. Σημαντικό μέρος του υλικού είναι διδακτικό υλικό έτοιμο προς χρήση για τους μαθητές, ώστε οι επιμορφούμενοι να οργανώσουν το προσωπικό τους πορτόφολιο διδακτικού υλικού και παρεμβάσεων για μαθητές που υποστηρίζουν ή εν δυνάμει μπορούν να υποστηρίξουν. Τέλος, στο πλαίσιο προαιρετικής μελέτης, προτείνονται επιστημονικές πηγές creative commons και διαδικτυακές πηγές εγνωσμένου κύρους και εγκυρότητας.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού: https://drive.google.com/drive/folders/1bjByC9KmjvjMFsrAetDF1QHyIZWE6iFt?usp=sharing

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων : Στο τέλος της 2ης, 3ης και 4ης ενότητας οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν τεστ πολλαπλής επιλογής, με τη μορφή των κουΐζ. Σε περίπτωση αποτυχημένης προσπάθειας, οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να συμβουλεύονται τις αντίστοιχες θεματικές και να κάνουν νέα προσπάθεια συμπλήρωσης των τεστ. Οι επιμορφούμενοι θα έχουν πολλαπλές ευκαιρίες συμπλήρωσης των τεστ αυτών, μέχρι να πετύχουν ποσοστό σωστών απαντήσεων 60% και πάνω.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

Ο κάθε διδάσκων/ουσα θα έχει ως υποχρέωση αφενός τη διδασκαλία και αφετέρου την υποστήριξη των επιμορφούμενων ώστε να υποβοηθούν στην επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό:

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά: Πτυχίο ΑΕΙ ή αναλυτική βαθμολογία (για τους φοιτητές) κάθε ειδικότητας και ΠΕ που εν δυνάμει μπορεί να εργαστεί στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή. Γίνονται δεκτοί ακόμα και απόφοιτοι ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, οι οποίοι εν δυνάμει μπορούν να εργαστούν στο πλαίσιο ιδιωτικής παράλληλης στήριξης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι οι αντίστοιχοι τίτλοι/αναλυτική βαθμολογία.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Η εγγραφή των εκπαιδευομένων γίνεται με βάση τη χρονολογική σειρά κατάθεσης της αίτησης. Το σύστημα των αιτήσεων κλείνει όταν συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός εγγραφών.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο  https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:
Το κόστος παρακολούθησης όλου του προγράμματος ανέρχεται σε 300 ευρώ.
Δεν προβλέπεται δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων ενοτήτων.
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται είτε εφάπαξ με την αίτηση είτε σε 3 δόσεις
1η δόση με την αίτηση, 2η δόση στο τέλος της 2ης ενότητας, 3η δόση στο τέλος της 3ης ενότητας

Το πρόγραμμα ακολουθεί την παρακάτω εκπτωτική πολιτική:
-Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των τελών παρακολούθησης, προσφέρεται έκπτωση 25%.
-Στην περίπτωση ομαδικής αίτησης (από 3 άτομα και πάνω) προσφέρεται έκπτωση 20%.
-Στους αιτούντες που ικανοποιούν τα κοινωνικά κριτήρια: μέλη πολύτεκνων, τριτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι, άνθρωποι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, και οι κατέχοντες κάρτα νέων και τους φοιτητές, προσφέρεται έκπτωση 20%.
-Στους απόφοιτους και εν ενεργεία φοιτητές του ΕΑΠ προσφέρεται έκπτωση 20%.
– Στους εργαζόμενους του ΕΑΠ προσφέρεται έκπτωση 50%.

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από µία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για µία µόνο κατηγορία, π.χ. την κατηγορία µε την υψηλότερη έκπτωση.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:
-Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278
-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς
-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80348, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Διδακτικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης, ΣΜΕΑΕ».

Πληροφορίες: τηλέφωνα: 6987787911 & 6987787912 & 6984137280, email: tzivinikousmeae@eap.gr

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/.

Μετάβαση στο περιεχόμενο