Συνολική διάρκεια: 60 ώρες, 6 εβδομάδες
Μονάδες ECVET: 12
Θεματικό Πεδίο:
Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
12/04/2022 - 24/05/2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Email: info@courtisy.gr

Τίτλος Προγράμματος: Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων):  60 ώρες και 6 εβδομάδες

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον

-Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική Διάσταση των (Ε)ΜΔ

-Αξιολόγηση και διαγνωστική διαδικασία των (Ε)ΜΔ

-Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανίχνευση και την αξιολόγηση των (Ε)ΜΔ

-Παραδείγματα παρέμβασης και πρακτικές εφαρμογές σε μαθητές με (Ε)ΜΔ

-Οικογένεια και Σχολεία: Συστημική θεώρηση συνεργασίας και επικοινωνίας

Θεματικό Πεδίο

Ανθρωπιστικών Επιστημών

Το μάθημα αναπτύσσει ένα από τα πιο ουσιώδη κεφάλαια στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία που αφορά τους μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα, θα αναφερθούν τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο των (ειδικών) μαθησιακών δυσκολιών [(Ε)ΜΔ] που σχετίζονται:

- με τον ορισμό, και την κατηγοριοποίηση των δυσκολιών μάθησης γενικότερα, όπου θα γίνει προσπάθεια να προσδιοριστούν εννοιολογικά οι (Ε)ΜΔ και να αναλυθούν οι σχετικοί επιστημονικοί προβληματισμοί σε σχέση με την ταξινόμησή τους, τους παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνισή τους και το κριτήριο της ασυμφωνίας της ικανότητας των μαθητών με την επίτευξη τους,

- τη γνωστική και μαθησιακή διάσταση των (Ε)ΜΔ και πιο συγκεκριμένα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στους τομείς αυτούς,

- την ψυχοσυναισθηματική διάσταση των (Ε)ΜΔ με έμφαση στα κίνητρα, τους στόχους, τις συναισθηματικές δυσκολίες, την αυτοαντίληψη και το άγχος των μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση,

- την αξιολόγηση και την ανίχνευσή των (Ε)ΜΔ στο σχολικό πλαίσιο με έμφαση στο διευρυμένο ρόλο του εκπαιδευτικού και τη συμβολή του στη διαδικασία αυτή,

- τις παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς των (Ε)ΜΔ με την παρουσίαση μίας μελέτης περίπτωσης, και στ) στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας για την από κοινού διαχείριση ζητημάτων σε μαθητές με (Ε)ΜΔ βάσει της συστημικής προσέγγισης αναφορικά με την επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

-Προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες των θεωρητικών προσεγγίσεων και των εννοιολογικών ζητημάτων ως προς τις (Ε)ΜΔ.

-Περιγράφουν τον τρόπο που κατηγοριοποιούνται οι (Ε)ΜΔ.

-Διατυπώνουν τους τομείς που επηρεάζουν οι (Ε)ΜΔ.

-Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του ιδιαίτερου ψυχοσυναισθηματικού προφίλ των μαθητών με (Ε)Μ.

-Περιγράφουν τις συναισθηματικές δυσκολίες και τη διαχείριση του άγχους που βιώνουν οι μαθητές με (Ε).

-Σχεδιάζουν κατάλληλες παρεμβάσεις για την υποστήριξη των μαθητών με (Ε)ΜΔ.

-Εμβαθύνουν σε ζητήματα αιτιολόγησης και αποσαφήνισης των χαρακτηριστικών των (Ε)ΜΔ στο γνωστικό, μαθησιακό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα.

-Επιλέγουν τις κατάλληλες πρακτικές εξατομικευμένης παρέμβασης σε μαθητές με (Ε)ΜΔ.

-Υπολογίζουν τις συναισθηματικές δυσκολίες που βιώνουν οι μαθητές με (Ε)Μ κατά το σχεδιασμό της εξατομικευμένης παρέμβασης.

-Εφαρμόζουν πρακτικές εξατομικευμένης παρέμβασης σε μαθητές με (Ε)ΜΔ.

-Αναγνωρίζουν με πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης και διάγνωσης των (Ε)ΜΔ.

-Αξιολογούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και σχεδιάζει την αντίστοιχη εκπαιδευτική παρέμβαση.

-Υποστηρίζουν τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και διάγνωσης των (Ε)ΜΔ.

-Αξιολογούν τις διαστάσεις και τις προϋποθέσεις συνεργασίας σχολείου και οικογένειας που συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των μαθητών με (Ε)ΜΔ στο σχολικό περιβάλλον υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης.

-Προάγουν τα στοιχεία που θα ευνοήσουν τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας που συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των μαθητών με (Ε)ΜΔ.

-Απόφοιτους και μεταπτυχιακους φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων.

-Απόφοιτους και μεταπτυχιακους φοιτητές τμημάτων ψυχολογίας.

-Επαγγελματίες στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικοί ψυχικής υγείας (σχολικοί ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές κ.ο.κ).

-Όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση των δυσκολιών μάθησης προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να νοηματοδοτήσουν εμπειρίες τους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα Μπέλλου

Ιδιότητα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: ibellou@uoi.gr

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Σχολή: Σχολή Επιστήμων της Αγωγής

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:

https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/CVBellou_gr.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ιωάννα Μπέλλου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Ιωάννα Μπέλλου εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο τη Διδακτική Πληροφορικής και τεχνολογίας. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία, δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.


Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή

Παναγιώτα Δημητροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Παναγιώτα Δημητροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργάζεται ως διδάσκουσα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων ψυχολογίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΕΚΠΑ, ενώ από 2011-2015 εργαζόταν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης σε σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και στην εκπόνηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ζωή» για τη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (NASP, ISPA, και ΕΛΨΕ) και επίσημη εκπρόσωπος της Κύπρου στο Board of Prevention and Intervention της EFPA. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αφορούν στα ακαδημαϊκά συναισθήματα, στα κίνητρα και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες στη μάθηση ή/και ψυχο-συναισθηματικά προβλήματα, στην πρόληψη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Τίτλος Θ.Ε.1: Μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1:

Στην πρώτη ενότητα αναλύονται ζητήματα προσδιορισμού, ταξινόμησης, χαρακτηριστικών και αιτιολογίας των (Ειδικών) Μαθησιακών Δυσκολιών και ειδικότερα γίνεται αναφορά σε θέματα κατηγοριοποίησης των δυσκολιών στη μάθηση. Επίσης, επισημαίνονται οι παράγοντες εμφάνισης των δυσκολιών στη μάθηση, το κριτήριο της ασυμφωνίας ικανότητας και επίτευξης καθώς και η σχετική κριτική που ασκείται στο κριτήριο αυτό.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου

Τίτλος Θ.Ε.2: Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική Διάσταση των (Ε)ΜΔ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2:

Σκοπός της δεύτερης θεματικής ενότητας είναι η ανάδειξη της σημασίας των ψυχοσυναισθηματικών παραγόντων που επιδρούν στις (Ε)ΜΔ όπως τα κίνητρα στην εκπαίδευση και οι συναισθηματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με αυτά, καθώς και οι στόχοι στη μαθησιακή διαδικασία Έμφαση δίνεται σε διαστάσεις που συνδέονται με την επίτευξη όπως το άγχος και οι συναισθηματικές δυσκολίες των μαθητών με  (Ε)ΜΔ, η αυτοαντίληψη και οι κοινωνικές τους δεξιότητες.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου

Τίτλος Θ.Ε.3: Αξιολόγηση και διαγνωστική διαδικασία των (Ε)ΜΔ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3:

Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην έννοια της αξιολόγησης και της ανίχνευσης των (Ε)ΜΔ, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά σε σχετικές μεθόδους που εφαρμόζονται, καθώς και στην διαγνωστική διαδικασία. Επίσης, η ενότητα αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικότητας στην αξιολόγηση καθώς και των ρόλο των πρώην Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. νυν ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου

Τίτλος Θ.Ε.4: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανίχνευση και την αξιολόγηση των (Ε)ΜΔ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4:

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στο ρόλο και στη συμβολή του εκπαιδευτικού στην ανίχνευση και αξιολόγηση των (Ε)ΜΔ. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στη διδακτική αξιολόγηση, στη στρατηγική της άτυπης αξιολόγησης, στην αξιολόγηση του σχολικού περιβάλλοντος και στην αξιολόγηση της κοινωνικο-συναισθηματικής λειτουργίας του παιδιού (στάσεις, κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριφορά). Επισημαίνεται η σημασία της σχέσης του παιδιού με τον εκπαιδευτικό καθώς και της ενισχυτικής διδασκαλίας για την υποστήριξη των μαθητών με (Ε)ΜΔ.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου

Τίτλος Θ.Ε.5: Παραδείγματα παρέμβασης και πρακτικές εφαρμογές σε μαθητές με (Ε)ΜΔ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5:

Η ενότητα περιλαμβάνει παραδείγματα παρεμβάσεων σε μαθητές με (Ε)ΜΔ που αφορούν στην αναγνωστική ευχέρεια, στην ορθογραφία, στην κατανόηση και την παραγωγή του γραπτού λόγου. Επίσης, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα προγράμματος μαθησιακής παρέμβασης και αναλύεται μια μελέτη περίπτωσης.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου

Τίτλος Θ.Ε.6: Οικογένεια και Σχολεία: Συστημική θεώρηση συνεργασίας και επικοινωνίας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.6:

Στην τελευταία θεματική ενότητα αναλύονται ζητήματα που αφορούν τους γονείς των παιδιών με (Ε)ΜΔ, όπως τα συναισθήματα που βιώνουν, πώς η οικογένεια και το σχολείο μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν ως δύο συστήματα που αλληλεπιδρούν, η σημασία της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας και τα πιθανά εμπόδια που προκύπτουν. Τέλος διατυπώνονται προτάσεις για μια πιο ουσιαστική συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Π. Δημητροπούλου

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECVET

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ

Μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον

1η

10

0,4

Π. Δημητροπούλου

Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική Διάσταση των (Ε)ΜΔ

2η

10

0,4

Π. Δημητροπούλου

Αξιολόγηση και διαγνωστική διαδικασία των (Ε)ΜΔ

3η

10

0,4

Π. Δημητροπούλου

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανίχνευση και την αξιολόγηση των (Ε)ΜΔ

4η

10

0,4

Π. Δημητροπούλου

Παραδείγματα παρέμβασης και πρακτικές εφαρμογές σε μαθητές με (Ε)ΜΔ

5η

10

0,4

Π. Δημητροπούλου

Οικογένεια και Σχολεία: Συστημική θεώρηση συνεργασίας και επικοινωνίας

6η

10

0,4

Π. Δημητροπούλου

Σύνολο

6

60

2,4

 

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε οποιοδήποτε χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις.

Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανοίγει σταδιακά, ανά εβδομάδα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας coursity.gr, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τον εισηγητή, το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό και τους συνεκπαιδευόμενούς τους.

Οι βιντεοδιαλέξεις και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (quiz). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται, αφού μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις και σημειώσεις) να υποβάλουν τις ασκήσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους με χρονική προθεσμία τη λήξη του μαθήματος. Η υποβολή των απαντήσεων στις ασκήσεις και η παρακολούθηση των βιντεοδιαλέξεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Coursity.

 Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

-Βιντεοδιαλέξεις

-Σημειώσεις

-Ασκήσεις αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός σε κάθε κατηγορία ασκήσεων από τις παρακάτω θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Συγκεκριμένα, χρειάζεται βαθμολογία:

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Ενοτήτων

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz  Εβδομάδας

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Mini Project

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στην τελική εργασία

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

- Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

- Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία-εφόσον ζητηθεί.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δεν υπάρχουν.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:  https://coursity.gr/  

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν για οποιονδήποτε επιθυμεί να λάβει μέρος, χωρίς κανέναν περιορισμό και με πλήρη πρόσβαση σε όλο το υλικό. Εφόσον κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ, καλείται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση.

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Για την υποβολή αίτησης λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/ και να καταβάλουν το ποσό των 60€ σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα παρακάτω στοιχεία:

-Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του μαθήματος, 24 Μαΐου 2022.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ενημερώσει την γραμματεία του προγράμματος ή το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ το πολύ μια (1) εβδομάδα μετά την έναρξη του εκάστοτε κύκλου, ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Εφόσον παρέλθει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό των επτά ημερών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο.

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα και το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό, μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος, είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: info@coursity.gr, για ό,τι αφορά την επίλυση των αποριών σας.

Για θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Τεχνική Υποστήριξη» είτε αποστέλλοντας μήνυμα στο: support@coursity.gr.

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να οφείλονται στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για τη διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, είτε και σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο