Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 130 ώρες, 10 εβδομάδες
Μονάδες ECTS : 5,2
Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
28 Φεβρουαρίου 2022 – 31 Μαΐου 2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες: Ειρήνη Τερέζη,
Τηλέφωνο: 2610 367542, Email: eterezi@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Χωρικός Σχεδιασμός: Σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 130 ώρες / 10 εβδομάδες

Μονάδες ECTS : 5,2

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης – λήξης του προγράμματος: 28 Φεβρουαρίου 2022 – 31 Μαΐου 2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Συστήματα Χωρικού Σχεδιασμού

-Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Διαχρονική εξέλιξη και πρόσφατες μεταρρυθμίσεις

-Χωρικός σχεδιασμός, ανθεκτικότητα και κλιματική αλλαγή

-Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

-Συνέργειες Χωρικού – Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις Χωρικής Ανάπτυξης

-Στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών

-Ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητα και ευέλικτος σχεδιασμός

-Αστική αναζωογόνηση και πολιτικές διαχείρισης της δημόσιας ιδιοκτησίας

-Σχεδιάζοντας πόλεις χωρίς ρύπους και απόβλητα

-Νέες τάσεις και σύγχρονα κινήματα στον πολεοδομικό σχεδιασμό: από το «άκαμπτο» στο «ευέλικτο»

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών και μεθόδων που αφορούν σε θέματα αιχμής του χωρικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μια σφαιρική θεώρηση των επίκαιρων ζητημάτων του χωρικού σχεδιασμού, η οποία πραγματοποιείται μέσω της σύζευξης σύγχρονων θεωρητικών απόψεων και πρακτικών εφαρμογών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του χώρου σε διάφορα επίπεδα: από το τοπικό ως το εθνικό επίπεδο, με έμφαση στην Ελλάδα.

Οι πρόσφατες αλλαγές στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που αναδύθηκαν την περίοδο της κρίσης σε συνδυασμό με την ανάγκη υιοθέτησης των ευρωπαϊκών οδηγιών και κατευθύνσεων για θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης αστικών περιοχών και ευαίσθητων χωρικών ζωνών (π.χ. παράκτιες/νησιωτικές περιοχές), αλλά και τις νέες πολεοδομικές πρακτικές και τάσεις που υλοποιούνται ήδη στον ευρωπαϊκό χώρο καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων όσων ασχολούνται επαγγελματικά με ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού ή/ και βρίσκονται στο πρώτο στάδιο μιας αντίστοιχης ερευνητικής πορείας. Στόχος είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική του σχεδιασμού.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Μαθησιακά αποτελέσματα Αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα εκπαιδευτικού προγράμματος, μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση: Α) Σχετικά με τις Γνώσεις 
1. Να κατανοεί τα σύγχρονα ζητήματα που άπτονται του χωρικού σχεδιασμού
2. Να εμβαθύνει σε κρίσιμες και νέες χωροταξικές και πολεοδομικές έννοιες
3. Να περιγράφει τα σύγχρονα προβλήματα, να αναλύει κριτικά και να αξιολογεί τα ζητήματα διαχείρισης του χώρου
4. Να διατυπώνει λύσεις
B) Σχετικά με τις Δεξιότητες (ψυχοκινητικές)
1. Να συνεργάζεται με ομάδες
2. Να σχεδιάζει λύσεις σε θέματα χωρικής οργάνωσης χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία
3. Να προάγει τη λήψη αποφάσεων
  Γ) Σχετικά με τις Ικανότητες  
1. Να προάγει το επάγγελμα του χωροτάκτη-πολεοδόμου και το σημαντικό του ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και στην προστασία  του περιβάλλοντος.
2. Να αναπτύξει καλύτερη βάση συνεργασίας και σύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα
3. Να συνηγορεί υπέρ της διεπιστημονικής προσέγγισης
Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της διαχείρισης του χώρου και, εν γένει, του χωρικού σχεδιασμού (όπως αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι-χωροτάκτες, μηχανικοί περιβάλλοντος, τοπογράφοι, περιβαλλοντολόγοι, νομικοί), στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών ή ΤΕΙ, Σχολών νομικής,   γεωγραφίας και περιβάλλοντος καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που προσανατολίζονται στην ερευνητική δραστηριότητα σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης

Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Γεμενετζή

Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email: Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: ggemenetzi@uth.gr

Τμήμα: Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σχολή: Πολυτεχνική

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης:

Η Γεωργία Γεμενετζή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Πολεοδομικού Προγραμματισμού-Σχεδιασμού στο ΤΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΑΠΘ, 2003) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδομία-Χωροταξία (ΕΜΠ, 2005) και διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ (2011). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις θεσμικές και εφαρμοσμένες όψεις του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη σχέση πόλης-περιβάλλοντος, την αστική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Από το 2007 έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου «Βιώσιμες Πόλεις: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης».  Το επαγγελματικό της έργο περιλαμβάνει μελέτες πολεοδομικού-ρυθμιστικού σχεδιασμού και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  σε θέματα χωρικού σχεδιασμού, ανάπτυξης ακινήτων και χωροθέτησης μεγάλων έργων.

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ευάγγελου Ασπρογέρακα

Ο Ευάγγελος Ασπρογέρακας είναι Επίκουρος Καθηγητής Χωροταξίας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι Διδάκτορας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Διαθέτει Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc: Development and Planning του University College of London. Έχει διδάξει στο ΕΜΠ, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ως Καθηγητής – Σύμβουλος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας – μελετητής καθώς και στη Δημόσια Διοίκηση (Ειδικός Επιστήμονας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Εσωτερικών).  Έχει εκτεταμένο ερευνητικό έργο και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού, θαλάσσιας χωροταξίας, χωρικής διακυβέρνησης και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ανάπτυξης.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Αθηνάς Βιτοπούλου

Η Αθηνά Βιτοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις θεωρίες και τους μηχανισμούς του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Παρίσι. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι, για την οποία βραβεύτηκε στη Γαλλία με το «Grand Prix de Thèse sur la Ville 2011». Από την κτήση του πτυχίου της δραστηριοποιείται στους τομείς του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ έχει συμμετάσχει ως μέλος ομάδας έργου σε μελέτες και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο σε θέματα που σχετίζονται με τη θεωρία και την πρακτική του βιώσιμου αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, την αστική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα. Έχει συνεχή και πλούσια διδακτική δραστηριότητα από το 2002 σε διαφορετικά αντικείμενα και πανεπιστημιακά τμήματα, καλύπτοντας σημαντικό φάσμα των ζητημάτων σχεδιασμού του χώρου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αστική ανάλυση, αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό με έμφαση στις επεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και αναβάθμισης υποβαθμισμένων ή/και παραδοσιακών αστικών περιοχών και στις περιβαλλοντικές συνιστώσες, περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και ανοικτών χώρων, περιβαλλοντικό πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, σχεδιασμό τοπίου αστικών υπαίθριων χώρων, ιστορία της πόλης, ιστορία και θεωρία του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ιστορία τέχνης, αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, θεσμικό πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού, εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Αθηνάς Γιαννακού

H Αθηνά Γιαννακού (Αρχιτέκτων Mηχ. ΑΠΘ, ΜSc Regional and Urban Planning και PhD London School of Economics) είναι Καθηγήτρια Πολεοδομικής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Διετέλεσε επικεφαλής μελετήτρια ενός πολύ μεγάλου αριθμού χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, μελετών χωρικής/αστικής ανάπτυξης, μελετών αστικής αναγέννησης και ανάπλασης και περιβαλλοντικών μελετών. Έχει βραβευθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για σημαντικές μελέτες πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού. Είναι συν-συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων, ανάμεσα στα οποία τα βιβλία Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, 2η αναθεωρημένη έκδοση (εκδόσεις Κριτική, 2014) και Βιώσιμες Πόλεις: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, 2015) και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε  επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό με ειδικότερη έμφαση στα αντικείμενα: αστική ανάπτυξη και πολεοδομική πολιτική, πολιτικές αστικής αναγέννησης, Ευρωπαϊκά συστήματα χωρικού σχεδιασμού, πόλεις και κρίσεις, χωρικός σχεδιασμός, βιώσιμη αστική ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή, και μεταφορές και αστική/χωρική ανάπτυξη. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΤΜΧΑ (2016-17) και είναι Διευθύντρια του ΠΜΣ Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη του ΤΜΧΑ (2020-22).

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ανέστη Γουργιώτη

Ο Ανέστης Γουργιώτης, είναι Επίκουρος Καθηγητής Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας στην Επιτελική Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες και για τον Τουρισμό. Διετέλεσε Δ/ντης στη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Προϊστάμενος στο Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων της ίδιας  Διεύθυνσης. Σπούδασε χωροταξία στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux στην Γαλλία, μετεκπαιδεύτηκε στην πολεοδομία λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό τίτλο “DESS Urbanisme Operationel” και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διετέλεσε κατά τα έτη 2002 έως και 2005 Εθνικός Εκπρόσωπος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο ΥΠΕΝ  ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με την εκπόνηση την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΑΠΕ, Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ορεινού Χώρου, Υδατοκαλλιεργειών, Ορυκτών Πρώτων Υλών) στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, στη σύνταξη των προδιαγραφών για το τοπίο στα Περιφερειακά Πλαίσια, στην Εθνική Επιτροπή για το Τοπίο. Εκπροσώπησε το ΥΠΕΝ στην Επιτροπή των Ανώτατων Λειτουργών Χωροταξίας της Comité Européen des Ministres d’ Amenagement du Territoire (CΕΜΑΤ), στο Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ στο παρελθόν ήταν εκπρόσωπος στις ομάδες εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Διδάσκει επίσης χωροταξία στα επιμορφωτικά προγράμματα στο Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Έχει εργασθεί ως επιστημονικός σύμβουλος για την προετοιμασία και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ενώ κατά τα έτη 1995-1996 απασχολήθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην Unesco, στο Παρίσι.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ελισάβετ Θωίδου

Η Ελισάβετ Θωίδου (Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός». Διδάσκει επίσης στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στο ΑΠΘ, ενώ είναι προσκεκλημένη διδάσκουσα σε μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Ανάπτυξη του Χώρου» του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια ως μηχανικός στον δημόσιο τομέα (ΚΕΠΕ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) για θέματα περιφερειακού σχεδιασμού, χωρικής ανάπτυξης, διαχείρισης φυσικών πόρων κ.ά. Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σε Πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά  ερευνητικά προγράμματα  καθώς και σε πολλά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσεις. Τα πρόσφατα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως: Χωροταξία και περιφερειακός σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών και χωρική διακυβέρνηση, πολιτική συνοχής, εδαφική συνοχή και αστική πολιτική της ΕΕ, ευπάθεια και ανθεκτικότητα περιοχών, χωρικός σχεδιασμός και κλιματική αλλαγή, χωρική ανθεκτικότητα και χωρικός σχεδιασμός σε συνθήκες κρίσης.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Γεωργίας Ποζουκίδου

Η Γεωργία Ποζουκίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομική Οργάνωση: πολιτικές και μοντέλα χρήσεων γης». Είναι Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχ. του Παν. Θεσσαλίας και έχει αποκτήσει δίπλωμα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών από το School of Design, του University of Pennsylvania, USA. Έχει αναπτύξει επαγγελματική, ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ενασχόλησης στις ΗΠΑ έχει διακριθεί για τη συμβολή των γυναικών στην επιστήμη του χωρικού σχεδιασμού. Τα ενδιαφέροντα της εστιάζονται στο χωρικό σχεδιασμό με έμφαση στα μοντέλα λειτουργικής οργάνωσης του χώρου και στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων χρήσεων γης και μεταφορών. Επίσης ασχολείται με ζητήματα αστικής ανάπτυξης στο μητροπολιτικό χώρο καθώς και με τη χρήση των αστικών μοντέλων ως συστήματα υποστήριξης χωρικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Ως στέλεχος της δημόσιας διοίκησης (Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης) έχει ασχοληθεί με θέματα προστασίας και διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Αναστασίας Τασοπούλου

H Αναστασία Τασοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Πολεδομικών Πολιτικών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 1998), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc: Development and Planning (University College of London, 1999) και διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (2011).

Έχει συμμετάσχει σε 15 ερευνητικά προγράμματα, αρκετά εκ των οποίων διεθνή (HORIZON 2020, ESPON, ARCHIMED / INTERREG, EU Programme ‘Energy, Environment and Sustainable Tourism’, Intelligent Energy Europe Programme), στα ερευνητικά πεδία των οποίων περιλαμβάνονται: πολιτική αστικών αναπλάσεων, πολιτικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ψηφιακή διακυβέρνηση, μητροπολιτική διακυβέρνηση, οικονομική κρίση και ανθεκτικότητα, ενεργειακός-χωρικός-κοινωνικοοικονομικός σχεδιασμός και βιωσιμότητα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΔΙΠΑΕ, ΕΑΠ). Επί 20 έτη υπήρξε ελεύθερη επαγγελματίας, μελετήτρια χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών. Από το 2008 συμμετέχει ανελλιπώς στη Διοίκηση του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), και επί του παρόντος είναι Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Βορείου Ελλάδας. Είναι Επιμελήτρια της πρώτης Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας (ΕΕΕ) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους:

 

Θ.Ε.1. Συστήματα χωρικού σχεδιασμού

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 8 ώρες αυτό-εκπαίδευσης).

Αξία σε ECTS: 0,48

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Αθηνά Γιαννακού

Η ΘΕ1 επικεντρώνεται στα βασικά χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και την τυπολογία των ευρωπαϊκών συστημάτων χωρικού σχεδιασμού. Αναλύει τα κοινά στοιχεία τους, ιδιαίτερα στο πεδίο της ρύθμισης της αστικής ανάπτυξης, καθώς και τις αλλαγές που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Η ΘΕ1 περιλαμβάνει τις παρακάτω υπο-ενότητες:

 1.  Κρίσιμες καμπές στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών συστημάτων σχεδιασμού
 2.  Η τυπολογία των ευρωπαϊκών συστημάτων σχεδιασμού
 3.  Διαδικασίες σχεδιασμού και ρύθμισης της αστικής ανάπτυξης
 4.  Παραδείγματα Ευρωπαϊκών συστημάτων σχεδιασμού
 5.  Τάσεις αλλαγών της τελευταίας εικοσαετίας

Στα μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ1 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Κατανόηση της σχέσης πολιτικο-διοικητικού συστήματος και χωρικού σχεδιασμού
 • Κατανόηση των αλληλεπιδράσεων κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών και πολιτικο-θεσμικών διαστάσεων του χωρικού σχεδιασμού
 • Εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού
 • Εμπέδωση του μετασχηματιστικού χαρακτήρα των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού και εν γένει του χωρικού σχεδιασμού
 • Μαθήματα από τη συγκριτική μελέτη των επιμέρους συστημάτων Ευρωπαϊκά συστήματα σχεδιασμού

Θ.Ε.2. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Διαχρονική εξέλιξη και πρόσφατες μεταρρυθμίσεις. 

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 11 ώρες αυτό-εκπαίδευσης)

Αξία σε ECTS: 0,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Αναστασία Τασοπούλου  

Η ΘΕ2 έχει ως αντικείμενο το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού, μέσα από τη μελέτη των ζητημάτων της παράδοσης / κουλτούρας σχεδιασμού και της ανάγκης για αναζήτηση νέων μορφών διακυβέρνησης. Πραγματεύεται τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής παράδοσης χωρικού σχεδιασμού και εξετάζει το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, με έμφαση από το 1983 έως σήμερα. Γίνεται εκτενής αναφορά στη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που επιχειρήθηκε στη χώρα από το 2011 που κατέληξε στη θεσμοθέτηση του ισχύοντα σήμερα Ν. 4447/2016: σκοπιμότητα, αλλαγές και ασκούμενη κριτική. Γίνεται παρουσίαση των νέων επιπέδων και τύπων σχεδίων, των εμπλεκόμενων φορέων, των διαδικασιών διαβούλευσης και εγκρίσεων κλπ.

Στα μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ2 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Εξοικείωση με το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού: θεσμοί, επίπεδα και τύποι σχεδίων, διαδικασίες.
 • Ικανότητα κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συστήματος και του βαθμού δεσμευτικότητας των σχεδίων (στρατηγικά vs ρυθμιστικά/κανονιστικά σχέδια).
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τις μεταλλαγές στο ελληνικό σύστημα σχεδιασμού και εν γένει στα χαρακτηριστικά της παράδοσης σχεδιασμού ως απόρροια της οικονομικής κρίσης.

Θ.Ε.3. Χωρικός σχεδιασμός, ανθεκτικότητα και κλιματική αλλαγή  

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 11 ώρες αυτό-εκπαίδευσης)

Αξία σε ECTS: 0,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Αθηνά Γιαννακού και Ελισάβετ Θωίδου

Η ΘΕ 3 εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή, την ανθεκτικότητα, τον χωρικό σχεδιασμό και τις πολιτικές χωρικής ανάπτυξης, τις χωρικές διαφοροποιήσεις της κλιματικής αλλαγής και τις χωρικές διαστάσεις των επιπτώσεών της, το πλαίσιο και τις στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε υπερεθνικό/ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την εμβάθυνση στις βασικές έννοιες του αντικειμένου της ενότητας, την κατανόηση των συγχρόνων ζητημάτων που χειρίζεται ο χωρικός σχεδιασμός και την εξοικείωση με τις βασικές στρατηγικές χωρικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Θ.Ε.4. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός   

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 11 ώρες αυτό-εκπαίδευσης)

Αξία σε ECTS: 0,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ανέστης Γουργιώτης 

Η ενότητα εξετάζει τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ). Γίνεται παρουσίαση και ανάλυση του Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού Πλαισίου, όπως και παραδειγμάτων εφαρμογής διάφορων Ευρωπαϊκών χωρών. Αναλύονται  μια σειρά θεμάτων που αφορούν τις διάφορες διαστάσεις του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού,  όπως οι τυπολογίες του θαλάσσιου χώρου, η διάδραση χερσαίου – θαλάσσιου χώρου, οι πολλαπλές χρήσεις στο θαλάσσιο χώρο, οι αξίες που διέπουν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την σημασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, και τον ρόλο του στην ανάπτυξη, την επενδυτική ασφάλεια και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Μέσα από την ενημέρωση αυτή θα επιτευχθεί επίσης και η πληροφόρηση  σε θέματα που προωθεί και εφαρμόζει η κεντρική διοίκηση.

 

Θ.Ε.5 Συνέργειες Χωρικού – Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις Χωρικής Ανάπτυξης

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 8 ώρες αυτό-εκπαίδευσης)

Αξία σε ECTS: 0,48

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Αθηνά Γιαννακού

H ΘΕ 5 έχει ως αντικείμενο τη χωρική διακυβέρνηση και τον συντονισμό των πολιτικών με επιπτώσεις στο χώρο, την ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού και τις χωρικές επιπτώσεις, τις τοποκεντρικές προσεγγίσεις, τα εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης: τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) κλπ.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας περιλαμβάνουν την κατανόηση της έννοιας και των βασικών αρχών της χωρικής διακυβέρνησης, την κατανόηση του συντονιστικού ρόλου του χωρικού σχεδιασμού, την εξοικείωση με τη διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων χωρικής ανάπτυξης σε αστική και υποπεριφερειακή κλίμακα.

Τρόπος αξιολόγησης: Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση).

Θ.Ε.6 Στρατηγικός Σχεδιασμός Μητροπολιτικών Περιοχών 

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 8 ώρες αυτό-εκπαίδευσης)

Αξία σε ECTS: 0,48

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ελισάβετ Θωίδου

Η ενότητα επικεντρώνεται στον σύγχρονο στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, ως ένα πλαίσιο επιλογών και κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης και χωρικής ανάπτυξης γεωγραφικών ενοτήτων. Τίθεται το πλαίσιο στο οποίο αναδείχθηκε ως ‘εργαλείο’ χωρικού σχεδιασμού από τη δεκαετία του 1990, τα χαρακτηριστικά του και οι διαφορές του από τον ρυθμιστικό / κανονιστικό σχεδιασμό, καθώς και η σύνδεσή του με τις σύγχρονες μορφές χωρικής διακυβέρνησης. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή του στις μητροπολιτικές περιοχές που αποτελούν προνομιακό πεδίο εφαρμογής του, τόσο με αναφορά στη δυναμική και τον ρόλο τους όσο και μέσω παραδειγμάτων στρατηγικών σχεδίων μητροπολιτικών περιοχών από την Ευρώπη. Παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και αντίστοιχα σχέδια, δηλαδή τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με τη δυναμική της χωρικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών. Δίνονται παραδείγματα από εφαρμογή των Ρυθμιστικών Σχεδίων, τη σύνδεσή τους με τα υπερκείμενα και τα υποκείμενα χωρικά σχέδια και τον ρόλο τους για τη χωρική οργάνωση των μητροπολιτικών περιοχών, από τα οποία προκύπτει η σημασία των παραπάνω στην πράξη.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ικανότητα κατανόησης του συγκεκριμένου εργαλείου’ χωρικού σχεδιασμού και του διακριτού του ρόλου.
 • Ικανότητα αξιοποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και των θεσμοθετημένων χωρικών σχεδίων, ιδίως των Ρυθμιστικών Σχεδίων, για την χωρική οργάνωση των μητροπολιτικών περιοχών στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Θ.Ε.7 Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητα και Ευέλικτος Σχεδιασμός

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 8 ώρες αυτό-εκπαίδευσης)

Αξία σε ECTS: 0,48

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεωργία Γεμενετζή

Η ενότητα επικεντρώνεται στις νέες μορφές και τύπους σχεδίων που εισήχθησαν σταδιακά στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Εξετάζει την εξέλιξη των νέων ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως τα ΕΣΧΑΔΑ, τα ΕΣΧΑΣΕ, τα ΕΧΣ/ΕΠΣ κτλ.), τη σχέση τους με τα περισσότερο συμβατικά εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού και την εδραίωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Συζητείται η μεταστροφή του χωρικού σχεδιασμού προς περισσότερο ευέλικτες μορφές και οι επιπτώσεις της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ7 οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν τα νέα εργαλεία και τις διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού καθώς και τη σημασία των νέων τύπων σχεδίων ως μοχλών ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Ακόμη, εμβαθύνουν στην επιστημονική γνώση και μεθόδους του σχεδιασμού .

Θ.Ε.8 Αστική Αναζωογόνηση και Πολιτικές Διαχείρισης της Δημόσιας Ιδιοκτησίας

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 8 ώρες αυτό-εκπαίδευσης)

Αξία σε ECTS: 0,48

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Αθηνά Βιτοπούλου 

H ΘΕ 8 έχει ως αντικείμενο την εξέλιξη των πολιτικών διαχείρισης της δημόσιας γης και ιδιοκτησίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αναλύει το θεσμικό πλαίσιο πολιτικών γης. Εστιάζει στις μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης/αναζωογόνησης, και στην επανάχρηση εγκαταλελειμμένων αστικών περιοχών (στρατιωτικών/λιμενικών/βιομηχανικών/σιδηροδρομικών εκτάσεων). Εξετάζει τα σύγχρονα εργαλεία, τις φορείς και τις διαδικασίες ανάπτυξης δημόσιας γης. Και κάνει κριτική θεώρηση των αντίστοιχων προσεγγίσεων και πρακτικών αξιοποίησης.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την εξοικείωση των φοιτητών με τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές αξιοποίησης της δημόσιας ιδιοκτησίας στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών αστικής αναγέννησης/αναζωογόνησης καθώς και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας μέσω της κατανόησης και σύγκρισης πολιτικών διαχείρισης και ανάπτυξης δημόσιας γης

Θ.Ε.9 Σχεδιάζοντας Πόλεις χωρίς ρύπους και απόβλητα 

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 9 ώρες αυτό-εκπαίδευσης)

Αξία σε ECTS: 0,52

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεωργία Γεμενετζή και Γεωργία Ποζουκίδου

Η ενότητα πραγματεύεται την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος, τον αστικός μεταβολισμός, τις μεταβολικές ροές των πόλεων αναφορικά με τις πηγές υγρών, στερεών, επικίνδυνων αποβλήτων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την ανθρωπογεωγραφία και τον περιορισμός της στερεάς, υγρής και αέριας ρύπανσης καθώς και τη συμβολή των τεχνολογικών και διαχειριστικών εξελίξεων.  Ειδικότερα, με βάση το μοντέλο του εκτεταμένου/κυκλικού αστικού μεταβολισμού γίνεται αναφορά σε πρακτικές διαχείρισης των υδάτων απορροής μέσα από τεχνικές ενσωμάτωσης φυσικών διεργασιών στη λειτουργία των πόλεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κυκλική διαχείριση του υδάτων απορροής με τη χρήση πράσινων υποδομών.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

 • Κατανόηση των ανθρώπινων πιέσεων στο περιβάλλον μέσα από τις γνώση των βασικών εννοιών και αρχών του οικολογικού αποτυπώματος και του αστικού μεταβολισμού.
 • Εξοικείωση με βασικά ζητήματα και τεχνικές ενσωμάτωσης φυσικών διεργασιών στη λειτουργία των πόλεων, όπως η κυκλική διαχείριση των υδάτων απορροής με τη χρήση πράσινων υποδομών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η κατανόηση του ρόλου των πράσινων υποδομών στον αστικό μεταβολισμό και η συσχέτισή τους με τα περιβαλλοντικά οφέλη για τις σύγχρονες πόλεις.
 • Κατανόηση της σημασίας των τεχνολογικών και διαχειριστικών εξελίξεων στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πιέσεων
 • Ικανότητα διαμόρφωσης προτάσεων και εφαρμογής τρόπων περιορισμού των ανθρώπινων πιέσεων στο περιβάλλον μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού και έν γένει προγραμματισμού των πόλεων με στόχο την προσαρμογή σε έναν κόσμο με διαφορετικό κλίμα.

Θ.Ε.10 Νέες τάσεις και σύγχρονα κινήματα στον πολεοδομικό σχεδιασμό: από το «άκαμπτο» στο «ευέλικτο» 

Διάρκεια σε ώρες: 4 (και 8 ώρες αυτό-εκπαίδευσης)

Αξία σε ECTS: 0,48

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεωργία Ποζουκίδου

Η ΘΕ10 επικεντρώνεται στον επαναπροσδιορισμό των πρακτικών του χωρικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα εστιάζει στην κατανόηση των «κινημάτων σχεδιασμού» που έχουν αναπτυχθεί ως συνιστώσα της συμμετοχής και των πρωτοβουλιών πολιτών έξω από́ τις «επίσημες» διαδικασίες σχεδιασμού́. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται η διαχρονική μεταβολή του ρόλου του σχεδιαστή και της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες του χωρικού σχεδιασμού ενώ  ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις  σύγχρονες αντιλήψεις για τη λειτουργία των πόλεων και την συσχέτιση της με την ανάδυση πρωτοβουλιών πολιτών. Ζητήματα που θα αναλυθούν είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των πρωτοβουλιών αυτών, η σχέση τους με τον επίσημο πολεοδομικό σχεδιασμό και ο νέος ρόλος του πολεοδόμου.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

 • την κατανόηση των συγχρόνων αντιλήψεων για την οργάνωση και λειτουργία των πόλεων καθώς και τις δυνατότητες και αδυναμίες των κλασσικών προσεγγίσεων του σχεδιασμού, τον ρόλο των πρωτοβουλιών πολιτών στο σχεδιασμό του χώρου.
 • Την κατανόηση των «κινημάτων σχεδιασμού» που έχουν αναπτυχθεί ως συνιστώσα της συμμετοχής και των πρωτοβουλιών πολιτών έξω από́ τις «επίσημες» διαδικασίες σχεδιασμού́.

Την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των πρωτοβουλιών πολιτών και την σχέση τους με τον επίσημο πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς  και της διαμόρφωσης του νέου ρόλου του πολεοδόμου.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS ή ECVET

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Συστήματα χωρικού σχεδιασμού

1η

12

0,48

Αθηνά Γιαννακού

Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Διαχρονική εξέλιξη και πρόσφατες μεταρρυθμίσεις

2η

15

0,6

Ανατασία Τασοπούλου

Χωρικός σχεδιασμός, ανθεκτικότητα και κλιματική αλλαγή

3η

15

0,6

Αθηνά Γιαννακού και Ελισάβετ Θωίδου

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

4η

15

0,6

Ανέστης Γουργιώτης

Συνέργειες Χωρικού – Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις Χωρικής Ανάπτυξης

5η

12

0,48

Ευάγγελος  Ασπρογέρακας

Στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών

6η

12

0,48

Ελισάβετ Θωίδου

Ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητα και ευέλικτος σχεδιασμός

7η

12

0,48

Γεωργία Γεμενετζή

Αστική αναζωογόνηση και πολιτικές διαχείρισης της δημόσιας ιδιοκτησίας

8η

12

0,48

Αθηνά Βιτοπούλου

Σχεδιάζοντας πόλεις χωρίς ρύπους και απόβλητα

9η

13

0,52

Γεωργία Γεμενετζή και Γεωργία Ποζουκίδου

Νέες τάσεις και σύγχρονα κινήματα στον πολεοδομικό σχεδιασμό: από το «άκαμπτο» στο «ευέλικτο»

10η

12

0,48

Γεωργία Ποζουκίδου

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων γίνεται μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την οργάνωση ηλεκτρονικών Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ). Η  μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και η ανάπτυξη των δράσεων αυτό-εκπαίδευσης βασίζεται στην ασύγχρονη μάθηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αυτονομία του εκπαιδευόμενου. Για την καλύτερη οργάνωση των δράσεων αυτό-εκπαίδευσης συστήνεται η συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση.  Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης και αποθήκευσής του από τους εκπαιδευόμενους. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, στην πλατφόρμα του Προγράμματος υπάρχει μια Ομάδα Συζητήσεων (forum). Αυτή χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των εκπαιδευόμενων (π.χ. ανακοινώσεις, οδηγίες) αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων επί των επιστημονικών θεμάτων (π.χ.  ανάρτηση ερωτήσεων προς τους επιμορφωτές και ανάρτηση απαντήσεων προς τους εκπαιδευόμενους).   

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού.

Σε κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει και αναλύει επιστημονικά ζητήματα της ενότητας. Αυτό αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Περιλαμβάνει επιλεγμένα άρθρα σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, εκθέσεις διεθνών οργανισμών, επιλεγμένα κεφάλαια από βιβλία (μέχρι το 10% της έκτασης του βιβλίου) και βιβλία από τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (Κάλλιπος). Η βιβλιογραφία δίνεται κυρίως στην ελληνική γλώσσα. Σε ορισμένες θεματικές ενότητες (ή κατόπιν αιτήματος των εκπαιδευόμενων) δίνεται ή συστήνεται πρόσθετο / προαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό, που αφορά κυρίως ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

                                                 

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας όλων των θεματικών ενοτήτων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τεστ με ερωτήσεις ποικίλου τύπου (πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης κτλ) που καλύπτουν το περιεχόμενο όλων των θεματικών ενοτήτων. Η αξιολόγηση υλοποιείται σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, κοινή για όλους τους εκπαιδευόμενους. Το ποσοστό επιτυχίας πρέπει να είναι άνω του 60%. Σε περίπτωση αποτυχίας, δίνεται η δυνατότητα επανάληψης της αξιολόγησης για μια ακόμη φορά.  

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα τουλάχιστον σε ποσοστό 70% (δηλαδή να έχουν παρουσία σε τουλάχιστον 7 από τις 10 θεματικές ενότητες), εκτός κι αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

 • Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
 • Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

 • Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
 • Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
 • Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
 • Αναπτύσσει τις δράσεις αυτό-εκπαίδευσης
 • Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

Βαθμολογεί τις ερωτήσεις του ηλεκτρονικού τεστ αξιολόγησης

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα περιλαμβάνουν την ύπαρξη πτυχίου ή διπλώματος πολυτεχνικών σχολών (συμπεριλαμβανομένων των πρώην ΤΕΙ), νομικών σχολών, σχολών περιβάλλοντος και σχολών γεωγραφίας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αντιστοιχούν στο πτυχίο ή δίπλωμα της αντίστοιχης σχολής. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των σπουδών και μέχρι την έκδοση του πτυχίου, μπορεί να κατατεθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης όλου του κύκλου σπουδών.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων.

Ο μέγιστος αριθμός των προσφερόμενων θέσεων είναι 25 και ο ελάχιστος είναι 11.

Για την επιλογή των εκπαιδευόμενων τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 300€. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή πριν την έναρξη της πρώτης ΤΗΛΕ-ΟΣΣ.

Ο αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση των διδάκτρων

(IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ» Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται ως επισυναπτόμενο στο email: eterezi@eap.gr.

Πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Τερέζη  

Τηλέφωνο: 2610 367542

Email: eterezi@eap.gr

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/ .

Μετάβαση στο περιεχόμενο