Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Διάρκεια διδασκαλίας: 30 ώρες (10 εβδομάδες)
Μονάδες ECVET : 7,2 ECVET (αντιστοιχούν σε συνολική διάρκεια 180 ωρών)
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
18/09/2022 -20/11/2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

εξ αποστάσεως


Πληροφορίες:

Μαρία Λουκάκη: maria1loukaki@gmail.com

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Πολυεπίπεδη ανάλυση του φορολογικού συστήματος

Διάρκεια διδασκαλίας: 30 ώρες (10 εβδομάδες)

Μονάδες ECVET : 7,2 ECVET (αντιστοιχούν σε συνολική διάρκεια 180 ωρών)

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησηςΕξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος

1. Δημοσιονομικό πλαίσιο και φορολογία. Δημόσια επιλογή και φορολογία. Αποτελεσματικό-τητα vs Δικαιοσύνη.
2. Είδη και τρόποι φορολογίας. Λειτουργίες φόρων. Ταξινόμηση φόρων. Οι φόροι στην Ελλά-δα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Από την οικονομία στις βασικές αρχές του δημόσιου λογιστικού και του φορολογικού δι-καίου.
4. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
5. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων.
6. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, φόροι κατανάλωσης και λοιποί έμμεσοι φόροι.
7. ΕΝΦΙΑ και φόροι κεφαλαίου.
8. Φορολογούμενος και Κράτος – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.
9. Φορολογούμενος και Κράτος – Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
10. Φορολογούμενος και Κράτος – Εισπραξιμότητα, Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή μιας σφαιρικής και ολοκληρωμένης θεώρησης του φορολογικού συστήματος, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αξιολογούν και να λαμβάνουν αποφάσεις επί φορολογικών θεμάτων. Ο σκοπός αυτός υλοποιείται μέσω της πληρότητας των διδακτικών ενοτήτων και των κοινών αξόνων που τις διατρέχουν, ήτοι οικονομικό περιεχόμενο, τεχνική ανάλυση, νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο και   η ευρωπαϊκή διάσταση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις
1. Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του εθνικού φορολογικού συστήματος και των επί μέρους φορολο-γιών.
2. Κατανοεί τις βασικές αρχές της θεωρίας της φορολογίας (αποτελεσματικότητα, δίκαιη μετα-χείριση, είσπραξη και φοροδιαφυγή κ.λπ.)
3. Γνωρίζει τις βασικές έννοιες φορολογικού δικαίου και πώς συνδέονται με οικονομικές έννοιες, την κοινωνία και την πολιτική.
4. Έχει πλήρη εικόνα των φορολογικών μεγεθών και των οικονομικών μεγεθών που σχετίζονται με αυτά.

Δεξιότητες
1. Συνδέει τη θεωρητική οικονομική, τεχνική και νομική γνώση της φορολογίας με την ισχύουσα πρακτική της ελληνικής πολιτείας.
2. Αναγνωρίζει τη θέση του ελληνικού φορολογικού συστήματος σε σχέση με το ενωσιακό και διεθνές φορολογικό δίκαιο.
3. Αναγνωρίζει τη θέση του ελληνικού φορολογικού συστήματος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τά-σεις και πρακτικές.
4. Αντιλαμβάνεται τις δομές και παραμέτρους των διαφόρων φορολογιών και πώς αυτές εντάσ-σονται τόσο στην οικονομία, όσο και στην φορολογική νομοθεσία.

Συμπεριφορές/Στάσεις
1. Προάγει την ορθή εφαρμογή του φορολογικού δικαίου στην ελληνική πραγματικότητα
2. Κατέχει τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης σχετικά με τις επιπτώσεις της φορολογίας.
3. Αναπτύσσει συγκροτημένη κριτική σκέψη σε θέματα φορολογίας.
4. Κατέχει τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης εννοιών, όπως φορολογική συμμόρφωση, φορολογική δικαιοσύνη, φορολογική αποτελεσματικότητα κ.λπ.
5. Αναγνωρίζει την δυναμική και τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των φορολογικών συστημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και ερευνητών που επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένες σφαιρικές γνώσεις για τις οικονομικές, δικαιακές και τεχνικές αρχές και παραμέτρους, καθώς και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά, που διέπουν το φορολογικό σύστημα. Ειδικότερα, ο σύνθετος χαρακτήρας του προγράμματος απευθύνεται α) σ τους πτυχιούχους και ερευνητές με θέματα φορολογίας στο πεδίο ενδιαφερόντων τους, β) σε στελέχη επιχειρήσεων, γ) σε οικονομικούς και νομικούς συμβούλους και δ) σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση του νομικού πλαισίου και των οικονομικών αρχών και χαρακτηριστικών των διαφόρων ειδών φορολογίας.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές
Επιστημονικά Υπεύθυνος Νικόλαος Καραβίτης Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειον Παν/μιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών. Email Επιστημονικά Υπεύθυνου: n.kar@panteion.gr Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν καλύψει ποικιλία θεμάτων φορολογίας και δημοσίων δαπανών, καθώς και ζητήματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος, Μέλος Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του ΟΤΕ Α.Ε., Γενικός Γραμματέας της ΕΣΥΕ (νυν ΕΛΣΤΑΤ), όταν και εξελέγη Αντιπρόεδρος της Στατιστικής Επιτροπής (Statistical Commission) του ΟΗΕ, Διευθυντής του Παρατηρητηρίου Δημοσίου Τομέα του ΙΟΒΕ, μέλος της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και σύμβουλος Υπουργών Οικονομικών. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό σημαντικών Επιτροπών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλήρες βιογραφικό σημείωμα: https://pubadmin.panteion.gr/wp-content/uploads/2021/01/KARAVITIS_CV_GR.pdf). Εκπαιδευτές Αντώνης Μουζάκης Αm Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο & Σύμβουλος Επιχειρήσεων Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης. Από το 1991 συνεργάζεται με διαφόρων νομικών μορφών Ελληνικές και Αλλοδαπές επιχειρήσεις σε λογιστικά και φορολογικά θέματα. Εισηγητής σε Φορολογικά Σεμινάρια, που διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρείες εκπαίδευσης, Ενώσεις Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών της χώρας και Επιμελητήρια. Mέλος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), της Επιστημονικής Ομάδας της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.), Φορολογικός Σύμβουλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά (Ε.Σ.Π.), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ήταν μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κατάργηση του Κ.Β.Σ. Μέλος της Ομάδας Διαβούλευσης για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα και Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αρθρογραφεί για φορολογικά θέματα σε εφημερίδες και περιοδικά και έχει συνεχή συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Κοσμάς Παϊπέτης Διδάκτωρ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών (Φορολογική Εξομάλυνση). Στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Α.Α.Δ.Ε.). Έχει διατελέσει χρηματοοικονομικός διαπραγματευτής στο τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας Κύπρου. Εισηγητής σε θέματα Μακροοικονομικής και Δημόσιας Οικονομικής στο ΠΜΣ «Οικονομικής Επιστήμης» (Τμήμα Δημόσιας διοίκησης, Πάντειο Παν/μιο). Μέλος ακαδημαϊκής ερευνητικής Ομάδας, στο πλαίσιο προγράμματος Υποτροφιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, όπου έχει διδάξει θέματα σχετικά με τα δημόσια έσοδα. Έχει συμμετάσχει σε Διεθνή Συνέδρια και έχει συγγράψει άρθρα σε θέματα φορολογίας και είσπραξης δημοσίων εσόδων. Μαρία Πρινιωτάκη Διδάκτωρ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών (Φορολογικό Δίκαιο). Στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Α.Α.Δ.Ε.). Μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κυρίως επί θεμάτων Ηθικής και Δεοντολογίας. Διδασκαλία επί σειρά ετών σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Φορολογικού Δικαίου, κατόπιν ανάθεσης από το Τμήμα Δημόσιας διοίκησης του Παντείου Παν/μίου,  καθώς και στην Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος και είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ). Μέλος Ομάδων Εργασίας του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. σε θέματα φορολογίας και δημοσίων εσόδων. Μέλος ακαδημαϊκής ερευνητικής Ομάδας, στο πλαίσιο προγράμματος Υποτροφιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων καθώς και στη συγγραφή άρθρων σε θέματα φορολογίας και είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Θεματικές Ενότητες

Θ.Ε.1: Δημοσιονομικό πλαίσιο και φορολογία. Δημόσια επιλογή και φορολογία. Αποτελεσματικό-τητα vs Δικαιοσύνη.

Η φορολογία ως συνιστώσα των δημοσιονομικών πολιτικών. Ανάλυση της δημόσιας επιλογής και της σχετικής πολιτικής διαδικασίας και στις φορολογικές επιλογές που συνεπάγεται. Ανάλυση της τελικής επίπτωσης της φορολογίας. Η αποτελεσματικότητα στις φορολογικές επιλογές, η έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης και η αντισταθμιστική σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης.

Διάρκεια σε ώρες: 3

Αξία σε ECVET: 0,72

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Νικόλαος Καραβίτης, Κοσμάς Παϊπέτης

Θ.Ε.2: Λειτουργίες φόρων. Είδη και τρόποι φορολογίας. Ταξινόμηση φόρων. Οι φόροι στην Ελλά-δα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί επιβάλλονται φόροι. Τύποι φορολογικής μονάδας και φορολογικής βάσης. Ανάλυση φορολογικών συντελεστών στα διάφορα είδη φορολόγησης. Αρχές φορολόγησης. Οικονομική και εθνικολογιστική ταξινόμηση των φόρων. Η δομή και το ύψος της φορολογίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση-Κοινό πλαίσιο και διαφορές.

Διάρκεια σε ώρες: 3

Αξία σε ECVET: 0,72

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Νικόλαος Καραβίτης, Κοσμάς Παϊπέτης

Θ.Ε.3: Από την οικονομία στις βασικές αρχές του δημόσιου λογιστικού και του φορολογικού δικαί-ου.

Η μετάβαση από τις βασικές αρχές στοιχείων της δημοσιονομικής θεωρίας και των αρχών του δημοσίου λογιστικού (όπως του  ν. 4270/2014) και του φορολογικού δικαίου (κατά τις οικείες διατάξεις του Συντάγματος και άλλες ειδικότερες διατάξεις νόμων φορολογικού ενδιαφέροντος (όπως των ν. 4174/2013, ν. 4172/2013 κ.ά.).

Διάρκεια σε ώρες: 3

Αξία σε ECVET: 0,72

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Νικόλαος Καραβίτης, Μαρία Πρινιωτάκη

Θ.Ε.4: Η Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Ανάλυση της ΦΕΦΠ. Διαχρονική εξέλιξη. Φορολογικές βάσεις, φορολογικές δαπάνες και συντελεστές φορολόγησης. Νομοθετικό πλαίσιο. Η ΦΕΦΠ σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διάρκεια σε ώρες: 3

Αξία σε ECVET: 0,72

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Νικόλαος Καραβίτης, Αντώνιος Μουζάκης

Θ.Ε.5: Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων.

Ανάλυση της ΦΕΝΠ. Διαχρονική εξέλιξη. Φορολογικές βάσεις, φορολογικές δαπάνες, συντε-λεστές φορολόγησης και διαφοροποιήσεις στην φορολόγηση. Νομοθετικό πλαίσιο. Η ΦΕΦΠ σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διάρκεια σε ώρες: 3
Αξία σε ECVET: 0,72
Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Νικόλαος Καραβίτης, Αντώνιος Μουζάκης

Θ.Ε.6: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, φόροι κατανάλωσης και λοιποί έμμεσοι φόροι.

Ανάλυση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων. Διαχρονική εξέλιξη. Φορολογικές βάσεις, συντελεστές φορολόγησης και διαφοροποιήσεις στην φορολόγηση. Νομοθετικό πλαίσιο. Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διάρκεια σε ώρες: 3

Αξία σε ECVET: 0,72

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Νικόλαος Καραβίτης, Αντώνιος Μουζάκης

Θ.Ε.7: ΕΝΦΙΑ και φόροι κεφαλαίου.

Ο ΕΝΦΙΑ και άλλοι φόροι περιουσίας και κεφαλαίου. Διαχρονική εξέλιξη. Φορολογικές βάσεις, συντελεστές φορολόγησης και διαφοροποιήσεις στην φορολόγηση. Νομοθετικό πλαίσιο. Οι φόροι περιουσίας και κεφαλαίου σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διάρκεια σε ώρες: 3

Αξία σε ECVET: 0,72

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Νικόλαος Καραβίτης, Αντώνιος Μουζάκης

Θ.Ε.8: Φορολογούμενος και Κράτος – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Ανάλυση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως ισχύει). Ρυθμιστικό αντικείμενο του  νομοθετήματος αυτού και η σχέση του με άλλες διατάξεις Κωδίκων φορολογικού ενδιαφέροντος. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα σε είδη φόρων και άλλων εσόδων του Δημοσίου. Οι βασικοί άξονες λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης σε θέματα φορολογικού ελέγχου και είσπραξης των φορολογικών εσόδων. Δικαιώματα των φορολογουμένων έναντι της Φορολογικής Διοίκησης.

Διάρκεια σε ώρες: 3

Αξία σε ECVET: 0,72

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Μαρία Πρινιωτάκη

Θ.Ε.9: Φορολογούμενος και Κράτος – Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ανάλυση των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 356/1974, όπως ισχύει) Ρυθμιστικό αντικείμενο του νομοθετήματος αυτού, ειδικά στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Διαδικασίες και θέματα εκούσιας καταβολής και αναγκαστικής είσπραξης μέσων πράξεων διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών προς το Δημόσιο.

Διάρκεια σε ώρες: 3

Αξία σε ECVET: 0,72

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Μαρία Πρινιωτάκη

Θ.Ε.10: Φορολογούμενος και Κράτος – Εισπραξιμότητα, Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή.

Η αποτελεσματικότητα της Φορολογικής Διοίκησης την είσπραξη των εσόδων (φορολογικών και μη). Η εισπραξιμότητα των φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Διάβρωση της εισπραξιμότητας από  φοροδιαφυγή ή φοροαπουφυγή. Επιπτώσεις της φοροδιαφυγής.

Διάρκεια σε ώρες: 3

Αξία σε ECVET: 0,72

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Κοσμάς Παϊπέτης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Τίτλος ενότητας Εβδομάδα Ώρες ECVET ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ
Δημοσιονομικό πλαίσιο και φορολογία. Δημόσια επιλογή και φορολογία. Αποτελεσματικότητα vs Δικαιοσύνη. 1η 3 0,72 Ν.Καραβίτης Κ. Παϊπέτης
Είδη και τρόποι φορολογίας. Λειτουργίες φόρων. Ταξινόμηση φόρων. Οι φόροι στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2η 3 0,72 Ν.Καραβίτης Κ. Παϊπέτης
Από την οικονομία στις βασικές αρχές του δημόσιου λογιστικού και του φορολογικού δικαίου. 3η 3 0,72 Ν. Καραβίτης Μ. Πρινιωτάκη
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 4η 3 0,72 Α. Μουζάκης Ν. Καραβίτης
Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων 5η 3 0,72 Α. Μουζάκης Ν. Καραβίτης
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, φόροι κατανάλωσης και λοιποί έμμεσοι φόροι. 6η 3 0,72 Α. Μουζάκης Ν. Καραβίτης
ΕΝΦΙΑ και φόροι κεφαλαίου 7η 3 0,72 Α. Μουζάκης Ν. Καραβίτης
Φορολογούμενος και Κράτος – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 8η 3 0,72 Μ. Πρινιωτάκη
Φορολογούμενος και Κράτος- Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 9η 3 0,72 Μ. Πρινιωτάκη
Φορολογούμενος και Κράτος – Εισπραξιμότητα, Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή 10η 3 0,72 Κ. Παϊπέτης
Σύνολο 10 30 7,2  
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση

Η διδασκαλία θα γίνεται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Μέρος του χρόνου θα αφιερώνεται στην συζήτηση θεμάτων που θέτουν οι εκπαιδευόμενοι επί της διδασκόμενης ύλης. Περιλαμβάνεται και η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις κύριες βάσεις δεδομένων στοιχείων και τεκμηρίωσης των διεθνών οργανισμών (Ε.Ε. και Eurostat, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ). Το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό θα γίνεται διαθέσιμο on-line, σε ψηφιακή μορφή με το πέρας κάθε Θεματικής Ενότητας, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Η μέθοδος διδασκαλίας απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο κατ’ ιδίαν μελέτης από τους εκπαιδευόμενους. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των εκπαιδευόμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Η διδασκόμενη ύλη θα παρέχεται σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε Θεματική Ενότητα σε μορφή εκτεταμένων και αναλυτικών παρουσιάσεων .pptx, οι οποίες θα είναι συγχρόνως διαθέσιμες και σε μορφή .pdf. Όλο το αναγκαίο υποστηρικτικό υλικό θα εντάσσεται στον φάκελο της αντίστοιχης θεματικής Ενότητας σε μορφή .pdf, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο για μελέτη και να χρησιμεύσει στον εκπαιδευόμενο για μελλοντική χρήση.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά τη λήξη της εκπαίδευσης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες θα καλύπτουν το εύρος της διδαχθείσας ύλης.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου, αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για την χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται από τους εκπαιδευομένους τα εξής:

– Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής.
– Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος.

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

– Επικοινωνούν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
– Αναρτούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
– Επιλύουν απορίες, κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευ-τικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
– Παροτρύνουν τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφό-σον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
– Ασκούν κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευό-μενων.
– Βαθμολογούν τα γραπτά της τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υπολογιστή και επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο) για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας  στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 3 δόσεις: 100 ευρώ κατά την εγγραφή, 200 μέχρι το τέλος της 3ης εβδομάδας και τα υπόλοιπα 200 ευρώ μέχρι το τέλος της 7ης εβδομάδας. Η πρώτη δόση είναι μη επιστρεπτέα. Τα ποσά των δύο τελευταίων δόσεων είναι επιστρεπτέα σε περίπτωση αποχώρησης πριν την έναρξη της 4ης και 8ης εβδομάδας, αντιστοίχως.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

Τράπεζα:                                             Τράπεζα Πειραιώς

Στοιχεία δικαιούχου:                      ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου 80313, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Πολυεπίπεδη ανάλυση του φορολογικού συστήματος».

Πληροφορίες

Υπεύθυνη γραμματείας του προγράμματος: Κα Μαρία Λουκάκη: maria1loukaki@gmail.com

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κα-τάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο