Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί αυτοτελή μονάδα του Ιδρύματος υπό την εποπτεία της Συγκλήτου.
Όργανα Διοίκησης είναι:

• Ο Πρόεδρος του Κέντρου
• Το Συμβούλιο του Κέντρου

Το Συμβούλιο αποτελείται από:

• τον Πρόεδρο του Κέντρου
• έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής
• o Διευθυντής Επιμόρφωσης συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χωρίς δικαίωμα ψήφου

Σύνθεση Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.,

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Μέλη:
• Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.
• Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
• Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
• Ευθύμιος Ζέρβας, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.

Αναπληρωματικά Μέλη:
• Ζαχαρίας Παληός, Επίκ. Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.
• Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
• Αυγουστίνος Δημητράς, Καθηγητής, εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
• Ειρήνη Μαυρομμάτη, Αν. Καθηγήτρια, εκπρόσωπος της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.

Διευθυντής Επιμόρφωσης: Κουλαουζίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Στην υπ’ αριθμ. 563/26-09-2022 Συνεδρίασης της Δ.Ε. εγκρίθηκε η Στρατηγική του Κέντρου και επικαιροποιήθηκε στην υπ’ αριθμ. 23/10-04-2023 Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Κέντρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο