Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί αυτοτελή μονάδα του Ιδρύματος υπό την εποπτεία της Συγκλήτου.

Όργανα Διοίκησης είναι:

Ο Πρόεδρος του Κέντρου

Το Συμβούλιο του Κέντρου


Το Συμβούλιο αποτελείται από:

τον Πρόεδρο του Κέντρου

έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής

τη Διευθύντρια Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου

Σύνθεση Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., Καθηγητής.

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αθανάσιος Μιχιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής.

Διευθύντρια
Ευγενία Βερυκίου, Μόνιμη Τακτική Υπάλληλος.

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π., αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής, Τακτικό Μέλος

Ζαχαρίας Παληός, Επίκ. Καθηγητής, Αναπληρωματικό Μέλος

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., Καθηγητής, Τακτικό Μέλος

Στυλιανός Ζερεφός, Καθηγητής, Αναπληρωματικό Μέλος

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής, Τακτικό Μέλος

Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, Αν. Καθηγητής, Αναπληρωματικό Μέλος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Αθανάσιος Μιχιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής, Τακτικό Μέλος

Αυγουστίνος Δημητράς, Καθηγητής, Αναπληρωματικό Μέλος

Στην υπ’ αριθμ. 563/26-09-2022 Συνεδρίασης της Δ.Ε. εγκρίθηκε η Στρατηγική του Κέντρου

Μετάβαση στο περιεχόμενο