Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με την αριθμ. 20217/Ζ1/22-02-2021 (ΦΕΚ 818/Β΄/02-03-2021) υπουργική απόφαση. Αποτελεί Ανεξάρτητη Μονάδα του Ιδρύματος με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση. Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση των μελών του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Α.Π. και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο Κανονισμός Λειτουργίας.
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθησης.

Η λειτουργία του εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική και εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποιείται και πιστοποιείται κάθε δράση μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, η οποία περιλαμβάνει την επιμόρφωση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την επανειδίκευση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων, τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, τη συμβουλευτική, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εν γένει διά βίου μάθηση, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση. Τα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο