Πλαίσιο Λειτουργίας

Βάσει του άρθρου 48 του Νόμου 4485/4-8-2017, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Η πρόταση της Συγκλήτου αναγράφει το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων εντός του οποίου διοργανώνονται τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Σύμφωνα με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο και με την υπ’ αριθμ. 20217/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 818/02.03.2021 τεύχος Β. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ε.Α.Π. που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και στη διοίκηση του Κέντρου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τον κανονισμό του, που εκδίδεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 13 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017).

Μετάβαση στο περιεχόμενο