Συνολική διάρκεια: 60 ώρες, 5 εβδομάδες
Μονάδες ECVET: 12
Θεματικό Πεδίο:
Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
12/04/2022-17/05/2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Email: info@courtisy.gr

Τίτλος Προγράμματος: Ειδικά Θέματα στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων):  60 ώρες και 5 εβδομάδες

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Κατηγοριοποίηση

-Διαφοροποιημένη διδασκαλία και κλίμα της τάξης

-Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

-Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) Ανταπόκριση στην Παρέμβαση και Δυσκολίες στη Συμπεριφορά

-Ανταπόκριση στην Παρέμβαση και Δυσκολίες στη Συμπεριφορά

Θεματικό Πεδίο

Ανθρωπιστικών Επιστημών

Το μάθημα «Ειδικά Θέματα στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» αποσκοπεί στην εμβάθυνση για την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.) και της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση (ΑσΠ) σε περιπτώσεις μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) μέσα στην τυπική τάξη. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν:

- ποιοι είναι οι μαθητές με ΕΕΑ και πώς εντάσσονται στο πλαίσιο μια τυπικής σχολικής τάξης

- ποιες διαστάσεις ορίζουν το κλίμα μέσα στη σχολική τάξη προκειμένου να αποτελέσει μια κοινότητα μάθησης με βάση της αρχές της Δ.Δ. και της ΑσΠ

- ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα διαγνωστικά κριτήρια με βάση το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών DSM 5 των μαθητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και με προβλήματα συμπεριφοράς, και

- ποια προγράμματα μαθησιακών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων εφαρμόζονται για τους μαθητές που παρουσιάζουν αυτές τις δυσκολίες καθώς και ποιες είναι οι βασικές αρχές και τα στάδια εφαρμογής της ΔΔ και της ΑσΠ με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

-Διατυπώνουν τους τρόπους κατηγοριοποίησης στις περιπτώσεις των μαθητών με ιδιαιτερότητες, του νομικού πλαισίου και των τρόπων ενσωμάτωσης σε μια τάξη τυπικής ανάπτυξης.

-Διατυπώνουν την κατάλληλη ορολογία στις περιπτώσεις των μαθητών με ιδιαιτερότητες, του νομικού πλαισίου και των τρόπων ενσωμάτωσης σε μια τάξη τυπικής ανάπτυξης.

-Κατανοούν το μοντέλο της διπλής ιδιαιτερότητας.

-Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ποικίλες δυσκολίες, των διαγνωστικών τους κριτηρίων και τον εντοπισμό τους με βάση έγκυρες μεθόδους.

-Διατυπώνουν τους τρόπους κατηγοριοποίησης στις περιπτώσεις των μαθητών με ιδιαιτερότητες, του νομικού πλαισίου και των τρόπων ενσωμάτωσης σε μια τάξη τυπικής ανάπτυξης.

-Σχεδιάζουν τα κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης για τους μαθητές με δυσκολίες και των τρόπων που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον με βάση τις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

-Εμβαθύνουν στις διαστάσεις που συνθέτουν το κλίμα μιας αποτελεσματικής σχολικής τάξης που λειτουργεί ως κοινότητα για τους μαθητές.

-Οικοδομούν τις κατάλληλες πρακτικές μέσω των οποίων ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία.

-Εμβαθύνουν στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης μάθησης.

-Σχεδιάζουν τα κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης για τους μαθητές με δυσκολίες και τους τρόπους που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον με βάση τις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

-Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών με δυσκολίες ανά ηλικιακές ομάδες.

-Αξιολογουν πώς τα χαρακτηριστικά με δυσκολίες ανά ηλικιακές ομάδες επιδρούν στο σχολικό πλαίσιο σε γνωστικό επίπεδο.

-Υποστηρίζουν τους τρόπους που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον με βάση τις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης.

-Αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ποικίλες δυσκολίες, των διαγνωστικών τους κριτηρίων και τον εντοπισμό τους με βάση έγκυρες μεθόδους.

-Προάγουν τους κατάλληλους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον.

-Απόφοιτους και μεταπτυχιακους φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων.

-Απόφοιτους και μεταπτυχιακους φοιτητές τμημάτων ψυχολογίας.

-Επαγγελματίες στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικοί ψυχικής υγείας (σχολικοί ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές κ.ο.κ).

-Όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση του μοντέλου της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση και στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην αποτελεσματική στήριξη μαθητών με ιδιαιτερότητες.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα Μπέλλου

Ιδιότητα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: ibellou@uoi.gr

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Σχολή: Σχολή Επιστήμων της Αγωγής

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:

https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/CVBellou_gr.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ιωάννα Μπέλλου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Ιωάννα Μπέλλου εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο τη Διδακτική Πληροφορικής και τεχνολογίας. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία, δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.


Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή

Παναγιώτα Δημητροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Παναγιώτα Δημητροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργάζεται ως διδάσκουσα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων ψυχολογίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΕΚΠΑ, ενώ από 2011-2015 εργαζόταν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης σε σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και στην εκπόνηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ζωή» για τη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (NASP, ISPA, και ΕΛΨΕ) και επίσημη εκπρόσωπος της Κύπρου στο Board of Prevention and Intervention της EFPA. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αφορούν στα ακαδημαϊκά συναισθήματα, στα κίνητρα και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες στη μάθηση ή/και ψυχο-συναισθηματικά προβλήματα, στην πρόληψη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή

Διαμάντω Φιλιππάτου

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Διαμάντω Φιλιππάτου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθησιακές Δυσκολίες». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Κατεύθυνση Ψυχολογίας). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Victoria University of Manchester της Μ. Βρετανίας από όπου έλαβε Master στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Είναι, επίσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Victoria University of Manchester της Μ. Βρετανίας, στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας – Μαθησιακών Δυσκολιών. Έχει εργαστεί για δέκα χρόνια (1995-2005) ως εκπαιδευτική ψυχολόγος στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» στον τομέα της διάγνωσης και αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς καθώς και στη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση δυσκολιών μάθησης και προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη.  Από το 2005 έως το 2019 ήταν μέλος ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν θέματα πρώιμης παρέμβασης, ένταξης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων μαθητών στο σχολικό πλαίσιο καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει διατελέσει συν-συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας για τέσσερις θητείες (2011-2019) και είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της ΕΛΨΕ. Τέλος, είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις (Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο, την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και τον σχεδιασμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης στη γενική τάξη.

Τίτλος Θ.Ε.1: Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Κατηγοριοποίηση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1:

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στο πώς κατηγοριοποιούνται οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Ειδικότερα, προσδιορίζονται οι μαθητές με ιδιαιτερότητες, παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο και η έννοια της ενσωμάτωσής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, επισημαίνονται ζητήματα με την ετικετοποίηση και τη χρήση του λόγου και της ορολογίας στην περίπτωση των μαθητών με ΕΕΑ, ενώ γίνεται αναφορά και στο μοντέλο της «διπλής ιδιαιτερότητας».

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 12 ώρες, 0,48 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Τίτλος Θ.Ε.2: Διαφοροποιημένη διδασκαλία και κλίμα της τάξης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2:

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναλύονται διαστάσεις που αφορούν το κλίμα της τάξης που προάγει την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Θίγονται ζητήματα όπως η έννοια της σχολικής τάξης ως κοινότητας, η δέσμευση στη μαθησιακή διαδικασία και η πώς σχετίζεται με τα κίνητρα, οι στόχοι και τα ακαδημαϊκά συναισθήματα, καθώς και κοινωνικοσυναισθηματικές διαστάσεις που επιδρούν στο κλίμα της τάξης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τρόποι για την δεξιοτήτων σε μαθητές μέσα από την εφαρμογή παρεμβάσεων κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 12 ώρες, 0,48 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Τίτλος Θ.Ε.3:  Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3:

Στην τρίτη ενότητα δίνονται παραδείγματα εφαρμογής της διαφοροποίησης της  διδασκαλίας σε μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Ειδικότερα, παρουσιάζονται ο ορισμός, τα αίτια και τα διαγνωστικά κριτήρια της  ΔΕΠ-Υ. Επίσης, αναφέρονται οι επιδράσεις της συγκεκριμένης νευροαναπτυξιακής διαταραχής σε επίπεδο σχολείου και εκπαίδευσης και γίνεται εκτενής συζήτηση για την προσαρμογή του μαθησιακού περιβάλλοντος, τους τρόπους διαφοροποίησης της διδασκαλίας, σε οργανωτικές δεξιότητες και σε παρεμβάσεις τροποποίησης της συμπεριφοράς.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 12 ώρες, 0,48 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Τίτλος Θ.Ε.4: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4:

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τρόποι διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Αναφέρονται ζητήματα ορισμού της ΔΑΦ, τα διαγνωστικά κριτήρια, τα πιθανά αίτια και τρόποι εντοπισμού της συγκεκριμένης διαταραχής. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ΔΑΦ ανά ηλικιακές ομάδες, καθώς και συγκεκριμένες παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε μαθητές με ΔΑΦ. Τέλος, παρουσιάζονται οι τρόποι εφαρμογής της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στην περίπτωση της συγκεκριμένης διαταραχής.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 12 ώρες, 0,48 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Τίτλος Θ.Ε.5: Ανταπόκριση στην Παρέμβαση και Δυσκολίες στη Συμπεριφορά

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5:

Η τελευταία ενότητα πραγματεύεται την εφαρμογή της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση σε μαθητές με δυσκολίες στη συμπεριφορά, όπως η  εναντιωματική προκλητική διαταραχή. Αρχικά, γίνεται αναφορά στον ορισμό, τα διαγνωστικά κριτήρια και τα αίτια της συγκεκριμένης διαταραχής, στα προβλήματα συμπεριφοράς, όπως εκδηλώνονται στη σχολική κοινότητα, καθώς και σε παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπισή τους.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 12 ώρες, 0,48 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECVET

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ

Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Κατηγοριοποίηση

1η

12

0,48

Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Διαφοροποιημένη διδασκαλία και κλίμα της τάξης

2η

12

0,48

Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

3η

12

0,48

Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

4η

12

0,48

Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Ανταπόκριση στην Παρέμβαση και Δυσκολίες στη Συμπεριφορά

5η

12

0,48

Π. Δημητροπούλου & Δ. Φιλιππάτου

Σύνολο

5

60

2,4

 

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε οποιοδήποτε χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις.

Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανοίγει σταδιακά, ανά εβδομάδα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας coursity.gr, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τον εισηγητή, το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό και τους συνεκπαιδευόμενούς τους.

Οι βιντεοδιαλέξεις και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (quiz). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται, αφού μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις και σημειώσεις) να υποβάλουν τις ασκήσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους με χρονική προθεσμία τη λήξη του μαθήματος. Η υποβολή των απαντήσεων στις ασκήσεις και η παρακολούθηση των βιντεοδιαλέξεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Coursity.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

-Βιντεοδιαλέξεις

-Σημειώσεις

-Ασκήσεις αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός σε κάθε κατηγορία ασκήσεων από τις παρακάτω θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Συγκεκριμένα, χρειάζεται βαθμολογία:

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Ενοτήτων

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz  Εβδομάδας

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Mini Project

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία-εφόσον ζητηθεί.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δεν υπάρχουν.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:  https://coursity.gr/

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν για οποιονδήποτε επιθυμεί να λάβει μέρος, χωρίς κανέναν περιορισμό και με πλήρη πρόσβαση σε όλο το υλικό. Εφόσον κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ, καλείται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση.

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Για την υποβολή αίτησης λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/ και να καταβάλουν το ποσό των 60€ σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα παρακάτω στοιχεία:

-Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του μαθήματος, 17 Μαΐου 2022.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ενημερώσει την γραμματεία του προγράμματος ή το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ το πολύ μια (1) εβδομάδα μετά την έναρξη του εκάστοτε κύκλου, ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Εφόσον παρέλθει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό των επτά ημερών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο.

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα και το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό, μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος, είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: info@coursity.gr, για ό,τι αφορά την επίλυση των αποριών σας.

Για θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Τεχνική Υποστήριξη» είτε αποστέλλοντας μήνυμα στο: support@coursity.gr.

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να οφείλονται στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για τη διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, είτε και σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο