Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες, 15 εβδομάδες
Μονάδες ECTS: 12 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
Νοέμβριος 2023 -  Μάρτιος 2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Κουρλέτη Πολυξένη, email: ealo@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Εργατικά, ασφαλιστικά και σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά εργασίας

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες  / 15 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 12 μονάδες

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

Τίτλος Θ.Ε.1: Ατομική Σύμβαση Εργασίας

Τίτλος Θ.Ε.2: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Τίτλος Θ.Ε.3: Χρονικά Όρια Εργασίας

Τίτλος Θ.Ε.4: Μισθός και Αμοιβή Εργασίας

Τίτλος Θ.Ε.5: Άδειες μισθωτών – Ανυπαίτιο Κώλυμα

Τίτλος Θ.Ε.6: Λύση Σύμβασης Εργασίας – Καταγγελία Σύμβασης

Τίτλος Θ.Ε.7: ΠΛ.ΣΥ Εργάνη Ι και ΙΙ, ΠΛ.ΣΥ ΟΠΣ ΣΕΠΕ και Διοικητικές Κυρώσεις-Ειδικά Θέματα

Τίτλος Θ.Ε.8: Η έννοια της ασφάλισης

Τίτλος Θ.Ε.9: Η διαδικασία της ασφάλισης

Τίτλος Θ.Ε.10: Καταβολή Εισφορών – Κυρώσεις

Τίτλος Θ.Ε.11: Ασφάλιση μη μισθωτών

Τίτλος Θ.Ε.12: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1 – Βασικές Έννοιες / Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις / Σχέδιο Λογαριασμών των ελληνικών λογιστικών προτύπων / Παραστατικά Πωλήσεων

Τίτλος Θ.Ε.13: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 2 – Εισαγωγή στους Κανόνες Επιμέτρησης

Τίτλος Θ.Ε.14: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Τίτλος Θ.Ε.15: myDATA, my Digital Accounting and Tax Application – Εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Σκοπός Προγράμματος

Ο κλάδος των εργασιακών σχέσεων και της οικονομικής της εργασίας, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως σε μεγάλη έκταση και βάθος. Η ανάπτυξή του οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο ότι τα θέματα της απασχόλησης και της ανεργίας, της ασφάλισης των αποδοχών και των όρων εργασίας απασχολούν συχνά τη δημόσια συζήτηση και αφορούν άμεσα τον καθένα μας. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο σε αρκετά ΑΕΙ (κυρίως σε τμήματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων) η διδασκαλία και η έρευνα των εργασιακών σχέσεων και της οικονομικής της εργασίας αποτελούν βασικό μάθημα.

Στην χώρα μας, ιδιαίτερα τη τελευταία δεκαετία, οι σχέσεις εργασίας ανάμεσα σε μισθωτούς και εργοδότες έχουν σημαντικά αλλάξει προς την ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, γεγονός που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να ενταθεί ακόμη περισσότερο. Έτσι, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο ¨ Εργατικά, ασφαλιστικά και σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά εργασίας¨ επιχειρεί την απόκτηση και επικαιροποίηση των γνώσεων των αποφοίτων ΑΕΙ στις σημαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στις εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις στην Ελλάδα, καθώς και σε σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές  σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας,  έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

ΓΝΩΣΕΙΣ:

-Να κατανοεί τη σημασία των εργασιακών σχέσεων στο χώρο εργασίας.

-Να γνωρίζει τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

-Να διατυπώνει και να αναλύει τις πρακτικές εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ και ΣΕΠΕ.

-Να διατυπώνει και να αναλύει τις σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

-Να αναπτύσσει ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύμα στα πλαίσια του επιστημονικού έργου.

-Να αναπτύσσει ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονική γνώμη.

-Να έχει ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.

-Να λαμβάνει αποφάσεις στον χώρο εργασίας τους.

-Να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις.

-Να εργάζεται αποτελεσματικά.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ / ΣΤΑΣΕΙΣ:

-Να αναπτύσσει αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.

-Να διαχειρίζεται ορθολογικά τον χρόνο για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα.

-Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στον χώρο εργασίας τους.

-Να προάγει την εταιρική και κοινωνική κουλτούρα.

-Να προάγει τη σημασία της επιμόρφωσης και εν γένει της δια βίου μάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε:

Α. Υπάλληλοι Ιδιωτικού τομέα και Ελεύθεροι Επαγγελματίες όπως:

-Λογιστές-Φοροτεχνικοί,
-Δικηγόροι που εξειδικεύονται σε εργατικά, ασφαλιστικά, λογιστικά θέματα,
-Στελέχη επιχειρήσεων, κυρίως από τα τμήματα λογιστηρίου, μισθοδοσίας και προσωπικού,
-Οικονομικοί Σύμβουλοι,
-Εργαζόμενοι/Εργοδότες κάθε είδους επιχείρησης,

Β. Υπάλληλοι Δημοσίου τομέα,  υπάλληλοι των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ

Μοριοδότηση

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, προσφέρει στους Δημοσίους Υπαλλήλους, Υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ  μοριοδότηση με πέντε (5) μόρια  σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιλογής Προϊσταμένων ως εξής:

«Η αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων συνδέεται με τα Μόρια Επιμόρφωσης που προβλέπονται στο άρθρο 85 Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 45 ΝΟΜΟΣ 4674/2020 με ισχύ την 11/03/2020.

 

Άρθρο 85 -Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων. Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων….:

«Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμ. ∆ΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β΄ 2349) και ∆ΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β΄ 1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές / εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων ∆υνάμεων μοριοδοτείται, με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.»

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ιδιότητα: ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου: kkaraman@uoi.gr

Πανεπιστήμιο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:https://accfin.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/09/viografiko-karamanis-kostas10.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Εργασιακών Σχέσεων». Διαθέτει πτυχίο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο Διοικητικών Επιστημών Speyer (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer) όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Msc) στις Διοικητικές Επιστήμες. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με τη λήψη διδακτορικού διπλώματος (PhD) από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το Δεκέμβριο 2017 έως και τον Σεπτέμβριο 2018 διετέλεσε Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια βίου Εκπαίδευσης, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ακόμη από τον Αύγουστο του 2019 είναι Διευθυντής του Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Από το 2002 έως το 2011 ήταν Επιθεωρητής Εργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας. Έχει εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο της οικονομικής των επιχειρήσεων, της οικονομικής της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων.

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:

Ο Κωνσταντίνος Μπατιάνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Essex της Μ. Βρετανίας με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και Επιχειρησιακά Οικονομικά. Εργάζεται ως Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πλέον των 20 ετών.  Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στον χώρο του εργατικού δικαίου, καθώς και της εφαρμογής  και τήρησης της εργατικής νομοθεσίας μέσα από τη δυναμική των εργασιακών σχέσεων.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ΜΠΙΚΑ ΧΡΥΣΑΣ:

Η Χρύσα Μπίκα είναι υπάλληλος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), υπηρετώντας για πάνω από 10 χρόνια στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών, με κύριες αρμοδιότητες τον έλεγχο των εργοδοτών για την τήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση. Διαθέτει πτυχίο Ψυχολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ΕΟΠΠΕΠ και έχει διδάξει σε αρκετά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΚΕ, Σχολές Γονέων, ΚΔΒΜ).

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ΓΑΛΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:

Ο Γεώργιος Γαλανός του Βασιλείου είναι Οικονομολόγος , Σύμβουλος επιχειρήσεων και λογιστής Ά τάξης. Διαθέτει πτυχίο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από όπου αποφοίτησε το 2003. Από τον Οκτώβριο του 2004 ξεκίνησε να ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού συμβούλου στην εταιρεία SIGMA  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ( πρώην AUDIT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ )λαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος (Γ’, Β’,Α’). Κατά την διετία 2010-2011, δίδαξε μηχανογραφημένη λογιστική σε απόφοιτους του Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και σε εργαζόμενους των τμημάτων λογιστηρίων επιχειρήσεων της Ηπείρου.  Από το 2012 είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας SIGMA ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ που εδρεύει στα Ιωάννινα και δραστηριοποιείται στο πανελλήνιο. Εξειδικεύεται στην εποπτεία λογιστηρίων , εμπορικών , μεταποιητικών , τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Στην μακροχρόνια παρουσία του έχει εκπαιδεύσει και συνεχίζει να εκπαιδεύει βοηθούς λογιστών, λογιστές και οικονομολόγους. Είναι προϊστάμενος του τομέα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών της SIGMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, υπεύθυνος για την επιλογή, συγκρότηση, εκπαίδευση και καθοδήγηση του τομέα. Αναπτύσσει σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα απαραίτητα για την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας εν ενεργεία και εν δυνάμει επενδύσεων. Είναι παντρεμένος με την Σφακιανάκη Ελευθερία του Γεωργίου , νηπιαγωγό και έχει δύο κόρες την Κλεοπάτρα και την Χρυσάνθη.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Θ.Ε.1: Η έννοια της ασφάλισης

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών ασφάλισης, όπως η υπαγωγή στην ασφάλιση, οι προϋποθέσεις ασφάλισης, ο χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση, η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, η τυπική ασφάλιση, οι ειδικές κατηγορίες ασφάλισης και η παράλληλη ασφάλιση.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Χρύσα Μπίκα

Τίτλος Θ.Ε.2: Η διαδικασία της ασφάλισης

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετάται η διαδικασία της ασφάλισης και συγκεκριμένα οι  υποχρεώσεις των εργοδοτών, η απογραφή εργοδοτών – απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά νομική μορφή, ο υπολογισμός εισφορών και η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Χρύσα Μπίκα

Τίτλος Θ.Ε.3: Καταβολή εισφορών – Κυρώσεις

Σε αυτή τη θεματική ενότητα δίνεται έμφαση στον τρόπο που διενεργείται ο έλεγχος (τακτικός – επιτόπιος) των εργοδοτών από τα αρμόδια όργανα, ο τρόπος είσπραξης, οι προθεσμίες καταβολής εισφορών και η επιβολή κυρώσεων (πράξεις επιβολής). Έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις εντοπισμού της αδήλωτη εργασία, καθώς και τις παραβάσεις που αυτή επιφέρει σύμφωνα με την ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Χρύσα Μπίκα

Τίτλος Θ.Ε.4: Ασφάλιση Μη Μισθωτών

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση των Μη Μισθωτών (Ελεύθεροι επαγγελματίες, Αγρότες, Μηχανικοί, Υγειονομικοί) και στον τρόπο εισφοροδότησης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4670/2020. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης και στους αμειβόμενους με μπλοκάκια, όπως επίσης σε θέματα που αφορούν το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Τέλος, θα παρουσιαστούν οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που αφορούν την εγγραφή/επανεγγραφή/λήξη ασφάλισης των Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων Μη Μισθωτών ασφαλισμένων και όσων συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Χρύσα Μπίκα

Τίτλος Θ.Ε. 5: Ατομική Σύμβαση Εργασίας

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η ανάλυση και η μελέτη της ατομικής σύμβασης εργασίας και συγκεκριμένα το είδος της εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Επιπλέον, αναλύονται η έννοια της μερικής απασχόλησης, του αορίστου / ορισμένου χρόνου εργασίας καθώς και άλλων ευέλικτων μορφών απασχόλησης (ΕΠΑ-δανεισμός, συμβάσεις ετοιμότητας, τηλεργασία).

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Κωνσταντίνος Μπατιάνης

Τίτλος Θ.Ε. 6:  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητας αναλύεται  η διαδικασία διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία καταλήγει σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως το περιεχόμενο και είδη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και  ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός στην ελληνική αγορά εργασίας.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Κωνσταντίνος Μπατιάνης

Τίτλος Θ.Ε. 7: Χρονικά Όρια Εργασίας

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η ανάλυση των χρονικά όρια της εργασίας, δηλαδή η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για κάθε κατηγορία εργαζομένων. Επίσης, μελετώνται η διάκριση μεταξύ της πενθήμερης και εξαήμερης εργασίας  καθώς και οι έννοιες της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, της υπερωρίας / υπερεργασίας και των αργιών που ισχύουν στην ελληνική αγορά εργασίας καθώς και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Κωνσταντίνος Μπατιάνης

Τίτλος Θ.Ε. 8: Μισθός και Αμοιβή Εργασίας

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετάται η έννοια του μισθού, δηλαδή η αμοιβή της εργασίας που δικαιούται ο κάθε μισθωτός γα την εργασία που παρέχει. Παρουσιάζονται αναλυτικά η διάκριση μεταξύ   τακτικών  και   έκτακτων   αποδοχών,  η   διάκριση  μεταξύ   του   νόμιμου, του συμβατικού   και   του   συνήθη  μισθού καθώς και τα Δώρα Εορτών.   Επίσης,   αναλύεται  η  βάση  υπολογισμού   αυτών  και τα εκκαθαριστικά σημειώματα πληρωμής, τα οποία υποχρεούται να εκδίδει ο εργοδότης. Επίσης, αναλύεται η έννοια του εργοσήμου.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Κωνσταντίνος Μπατιάνης

Τίτλος Θ.Ε. 9: Άδειες μισθωτών – Ανυπαίτιο Κώλυμα

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η μελέτη του δικαιώματος των εργαζομένων σε κανονική άδεια, καθώς και του χρόνου χορήγησής και κατάτμησή της. Επίσης, αναλύονται οι αποδοχές και το επίδομα αδείας που ακολουθούν την κανονική άδεια. Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ειδικές άδειας και οι προϋποθέσεις χορήγησής. Ακόμη σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετάται η έννοια του ανυπαίτιου κωλύματος, όπως είναι η ασθένεια, η λοχεία, η μητρότητα, το εργατικό ατύχημα και η στράτευση.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Κωνσταντίνος Μπατιάνης

Τίτλος Θ.Ε. 10: Λύση Σύμβασης Εργασίας – Καταγγελία Σύμβασης

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η μελέτη της λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης και ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης. Επίσης, αναλύεται η έννοια των ομαδικών απολύσεων και της λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Κωνσταντίνος Μπατιάνης

Τίτλος Θ.Ε. 11: ΠΛ.ΣΥ Εργάνη Ι και ΙΙ, ΠΛ.ΣΥ ΟΠΣ ΣΕΠΕ και Διοικητικές Κυρώσεις- Ειδικά Θέματα

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση πληροφοριακών συστημάτων «Εργάνη» και «ΟΠΣ ΣΕΠΕ». Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι λειτουργίες και χρήση των συγκεκριμένων ευρέως διαδεδομένων πληροφοριακών συστημάτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Επιπλέον, αναλύονται οι διοικητικές κυρώσεις που συνεπάγεται η μη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Τέλος αναλύονται επίκαιρα εργασιακά θέματα, όπως η βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την υιοθέτηση πολιτικών αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. 

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Κωνσταντίνος Μπατιάνης

Τίτλος Θ.Ε.12: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1 – Βασικές Έννοιες / Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις / Σχέδιο Λογαριασμών των ελληνικών λογιστικών προτύπων / Παραστατικά Πωλήσεων

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετώνται οι αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4308/2014 και την μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την νέα δομή του λογιστικού σχεδίου , η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ως επιχειρηματικές οντότητες, η νέα δομή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αλλαγές που επήλθαν κατά την έκδοση των παραστατικών στοιχείων πωλήσεων

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Γαλανός Γεώργιος

Τίτλος Θ.Ε.13: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 2 – Εισαγωγή στους Κανόνες Επιμέτρησης

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετώνται οι κανόνες επιμέτρησης που εφαρμόζονται βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε υποενότητες όπως τα πάγια των επιχειρήσεων (ενσώματα και άυλα) , τα αποθέματα και οι υπηρεσίες, της κατάστασης αποτελεσμάτων , καθώς και οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Γαλανός Γεώργιος

Τίτλος Θ.Ε.14: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετώνται οι κανόνες εφαρμογής φορολογίας επί των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα όπως αναλύονται στο Ν. 4172/2013 όπως κωδικοποιείται και ισχύει. Θα αναλυθούν  οι εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, οι διαφημιστικές δαπάνες, οι φορολογικές αποσβέσεις , οι επισφαλείς απαιτήσεις και οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Γαλανός Γεώργιος

Τίτλος Θ.Ε.15: myDATA, my Digital Accounting and Tax Application – Εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα ερμηνεύεται η έννοια των Ηλεκτρονικών Βιβλίων , οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στην προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιδιώκει η Φορολογική Διοίκηση και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ερμηνεία της κωδικοποιημένης Α. 1138/2020 , τρόποι διαβίβασης των στοιχείων εσόδων και εξόδων στην ειδική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. , χαρακτηρισμός των στοιχείων εσόδων και εξόδων.

Διάρκεια σε ώρες, αξία σε ECTS: 20 ώρες / 0,80 μονάδες ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Γαλανός Γεώργιος

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία και Παρακολούθηση: Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία πραγματοποιείται τόσο ασύγχρονα, όσο και σύγχρονα. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της διδασκαλίας μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, για την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την αντιμετώπιση ενδεχομένων αποριών των εκπαιδευομένων επί της ύλης του προγράμματος πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: Το εκπαιδευτικό υλικό του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος σπουδών  στηρίζεται σε ειδικά διαμορφωμένες σημειώσεις για κάθε θεματική ενότητα. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ασκήσεις αξιολόγησης ανά θεματική ενότητα, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να μελετήσουν και να κατανοήσουν διεξοδικά την ύλη του προγράμματος.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων: Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος ο κάθε εκπαιδευόμενος θα εξετάζεται εξ αποστάσεως σε ειδικά διαμορφωμένο τεστ με 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στη διδαχθείσα ύλη.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS ή ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους και τους ενημερώνει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη διδασκαλία, το εκπαιδευτικό υλικό και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στη σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και για ένα 2ωρο (ανά εβδομάδα) πραγματοποιεί σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι:

-Εκπαιδευτικό επίπεδο: Απόφοιτοι ΑΕΙ, όπως αποδεικνύεται από το αντίστοιχο πτυχίο, ή με συναφή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών (60 μήνες)

-Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: εάν ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τους 100, τότε θα καταρτίζεται πίνακας κατάταξης, σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου και τη συνέντευξη που θα διεξάγεται.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

 Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

-Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

-Αστυνομική ταυτότητα

-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 300€ και καταβάλλεται τμηματικά σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση (150€) καταβάλλεται μετά την επιβεβαίωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής και η δεύτερη δόση (150€) καταβάλλεται με τη λήξη του προγράμματος και πριν τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

-Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται ο κωδικός του έργου: 80284 το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «ΕΑΛΟ- Εργατικά, ασφαλιστικά και σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά εργασίας».

Πληροφορίες / Διοικητική Υποστήριξη: ΚΟΥΡΛΕΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, email επικοινωνίας: polykourleti@hotmail.com

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο