Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες (20 εβδομάδες)
Μονάδες ECVET: 16 ECVET
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
- να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή

- να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο : exec-edu@eap.gr, ή

- να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559.

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Οικονομικά για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών (Economics for Humanities Graduates)

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, 20 εβδομάδες

Μονάδες ECVET: 16 Μονάδες ECVET

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης (αναφέρεται μία από τις παρακάτω επιλογές): Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Βασικά Οικονομικά για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών
2. Ποσοτικές Μέθοδοι για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών
4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών
5. Διοίκηση Μάρκετινγκ για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών
6. Επιχειρησιακή Στρατηγική για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών
7. Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών
8. Ανάλυση Επενδύσεων για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών
9. Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών
10. Διοικητική Λογιστική για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός Προγράμματος

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελματίες με γνώσεις οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, συνδυασμένων με βαθιά γνώση στις ανθρωπιστικές, φιλοσοφικές και κοινωνικές επιστήμες. Όσοι έχουν εντρυφήσει στις ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν αναπτύξει δεξιότητες στην κατανόηση άλλων τρόπων ζωής και κουλτούρας, καθώς είναι οι μόνοι που βασίζονται στην ανθρωποκεντρική σκέψη και αυτή η κατανόηση μπορεί να μεταφραστεί σε κριτική επιχειρηματική διορατικότητα. Ως αποτέλεσμα του χαρακτήρα των μαθημάτων ανθρωπιστικών επιστημών, οι απόφοιτοι των σχολών αυτών διαθέτουν πολυάριθμες δεξιότητες, όπως είναι η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη, η συνεργασία, η ανάλυση και λήψη αποφάσεων, που τους καθιστούν εξαιρετικά διοικητικά στελέχη. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών σκέφτονται και επικοινωνούν με σαφήνεια και πειθώ, οξύτητα και ευελιξία, έχουν ευρύτερη προοπτική, καλύτερη κατανόηση των πελατών, μεγαλύτερη ικανότητα επίλυσης σύνθετων προκλήσεων και συνδυάζουν την ευρύτητα γνώσης με την ικανότητα να είναι ακριβείς και διεισδυτικοί. Επιπλέον,  οι πτυχιούχοι αυτοί είναι πιο ανθεκτικοί και προσαρμόσιμοι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, ολοένα και διευρύνονται οι διοικητικές θέσεις, στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που απαιτούν τις συγκεκριμένες γνώσεις, γνώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκριτικό πλεονέκτημα μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Οι πτυχιούχοι όμως αυτοί δεν έχουν οικονομικές γνώσεις. Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει τους πτυχιούχους των ανθρωπιστικών επιστημών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις, μεθόδους και τεχνικές στο χώρο των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στα οικονομικά, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου, παγκοσμιοποιημένου και έντονα ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασία. Γι’ αυτόν το λόγο, το πρόγραμμα προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής και ενεργητικής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσδώσει τους συμμετέχοντες τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε αφενός να μπορούν να εντοπίζουν, να αναλύουν και να αναπτύσσουν λύσεις σε ειδικά οικονομικά ζητήματα που αφορούν ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αφετέρου να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες είναι πιθανό να τους επιτρέψουν να προαχθούν ταχύτερα από άλλους συναδέλφους τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις:
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:
1. Προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις.
2. Διακρίνει την πολυπλοκότητα και αλληλοεξάρτηση των οικονομικών ζητημάτων.
3. Αναγνωρίζει, οργανώνει και αναλύει οικονομικά δεδομένα.
4. Περιγράφει τις βασικές αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης.
5. Παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης μιας επιχείρησης.
6. Εξηγεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης.
7. Προγραμματίζει, οργανώνει, προτείνει και κρίνει τις διάφορες οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες.
8. Διακρίνει τις διάφορες πηγές κεφαλαίων και την επίδρασή τους στην αξία μιας επιχείρησης.
9. Παρουσιάζει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
10. Περιγράφει τις βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου.

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές):
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:
1. Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις.
2. Αναπτύσσει στρατηγικές μάρκετινγκ.
3. Εκτιμά τον κίνδυνο ενός περιουσιακού στοιχείου.
4. Αναλύει το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.
5. Σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα σχέδιο μάρκετινγκ.
6. Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα.
7. Αποτιμά μια ομολογία και μια μετοχή.
8. Υπολογίζει την τελική αξία καθώς και την παρούσα αξία ενός ποσού ή μιας σειράς πληρωμών.
9. Εκτιμά το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές):
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:
1. Καλλιεργεί λειτουργικές διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις στον οργανισμό που εργάζεται.
2. Προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των συνεργατών του αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα επιτεύγματα και τα προσόντα τους.
3. Προωθεί ένα κλίμα ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και συνεργασίας μέσα στον οργανισμό του εργάζεται.
4. Εντοπίζει τις ευκαιρίες για συνεργασία και προσπαθεί να τις εκμεταλλευτεί με τον πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο.
5. Εφαρμόζει τις γνώσεις του για την επιτυχή ανάληψη θέσης διευθυντικού στελέχους.
6. Συμμετέχει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης που εργάζεται.
7. Προτείνει σύγχρονες τεχνικές για την αντιμετώπιση διαφόρων χρηματοοικονομικών θεμάτων της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.
8. Προωθεί τις κατάλληλες πρακτικές προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού στην επιχείρηση που εργάζεται.
9. Συνηγορεί υπέρ της συμμετοχής των συνεργατών του στα προγράμματα εκπαίδευσης της επιχείρησης που εργάζεται, προτείνοντας τις πλέον κατάλληλες μορφές εκπαίδευσης.
10. Ενεργεί συνεργατικά, αξιοποιώντας τη δυναμική όλων των μελών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι εκείνες που ασχολούνται με τον άνθρωπο και τη γενική συμπεριφορά του και ορίζονται ως αναλυτικές και κριτικές ως προς την προσέγγισή τους. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες περιλαμβάνονται συνήθως οι γλώσσες, η φιλολογία, η λογοτεχνία, οι κλασικές σπουδές, η φιλοσοφία, η θεολογία, οι εικαστικές τέχνες, οι παραστατικές τέχνες (δηλαδή η μουσική, το θέατρο, ο χορός), η αρχαιολογία, η ιστορία, η παιδαγωγική, η ανθρωπολογία, η γλωσσολογία, κ.λπ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά καθώς και τις διοικητικές τους ικανότητες, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Η θεματολογία του προγράμματος είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αποφοίτων ανθρωπιστικών επιστημών.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Βασιλείου

Ιδιότητα: Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: dvasiliou@econ.uoa.gr

Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου (link που οδηγεί στο βιογραφικό σημείωμα): https://www.econ.uoa.gr/fileadmin/depts/econ.uoa.gr/www/uploads/Econ.gr/CVs/VASILIOU_el_2020.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration – NKUA MBA)» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πλήθος μαθημάτων και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Τραπεζική, Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Λογιστική.

Εκπαιδευτές

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας.

Ο κ. Ν. Ηρειώτης έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ]. Έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και περισσότερα των 15 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Συντονιστής και ΣΕΠ στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 – Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).

Έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 40) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αναπληρωτή καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 – 2008.

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ως μέλος του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διδάξει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και τραπεζών (π.χ. Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).

Ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος, από το 2020 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «National and Kapodistrian University of Athens MBA», ενώ μέλος της Ακαδημαϊκής του Επιτροπής από το 2015. Επιπλέον, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του ΕΚΠΑ από το 2019. Από το 2020 είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία». Ο Δρ. Μπάλιος από το 2021 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των διαφόρων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (όπως ΕΛΠ, IFRS, IPSAS), της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν βραβευθεί (Best Paper Award) ή/και δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Research in International Business and Finance, Applied Economics, Cogent Economics and Finance και Managerial Finance.

Βιολέττα Δάλλα

Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Βιολέττα Δάλλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Econometrics and Mathematical Economics» και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών του London School of Economics (LSE). Διετέλεσε Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών του Royal Holloway, University of London.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Οικονομετρίας και Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών.Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν θεωρητική και εφαρμοσμένη Οικονομετρία, και συγκεκριμένα εστιάζονται στην Ανάλυση Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών Χρονολογικών Σειρών. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis, Journal of Empirical Finance, Journal of Corporate Finance.

Ιωάννης Θάνος

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Δρ. Ιωάννης Θάνος είναι Επίκουρος Καθηγητής Μάνατζμεντ στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζμεντ και Διευθυντής του Διδακτορικού Προγράμματος σπουδών στο τμήμα Επιχειρηματικότητας και Στρατηγικής του Lancaster University Management School, Lancaster University, UK και ως Επίκουρος Καθηγητής Μάνατζμεντ στο University of Glasgow, UK. Είναι πτυχιούχος του Ο.Π.Α., κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Μάρκετινγκ και Στρατηγική (Warwick Business School, University of Warwick, UK), κάτοχος διπλώματος στην Ακαδημαϊκή Διδασκαλία (Postgraduate certificate in Academic Practice, University of Glasgow, UK) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α.

Έχει διδάξει μαθήματα διοίκησης, στρατηγικής, ηγεσίας και διοίκησης στρατηγικών αλλαγών σε προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών και σε προγράμματα Εxecutive MBA, MBA και MSc στα πανεπιστήμια Lancaster University(UK), Sheffield University(UK), University of Glasgow (UK), École des Ponts Business School (Γαλλία), Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών και ΕΚΠΑ (UOA MBA). Έχει επανειλημμένα ψηφιστεί και βραβευτεί από τους φοιτητές και συναδέλφους του με αριστεία διδασκαλίας στα πανεπιστήμια Lancaster University και University of Glasgow. Ο Δρ. Θάνος είναι αναπληρωτής εκδότης (Associate Editor) του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού European Management Journal, Representative at Large του διεθνούς οργανισμού Strategic Management Society, Fellow του Higher Education Academy, UΚ και διατελεί στη συντακτική ομάδα (editorial board member) των έγκριτων επιστημονικών περιοδικών Journal of Knowledge Management και Frontiers in Psychology

Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: British Journal of Management, Strategic Organization, Journal of World Business, International Small Business Journal, International Business Review, International Journal of Human resources Management, European Management Journal, Journal of General Management, Journal of Strategy and Management, Strategic Change, M@n@gement. Έχει λάβει το βραβείο καλύτερου άρθρου (Emerald Literati best paper award) για τη δημοσίευση του στο περιοδικό Journal of Strategy and Management.

Ευαγγελία Σιάχου

Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Δρ. Ευαγγελία Σιάχου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η Δρ. Ευαγγελία Σιάχου είναι διδάκτωρ του Οικονομικού́ Πανεπιστήμιου Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό́ τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού́ από́ το London School of Economics and Political Science (LSE) και είναι, επίσης, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστήμιου.

Έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από́ το 2016, διδάσκει, επίσης, στο Ανοικτό́ Πανεπιστήμιο της Κύπρου με την ιδιότητα της Συντονίστριας σε θεματική ενότητα του ΜΒΑ. Για τις διδακτικές της επιδόσεις βραβεύτηκε το 2019 με το Faculty Excellence Award από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στο οποίο διδάσκει σε μεταπτυχιακά́ μαθήματα στο γνωστικό́ πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού́ από το 2017.

Έχει, διδάξει, επίσης, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ως μέλος ΣΕΠ και στο Hellenic American College στο οποίο διετέλεσε Διευθύντρια του Προγράμματος της Γενικής Εκπαίδευσης και Ακαδημαϊκών Υποθέσεψν καθώς επίσης και Συντονίστρια των Προπτυχιακών Προγραμμάτων της Διοίκσης Επιχειρήσεων.

Η κύρια ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Διαχείριση της Γνώσης και Καινοτομίας στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικές εργασίες της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια (European Academy of Management, Strategic Management Society, British Academy of Management, etc.). Το 2015 βραβεύτηκε με το βραβείο Emerald Literati Network Highly Commended Paper και το 2019 με το Βραβείο Emerald Literati Network Outstanding Paper.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, καθώς και στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του CDE υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Δρ. Αθανάσιος Δήμας

O Δρ. Δήμας Αθανάσιος είναι συντονιστής του Τμήματος Καταγραφής και Μέτρησης Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Είναι επίσης συν-ιδρυτής και Μάρκετινγκ Μάνατζερ της συμβουλευτικής εταιρίαs Saint Startup (www.saintstartup.com) και σύμβουλος επιχειρήσεων αρκετών εταιριών του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των νεοφυών. Έχει διατελέσει επίσης σύμβουλος μάρκετινγκ και ψηφιακού μάρκετινγκ στη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ (ΘΕΑ) και σύμβουλος στρατηγικής νέων επιχειρηματιών (Attica Broadcasting Αctivities) στο Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει διευθυντής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων MBA for Executives και MSc Digital Marketing του Οικονομικού Κολλεγίου Αθηνών που προσφέρονταν σε συνεργασία με το Plymouth Business School – Plymouth University.

O Δρ. Δήμας Αθανάσιος έχει πτυχίο και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Διδάσκει επίσης από το 2012 “Στρατηγική Επιχειρήσεων” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Οικονομική και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων” του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2006 μέχρι και το 2013 έχει εργασθεί ως ερευνητής σε αρκετά Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Από το 2012 διδάσκει “Στρατηγική Διοίκηση” στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΚΠΑ. Στο παρελθόν έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2006-2009) “’Ερευνες Μάρκετινγκ”, “Στρατηγικό Μάρκετινγκ” , “Μάρκετινγκ και Διοίκηση Υπηρεσιών” και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος (2011-2012) “Λιανικό Μάρκετινγκ”, “Βιομηχανικό Μάρκετινγκ” και “Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων”.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο του Μάρκετινγκ και Ψηφιακού μάρκετινγκ και στο χώρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα διεθνή περιοδικά όπως International Journal of Shipping and Transport Logistics, Maritime Policy and Management, Maritime Economics and Logistics, καθώς επίσης και σε διεθνή συνέδρια American Marketing Association, Academy of Marketing, International Association of Maritime Economists κ.α.

Δρ. Αναστάσιος Παππάς

O Δρ. Αναστάσιος Παππάς κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διεθνή Τραπεζική Διοίκηση και Χρηματοοικονομική (MSc in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικό στη Μακροοικονομική από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η έρευνα στη διδακτορική του διατριβή αφορούσε τις μακροοικονομικές ισορροπίες και την κίνηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης των οικονομιών.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα (εταιρίες συμβούλων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΟΤΑ). Την τρέχουσα περίοδο εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπου κατέχει τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Μελετών. Το αντικείμενο της εργασίας του αφορά στον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, την μελέτη και παρακολούθηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, την οικονομική ανάλυση, τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις και τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής.

Έχει διδάξει μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ»), και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Οικονομίας και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων –ΜΒΑ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μακροοικονομική, νομισματική, δημοσιονομική πολιτική, τις οικονομικές προβλέψεις, τη μελέτη των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και της κίνησης των κεφαλαίων.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1 Βασικά Οικονομικά για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Βασικές έννοιες οικονομικών
– Πληθωρισμός και επιτόκια
– Οικονομικοί κύκλοι
– Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
– Διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αναστάσιος Παππάς

Τίτλος Δ.Ε.2 Ποσοτικές Μέθοδοι για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις ποσοτικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Εισαγωγή στα δεδομένα και τη διαχείριση επιχειρησιακών προβλημάτων
– Οι έννοιες πληθυσμός και δείγμα και τα εργαλεία περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων
– Διαστήματα εμπιστοσύνης
– Έλεγχοι υποθέσεων για διοικητικές αποφάσεις
– Ανάλυση διακύμανσης στο οικονομικό περιβάλλον
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνος εκπαιδεύτρια: Βιολέττα Δάλλα

Τίτλος Δ.Ε.3 Διοίκηση Επιχειρήσεων για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Οι βασικές αρχές μάνατζμεντ
– Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη
– Ο ρόλος του μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση και οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ
– Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας
– Η διαδικασία λήψης αποφάσεων
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Ιωάννης Θάνος

Τίτλος Δ.Ε.4 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
– Η ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας
– Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
– Πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό
– Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
– Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού
– Πολιτική και συστήματα αμοιβών
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνος εκπαιδεύτρια: Ευαγγελία Σιάχου

Τίτλος Δ.Ε.5 Διοίκηση Μάρκετινγκ για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων γνώσεων που συνδέονται με το μάρκετινγκ. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Βασικές έννοιες μάρκετινγκ
– Ανάλυση περιβάλλοντος μάρκετινγκ
Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή
– Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος
– Έρευνα μάρκετινγκ και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών
– Μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διάθεση, προβολή και προώθηση)
– Στρατηγικό μάρκετινγκ
– Σχεδιασμός, οργάνωση
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αθανάσιος Δήμας

Τίτλος Δ.Ε.6 Επιχειρησιακή Στρατηγική για Στελέχη Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η προσφορά στους εκπαιδευόμενους των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την διαμόρφωση και υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Θεωρίες οργάνωσης
– Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
– Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση δυνάμεων και αδυναμιών
– Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Ιωάννης Θάνος

Τίτλος Δ.Ε.7 Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εμπλουτίσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές γνώσεις για την διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Διαχρονική αξία χρήματος
– Απόδοση και κίνδυνος
– Κόστος κεφαλαίου
– Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.8 Ανάλυση Επενδύσεων για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων γνώσεων για την ανάλυση και αποτίμηση επενδύσεων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Απόδοση και κίνδυνος
– Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
– Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος
– Αποτίμηση μετοχών
– Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.9 Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την παρουσίαση και την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Λογιστική πληροφόρηση
– Ισολογισμός
– Κατάσταση αποτελεσμάτων
– Κατάσταση ταμειακών ροών
– Χρηματοοικονομική ανάλυση
– Ανάλυση κοινού μεγέθους
– Αριθμοδείκτες
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.10 Διοικητική Λογιστική για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα βασικά στοιχεία της διοικητικής λογιστικής. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
– Διοικητική λογιστική και διοικητικός έλεγχος
– Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων
– Μέθοδοι κοστολόγησης
– Αποφάσεις τιμολόγησης
– Προϋπολογισμοί
Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 1,6
Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Τίτλος ενότηταςΕβδομάδαΏρες (διδασκαλίας + φόρτου εργασίας)ECVETΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ
Βασικά Οικονομικά για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών1η – 2η401,6Α. Παππάς
Ποσοτικές Μέθοδοι για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών3η – 4η401,6Β. Δάλλα
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών5η – 6η401,6Ι. Θάνος
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών7η – 8η401,6Ε. Σιάχου
Διοίκηση Μάρκετινγκ για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών9η – 10η401,6Α. Δήμας
Επιχειρησιακή Στρατηγική για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών11η – 12η401,6Ι. Θάνος
Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών13η – 14η401,6

Δ. Βασιλείου,

Ν. Ηρειώτης,

Δ. Μπάλιος

Ανάλυση Επενδύσεων για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών15η – 16η401,6

Δ. Βασιλείου,

Ν. Ηρειώτης,

Δ. Μπάλιος

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών17η – 18η401,6

Δ. Βασιλείου,

Ν. Ηρειώτης,

Δ. Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών19η – 20η401,6

Δ. Βασιλείου,

Ν. Ηρειώτης,

Δ. Μπάλιος

Σύνολο2040016 
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το υλικό είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης και αυτό σημαίνει ότι:

– Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες, τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους∙
– Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Ο εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας καλείται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και να συμπληρώσει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τεστ αξιολόγησης – ασκήσεις εμπέδωσης.

Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή και αληθούς/ψευδούς δήλωσης.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS ή ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

– Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
– Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών
– Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
– Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
– Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
– Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
– Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
– Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υπολογιστή και επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο) για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Η επιλογή των εκπαιδευόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 600 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 300 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 300 € πριν την 10η εβδομάδα.

Εκπτωτική Πολιτική:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων ανέρχεται σε 500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 250 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 250 € πριν την 10η εβδομάδα:

– Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ
– Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ
– Άνεργοι
– ΑμεΑ, Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ
– Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
– Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες
– Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80356, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: Οικονομικά για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

– να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή
– να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο : exec-edu@eap.gr, ή
– να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο