Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (20 εβδομάδες)
Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
1. Nα επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή
2. Nα στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο : exec-edu@eap.gr, ή
3. Nα επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Επιχειρηματική αναλυτική και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων

(Business analytics and financial statement analysis)

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, 20 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Εισαγωγή στη λογιστική και τη λογιστική πληροφόρηση

-Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής

-Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων

-Μετασχηματισμοί λογιστικής ισότητας –  Κατάσταση Ταμειακών Ροών

-Βασικά εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων – Κατάσταση κοινού μεγέθους και ανάλυση τάσης

-Ανάλυση αποδοτικότητας

-Ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας

-Ανάλυση διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας

-Ανάλυση Νεκρού Σημείου

-Η επιχειρηματική αναλυτική ως βάση για την σύνταξη προβλεπτικών λογιστικών καταστάσεων

Σκοπός Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματική αναλυτική και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων» στοχεύει στη παροχή εισαγωγικών θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε ότι αφορά τα πεδία της επιχειρηματικής αναλυτικής (Business Analytics) και της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων (Financial Statement Analysis). Μέσω της παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται ως προς την κατανόηση και την εφαρμογή σε πρώτο επίπεδο της ανάλυσης των λογιστικών διαδικασιών. Όλα αυτά θα βασιστούν στη χρήση εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη τις λογιστικές καταστάσεις βάσει των οποίων παρέχεται η πληροφόρηση για τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, θα αντιληφθούν τις λογιστικές διαδικασίες ως προς την παροχή λογιστικής πληροφόρησης και θα αναλύσουν συγκεκριμένες λογιστικές καταστάσεις. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει βασικές γνώσεις επιχειρηματικής αναλυτικής και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων σε θεωρητικό, αλλά κυρίως σε εφαρμοσμένο επίπεδο.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων. Συγχρόνως όμως διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, για να είναι χρήσιμο σε εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία ή αλλαγή σταδιοδρομίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις:

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Καταγράφει και περιγράφει τις πληροφορίες που αποτυπώνουν οι λογιστικές καταστάσεις  των επιχειρήσεων.

-Ταξινομεί λογιστικά δεδομένα και να εφαρμόζει εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής.

-Εφαρμόζει εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και να κατανοεί τη χρησιμότητα καθενός από αυτά.

-Αναγνωρίζει πως να συνδυάσει την επιχειρηματική αναλυτική με τους αριθμοδείκτες με στόχο τη σύνταξη προβλεπτικών λογιστικών καταστάσεων.

-Αξιολογεί το επίπεδο ρευστότητας μιας επιχείρησης και να αποφασίζει για τον τρόπο που θα πρέπει να επιλέξει για να την διατηρεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.

-Συσχετίζει την επιχειρηματική αναλυτική με τις λογιστικές καταστάσεις και εκτιμά πως θα διαμορφωθούν αυτές.

-Σκέφτεται δημιουργικά και στρατηγικά.

-Εργάζεται αποτελεσματικά και κάτω από συνθήκες πίεσης.

 

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Περιγράφει τις έννοιες της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής και να αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της λογιστικής πληροφόρησης.

-Αναγνωρίζει ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης ανάλογα την περίπτωση (π.χ. στο μάρκετινγκ, στην πώληση προϊόντων, στις διαδικτυακές αγορές).

-Αναγνωρίζει τις μεταβολές στη λογιστική ισότητα ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης λογιστικών γεγονότων

-Ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα κατά τη διαδικασία ανάλυσης  λογιστικών καταστάσεων

-Αναπτύσσει συνθετική σκέψη.

-Ενισχύει τις εκτελεστικές νοητικές λειτουργίες του/της, όπως προσοχή και επεξεργασία πληροφοριών και ενεργητική ακρόαση.

-Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:

-Ενεργεί μεθοδικά και αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία ανάλυσης ενός επιχειρηματικού προβλήματος

-Προτείνει συγκεκριμένες επιχειρηματικές στρατηγικές βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυση που θα διενεργεί.

-Επιλέγει εκείνο τον τρόπο που θα αναδεικνύει τις γνώσεις του και το βάθος της ανάλυσης που διενεργεί.

-Προωθεί ένα κλίμα ουσιαστικής ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, ανταλλαγής πληροφοριών και σύνδεσής τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιχειρηματικής αναλυτικής.

-Συνηγορεί υπέρ της ομαδικής προσέγγισης στα διάφορα θέματα.

-Συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες ανάλυσης επιχειρήσεων.

-Συνδυάζει διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης σε ένα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον.

-Αναφέρει τα ισχυρά σημεία μιας επιχείρησης αλλά και τις αδυναμίες που θα πρέπει να βελτιώσει.

-Συγκρίνει τα αποτελέσματα των αναλύσεών του με αυτά άλλων επιχειρήσεων και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές

-Προάγει την εταιρική και κοινωνική κουλτούρα.

-Προάγει την αντίληψη της χρησιμότητας τής δια βίου μάθησης.

-Υποστηρίζει την διαρκή αφύπνιση για εξέλιξη των δεξιοτήτων του/της.

-Προάγει τον σεβασμό των συνεργατών και συνανθρώπων του/της.

-Συνηγορεί υπέρ της ποιοτικής ανάπτυξης της ομάδας του/της.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επενδυτές, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω της ανάπτυξης βασικών γνώσεων επιχειρηματικής αναλυτικής και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων που έχουν εφαρμογή σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση α) στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων λογιστικής πληροφόρησης επιχειρήσεων με τη χρήση εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής, β) στην ομαδική εργασία και γ) στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μπάλιος

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: dbalios@econ.uoa.gr

Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 – 2008.

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ως μέλος του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διδάξει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και τραπεζών (π.χ. Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).

Ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος, από το 2020 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «National and Kapodistrian University of Athens MBA», ενώ μέλος της Ακαδημαϊκής του Επιτροπής από το 2015. Επιπλέον, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του ΕΚΠΑ από το 2019. Από το 2020 είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία». Ο Δρ. Μπάλιος από το 2021 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των διαφόρων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (όπως ΕΛΠ, IFRS, IPSAS), της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν βραβευθεί (Best Paper Award) ή/και δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Research in International Business and Finance, Applied Economics, Cogent Economics and Finance και Managerial Finance.

Εκπαιδευτές

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας.

Ο κ. Ν. Ηρειώτης έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ]. Έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και περισσότερα των 15 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Συντονιστής και ΣΕΠ στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 – Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).

Έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 40) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αναπληρωτή καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration – NKUA MBA)» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πλήθος μαθημάτων και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Τραπεζική, Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Λογιστική.

Βασίλειος Κατσίκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Βασίλης Κατσίκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικών – Πληροφορικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό τίτλο στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στους τομείς των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, των Υπολογιστικών Χρηματοοικονομικών, των Ευφυών Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ανάλυσης Πινάκων και της Εφαρμοσμένης Γραμμικής Άλγεβρας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 80 επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης, 4 βιβλία για ερευνητές, 2 πανεπιστημιακά συγγράμματα και 7 κεφάλαια βιβλίων στα προαναφερθέντα πεδία ενώ έχει μια ποικιλία άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Είναι κριτής σε διάφορα περιοδικά της IEEE, της Springer, της Elsevier, της Wiley, της Taylor & Francis κ.λ.π. και κριτής σε διάφορα συνέδρια.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1 Εισαγωγή στη λογιστική και τη λογιστική πληροφόρηση

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους εισαγωγικές γνώσεις λογιστικής, συνδυάζοντας τες με την χρησιμότητα της λογιστικής πληροφόρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η έννοια της λογιστικής και η σημαντικότητά της

-Λογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων

-Λογιστικές αρχές

-Η έννοια των λογαριασμών

-Η λογική της λογιστικής τυποποίησης

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.2 Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τη χρήση των κατάλληλων διαγραμματικών εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Βασικά στατιστικά εργαλεία για την απεικόνιση δεδομένων

-Μετασχηματισμοί δεδομένων και γραφήματα Trellis

-Χωρικά γραφήματα

-Γραφήματα χρονοσειράς

-Γραφήματα για κατηγορικά Δεδομένα

-Γραφήματα για δεδομένα πίνακα

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Β. Κατσίκης

Τίτλος Δ.Ε.3 Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την παροχή πληροφοριών για την επιχείρηση μέσω ενός ισολογισμούς και μιας κατάστασης αποτελεσμάτων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η σημαντικότητα των λογιστικών καταστάσεων

-Λογιστική ισότητα

-Η ταξινόμηση των στοιχείων μιας επιχείρησης μέσω του ισολογισμού

-Τα πρότυπα των ισολογισμών

-Έσοδα, έξοδα και αποτέλεσμα επιχείρησης

-Η δομή μιας κατάστασης αποτελεσμάτων

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.4 Μετασχηματισμοί λογιστικής ισότητας –  Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις μεταβολές στη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης ως αποτέλεσμα των λογιστικών γεγονότων. Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν στην κατάσταση ταμειακών ροών. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Λογιστικά γεγονότα

-Μετασχηματισμοί λογιστικών καταστάσεων ως αποτέλεσμα των λογιστικών γεγονότων

-Οι ταμειακές ροές

-Κατηγορίες ταμειακών ροών

-Κατάσταση ταμειακών ροών

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.5 Βασικά εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων – Κατάσταση κοινού μεγέθους και ανάλυση τάσης

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων γνώσεων εφαρμογής των πρώτων βασικών εργαλείων ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Σκοπός ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και οι βασικές κατηγορίες αναλυτών

-Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων

-Οριζόντια ή διαχρονική ανάλυση

-Κάθετη ή διαστρωματική ανάλυση

-Κατάσταση κοινού μεγέθους

-Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες

-Αριθμοδείκτες τάσεως

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.6 Ανάλυση αποδοτικότητας

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η προσφορά στους εκπαιδευόμενους των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την ανάλυση του επιπέδου αποδοτικότητας μιας επιχείρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η έννοια της αποδοτικότητας

-Σημαντικοί αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

-Χαρακτηριστικά DuPont Analysis

-Σημαντικοί επενδυτικοί αριθμοδείκτες

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.7 Ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εμπλουτίσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις ανάλυσης της ρευστότητας και της δραστηριότητας για να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η έννοια της ρευστότητας και του κεφαλαίου κίνησης

-Επάρκεια και ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης

-Σημαντικοί αριθμοδείκτες ρευστότητας

-Δραστηριότητα – Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

-Σημαντικοί αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.8 Ανάλυση διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων γνώσεων ανάλυσης της διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η σημαντικότητα της άριστης διάρθρωσης κεφαλαίων

-Η έννοια της δανειακής επιβάρυνσης και η σύνδεσή της με την βιωσιμότητα

-Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.9 Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις διαδικασίες και τους τρόπους του νεκρού σημείου μιας επιχείρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Σταθερό και μεταβλητό κόστος

-Χρήση ανάλυσης νεκρού σημείου

-Προσδιορισμός του «νεκρού σημείου»

-Υπολογισμός νεκρού σημείου

-Περιορισμοί ανάλυσης νεκρού σημείου

-Ανάλυση ταμιακού νεκρού σημείου

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.10 Η επιχειρηματική αναλυτική ως βάση για την σύνταξη προβλεπτικών λογιστικών καταστάσεων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η διασύνδεση των κατηγοριών ανάλυσης που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες διδακτικές ενότητες και η χρήση τους με στόχο την πρόβλεψη του πως θα διαμορφωθούν οι λογιστικές καταστάσεις στο μέλλον ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων αποφάσεων χρηματοδότησης δράσεων της επιχείρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτική ως προς την πρόβλεψη λογιστικών καταστάσεων

-Σύνδεση ανάλυσης ρευστότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης με προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις

-Προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το υλικό είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης και αυτό σημαίνει ότι:

-Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες, τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους∙

-Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Ο εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας καλείται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και να συμπληρώσει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τεστ αξιολόγησης – ασκήσεις εμπέδωσης.

Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή και αληθούς/ψευδούς δήλωσης.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υπολογιστή και επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο) για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Η επιλογή των εκπαιδευόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

 

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 600 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 300 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 300 € πριν την 10η εβδομάδα.

Εκπτωτική Πολιτική: Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων ανέρχεται σε 500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 250 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 250 € πριν την 10η εβδομάδα:

-Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Άνεργοι

-ΑμεΑ, Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

-Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

-Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

-Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου:80374, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: Επιχειρηματική αναλυτική και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

-να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή

-να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο : exec-edu@eap.gr, ή
-να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο