Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΥΠΑ

Η Δράση

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση 80.000 ανέργων και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Η Δ.ΥΠ.Α θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης - οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης - και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

-Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων - ωφελουμένων διάρκειας 50 - 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

-Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Στόχος της δράσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους και να επιτευχθεί ταχύτερα η εργασιακή επανένταξή τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων, , έχουν όσοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

-Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ

-Είναι άνω των 18 ετών

-Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι, το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων.

Υποέργο 1: «Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕI»

Το υποέργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 40.000 ανέργων, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Το Υποέργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. Η Δ.ΥΠ.Α θα εκδώσει δημόσια πρόσκληση προς συγκεκριμένες ομάδες ωφελουμένων. Για τις ανάγκες του παρόντος υποέργου θα δημιουργηθεί Ειδικό Μητρώο Παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης. Στο Μητρώο παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης θα κληθούν να συμμετέχουν, μέσω δημόσιας πρόσκλησης όλα τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.

Τα θεματικά αντικείμενα των υποβαλλόμενων προγραμμάτων από τους παρόχους κατάρτισης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ των ΑΕΙ ή αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ), οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα αντίστοιχα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α, θα πρέπει να εντάσσονται σε κάποια από τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

Θεματικές Κατηγορίες

-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

-ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Τα υποβαλλόμενα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης θα πρέπει να έχουν στόχο την ενίσχυση, τη συμπλήρωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης θα πρέπει να ακολουθεί τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να βασίζεται σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης (curriculum) το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ωφελούμενου και της αγοράς εργασίας και να οδηγεί σε πιστοποίηση.

Η διάρκεια σε ώρες του κάθε προγράμματος κατάρτισης θα πρέπει να κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blended learning), δηλαδή με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και μπορεί να υλοποιείται

-με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και

-με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

-35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και

-έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από:

- ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.

- Εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία, οι οποίες παρέχουν μέσω τρίτων φορέων διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες.

Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Το Πρόγραμμα έχει υβριδική μορφή με δια ζώσης εκπαίδευση καθώς και σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning) διάρκειας συνολικά 120 ώρες.

Στόχος του Προγράμματος είναι να καλύψει τις ανάγκες για εργαστηριακή εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων μικροελεγκτών και δικτυωμένων ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems).

Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση στην χρήση των παραπάνω τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση σύγχρονων μικροελεγκτών και των αντίστοιχων ροών σχεδίασης και ανάπτυξης, με έμφαση στις εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT). Οι εφαρμογές ενδιαφέροντος εστιάζουν στις ασύρματες επικοινωνίες σε περιβάλλοντα δικτύων αισθητήρων, έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα που απαιτεί νέες τεχνικές και πρωτόκολλα για επιτυχημένη επικοινωνία. Αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν διασύνδεση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, Δικτύων Ελεγκτών Αυτοματισμών και Ηλεκτρο-μηχανικών μερών και άλλων εφαρμογών καθώς και αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων τους.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει την εργαστηριακή εμπειρία για να σχεδιάζουν συστήματα με χρήση:

-της αρχιτεκτονικής ARM Cortex M3 και σύγχρονων εργαλείων σχεδίασης

-της πλατφόρμα Arduino

-των πλέον διαδεδομένων υπηρεσιών νέφους για εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT).

Η εκπαίδευση των καταρτιζόμενων θα πραγματοποιηθεί με εφαρμογή της πρότυπης διδακτικής μεθοδολογίας εξ’ αποστάσεως υποστήριξης εργαστηριακής εξάσκησης των καραρτιζόμενων με υβριδικές μορφές. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του εξοπλισμού που θα διατεθεί από το ΕΑΠ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και χρήση υποδομών εξ’ αποστάσεως πρόσβασης στις εργαστηριακές δομές του ΕΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kedivim@eap.gr  ή να καλείτε στο 2610367529 & 2610367643.

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης
Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, για κατάρτιση μέσω των
Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν
κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ),
ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
2. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο γυμνασίου ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη
αναγνώρισης.
Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή των ωφελουμένων.

i. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:► Αρχική/Εκπαίδευση / Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/
Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και
των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet οι οποίοι είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μπορεί να έχει κανείς άλλος πρόσβαση σε αυτούς. Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ελέγχεται αυτόματα η εγγραφή του στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) και το κριτήριο της ηλικίας και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια, δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.
ii. Συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης συμμετοχής
iii. Επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι
δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου.
iv. Ολοκληρώνετε την αίτηση σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Να “διαφυλάξετε” την αίτησή σας σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την
υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες,
επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει, από την 27/07/2022 και ώρα 17:00 και παραμένει ανοικτή έως τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (ανεργία και ηλικία) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. 

Ο έλεγχος, θα πραγματοποιείται αυτόματα, από την ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr, όσον αφορά στο κριτήριο της ανεργίας και το ηλικιακό
κριτήριο. Όσοι άνεργοι κριθούν επιλέξιμοι από τον παραπάνω έλεγχο, εντάσσονται στο Μητρώο Ωφελούμενων. Η ένταξη των ωφελουμένων στο Μητρώο θα γίνεται με αποφάσεις Διοικητή που θα εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλουν αίτηση έως και την 22/08/2022 και εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων Α΄ φάσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου των λοιπών δικαιολογητικών που θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ΄ ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ο υποψήφιος απεντάσσεται από το μητρώο ωφελουμένων, με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.
Το Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει τους επιλεγέντες ωφελούμενους (έως 80.000), που δικαιούνται τις επιταγές κατάρτισης με τους Κωδικούς Αριθμούς Υποβολής (ΚΑΥΑΣ) των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, εφόσον πληρούνται οι βασικές  προϋποθέσεις συμμετοχής (ανεργία και ηλικία), οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να  παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης. Θα προηγηθεί ανακοίνωση της Δ.ΥΠ.Α για την ημερομηνία της έναρξης επιλογής προγραμμάτων. Σημειωτέον ότι η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης  εμφανίζεται στον ωφελούμενο σύμφωνα με το
εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κλπ) καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει στην αίτησή του.
Στη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκεια σε ώρες, ο φορέας κατάρτισης, τα παραρτήματα του φορέα με τις διευθύνσεις τους. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη
συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης.
• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω του ότι δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ΄ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ο υποψήφιος απεντάσσεται από το
μητρώο ωφελουμένων, με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.
• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω ελλιπών προσόντων για την παρακολούθηση του προγράμματος που επέλεξε, του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για άλλη μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος έργου.
• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω μη υλοποίησης του τμήματος ή λόγω συμπλήρωσης του αριθμού  συμμετεχόντων δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για όσες φορές συμβεί αυτό.

Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,"Ελλάδα 2.0", εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της
αίτησης.
Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στον Ν.4921/2022 (ΦΕΚ:75/Α/18.4.2022), δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούμενος σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όποιος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δυο (2) έτη, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5
€/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις Πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.
Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης, ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης  δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.
Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζομένου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης (training voucher) και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.

Σε περίπτωση που συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 34 του Ν. 4554/2018), εάν είστε άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, σε περίπτωση που
συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε να
διατηρήσετε το δελτίο ανεργίας σας ΜΟΝΟ εφόσον πληροίτε και τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,
β) δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στη ΔΥΠΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 (Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση) και να
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε και τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις, το δελτίο ανεργίας
θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης και έχετε δικαίωμα επανεγγραφής με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και παράλληλα να συνεχίσετε να λαμβάνετε την επιδότησή ανεργίας σας, εφόσον:
Α. Πρόκειται για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μήνες με εκπαιδευτικό επίδομα ή μεγαλύτερης διάρκειας των έξι (6) μηνών, εάν:
α) είστε εγγεγραμμένος/-η στο Μητρώο Ανέργων για τουλάχιστον 4 μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης
β) δηλώσετε κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης αυτοπρόσωπη παρουσία τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα
γ) έχουν παρέλθει 2 έτη από τη λήξη παλαιότερου προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που λόγω της συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πρόκειται να λάβετε τυχόν αποζημίωση από τον φορέα υλοποίησης, αυτή θα συνεχίσει να σας καταβάλλεται παράλληλα με το επίδομα ανεργίας χωρίς να απαιτείται συμψηφισμός. Τέλος, για όσο διάστημα επιδοτείστε και παράλληλα συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης διατηρείται η ιδιότητά σας ως ανέργου/-ης και εξακολουθείτε να έχετε τις ίδιες υποχρεώσεις, για την τήρηση των οποίων δεσμεύεστε με τις δηλώσεις παρουσίας σας.
Αν δεν πληρείτε μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα γίνει αναστολή της επιδότησής σας και το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφεί από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης και για όσο χρονικό διάστημα το παρακολουθείτε. Δικαίωμα
συνέχισης της επιδότησής σας θα έχετε μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και οπωσδήποτε αφού καταθέσετε σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, εντός δύο ετών από την
αρχική έγκριση της απόφασης για επιδότηση.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή. Μετά την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής».

Για την προβολή της παρούσας δράσης, η Δ.ΥΠ.Α. θα αναρτήσει επίσης την παρούσα Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της https://www.dypa.gov.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας (https://greece20.gov.gr/).
Η Δ.ΥΠ.Α. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά. Οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το έργο μέσω της ιστοσελίδας αυτής.

Ο ωφελούμενος «διαγράφεται» από το Μητρώο Ωφελουμένων η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης, με ευθύνη του ωφελούμενου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α..
β. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών.
γ. Εάν δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση.
δ. Εάν διακόψει αναιτιολόγητα την κατάρτιση.
ε. Εάν ο ωφελούμενος υποβάλλει δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

Ο/η ωφελούμενος/η υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την  απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 20% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης αποκλειστικά εάν:
-Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.
-Έχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο
νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής  Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.
-Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου
ιατρού.

Διευκρινίζεται ότι οι ημέρες απουσίας κατά τη  διάρκεια της κατάρτισης δεν είναι συμπληρωματικές, αλλά υπολογίζονται στο σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών.

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση (η διακοπή αφορά σε λόγους υγείας/ανωτέρας βίας ή μη), δεν καταβάλλεται στον Πάροχο αμοιβή, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση έναρξης του τμήματος.
Ο/η ωφελούμενος/η υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης.

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων». Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελουμένου χορηγείται από το Φορέα πιστοποίησης «Βεβαίωση συμμετοχής» του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή  Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από:
α) ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι  διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος  θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.
β) Εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία, οι οποίες παρέχουν μέσω τρίτων φορέων διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες. Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελουμένων
στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, λόγοι δημόσιας υγείας, κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Εκδώστε την υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/
ekdose-upeuthunes-deloses
Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους είτε:
• με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος
• με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
➢ Στην αρχική σελίδα του gov.gr επιλέγετε την ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα».
➢ Στην καρτέλα της ενότητας επιλέγετε «Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση».
➢ Ανάλογα με το έγγραφο που επιθυμούμε να εκδοθεί, επιλέγετε «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» .
➢ Επιλέγετε «Είσοδος στην υπηρεσία» και ακολουθείτε αναλυτικά τις οδηγίες που σας δίνονται.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμπλήρωση της ΥΔ θα πρέπει να γίνει αυστηρά προσωπικά από τον ωγελούμενο άνεργο, ο οποίος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσει τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet σε τρίτα πρόσωπα, για λόγους ασφαλείας. 

Η πρόσκληση που δημοσιεύει η Δ.ΥΠ.Α καθορίζει τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. ‘Όταν ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης στην ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr , ο αιτών θα λάβει έναν μοναδικό, προσωπικό αριθμό (ΚΑΥΑΣ) τον οποίο  χρειάζεται να αποθηκεύσει γιατί με βάση αυτόν θα μπορέσει να εντοπίσει το αποτέλεσμα της αίτησής του όταν ανακοινωθεί το Μητρώο Ωφελουμένων (Α΄φάσης), στην ειδική ιστοσελίδα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https://www.voucher.gov.gr

Η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση ενός προγράμματος κατάρτισης πόσο μάλλον και η απόκτηση πιστοποίησης των  γνώσεων που αποκτήθηκαν παίζουν σημαντικό ρόλο στην εύρεση απασχόλησης. Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή τους στην διεύρυνση των γνώσεων καθώς και στην απόκτηση νέων. Τέλος η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάσταση συνολικά προσδίδει ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:

Μετάβαση στο περιεχόμενο