Οι βασικοί άξονες δράσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Α.Π. είναι:

1. Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων.

Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε προγράμματα:

α) επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
β) επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους
γ) διεύρυνσης των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος
δ) επιμόρφωσης του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και
ε) επαγγελματικής κατάρτισης εργαζόμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

2. Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά:

α) στην ανάπτυξη υποδομών, διαδικασιών και μεθόδων αξιολόγησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
β) στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εξειδικεύσεων που παρουσιάζουν ζήτηση από τους επαγγελματίες, τους πολίτες και το χώρο των επιχειρήσεων
γ) στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς στον τομέα της παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Το Κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης, μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους φορείς, μετά από έγκριση των αρμόδιων οργάνων.

 

4. Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, Κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς Φορείς:

Οι συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:

α) μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων 
β) υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
γ) συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
δ) υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
ε) συμβουλευτική οικογένειας
στ) διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

 

5. Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων και Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

 

6. Δράσεις υποστήριξης για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας. Συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων και επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

 

7. Πιστοποίηση Προσόντων. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο