Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Πλαίσιο Λειτουργίας

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και με την υπ’ αριθμ. 20217/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 818/02.03.2021 τεύχος Β. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ε.Α.Π. που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και στη διοίκηση του Κέντρου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του  Κεφαλαίου ΙΒ’ «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης» του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 141), τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΒ’ του άρθρου 458 παρ. 2 και τον κανονισμό του, που εκδίδεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετάβαση στο περιεχόμενο