Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες, 15 εβδομάδες
Μονάδες ECTS: 12 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
15/01/2022 – 15/04/2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως


Πληροφορίες:
Ειρήνη Τερέζη  eterezi@eap.gr , 2610367542

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιμότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 300 ώρες και 15 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 12

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης – λήξης του προγράμματος: 15/01/2022 – 15/04/2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Εισαγωγή στα παράκτια συστήματα – Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και παράκτια ζώνη

-Εισαγωγή στις παράκτιες διεργασίες

-Παράκτια συστήματα: βραχώδεις ακτές, παραλίες και γεωμορφές της παράκτιας ζώνης

-Παράκτια ζώνη: κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις

-Μεταβολές θαλάσσιας στάθμης: παρελθόν, παρόν και μέλλον

-Εισαγωγή στην έννοια της παράκτιας διάβρωσης

-Παράκτια διάβρωση: η αντιμετώπισή της σήμερα, μέτρα πρόληψης και καλές πρακτικές

-Μέθοδοι και τεχνικές στην έρευνα της παράκτιας ζώνης

-Μοντελοποίηση της παράκτιας διάβρωσης

-Εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να κατανοούν τις διεργασίες της παράκτιας ζώνης, την έννοια της παράκτιας διάβρωσης και την αντιμετώπισή της και να εργαστούν σε θέματα διαχείρισης παράκτιας ζώνης και παράκτιας διάβρωσης. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες σε στελέχη διοίκησης σε δήμους, περιφέρειες και σε άλλους αρμόδιους λήψης αποφάσεων, για την καλύτερη διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στη νησιωτική.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζει τις βασικές έννοιες και θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για τα παράκτια περιβάλλοντα τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά του παράκτιου περιβάλλοντος και τις διεργασίες που επιδρούν σε αυτό

-Γνωρίζει τους τρόπους έρευνας και επεξεργασίας των δεδομένων στην παράκτια ζώνη

-Κατανοεί τις κύριες πιέσεις, κλιματικές και ανθρωπογενείς, που επιδρούν στο φαινόμενο της παράκτιας διάβρωσης

-Εξοικειωθεί με τις διάφορες πιέσεις που ασκούνται στο παράκτιο περιβάλλον μέσα από παραδείγματα στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την παράκτια διάβρωση

-Αναγνωρίζουν τη σημασία των ορθών μέτρων πρόληψης και καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της παράκτιας ζώνης

-Αξιοποιεί τη θεωρητική γνώση γύρω από το παράκτιο περιβάλλον με την εφαρμογή των καλών πρακτικών για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

-Παρέχει υπηρεσίες περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε θέματα παράκτιας διάβρωσης

-Προσεγγίζει κριτικά τρέχουσες πρακτικές και να προτείνουν νέα μέτρα πρόληψης και προσαρμογής

-Σχεδιάζει πλάνο εργασιών για διεξαγωγή έρευνας στο ύπαιθρο σε θέματα παράκτιας διάβρωσης

-Συνδέει τη θεωρητική γνώση γύρω από το παράκτιο περιβάλλον με την εφαρμογή των καλών πρακτικών για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

-Σχεδιάζει πλάνο εργασιών για την προστασία της παράκτιας ζώνης από τη διάβρωση

-Υποστηρίζει τα κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους για την προστασία της παράκτιας ζώνης από τη διάβρωση

-Επιχειρηματολογεί κριτικά σε τρέχουσες πρακτικές στην παράκτια ζώνη και θα προάγει νέα μέτρα πρόληψης και προσαρμογής

-Προάγει την έννοια της βιωσιμότητας στην ελληνική παράκτια ζώνη

-Αξιοποιεί τη θεωρητική γνώση γύρω από το παράκτιο περιβάλλον με την εφαρμογή των καλών πρακτικών για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης παράκτιας ζώνης και παράκτιας διάβρωσης και ιδιαίτερα: α) σε υπεύθυνους τεχνικών υπηρεσιών δημοσίων φορέων και οργανισμών και ιδιωτικών εταιρειών, β) σε λήπτες αποφάσεων, γ) σε γεωεπιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να εξελίξουν το επιστημονικό γνωστικό υπόβαθρό τους συνδυάζοντας την έννοια της διαχείρισης για την εφαρμογή καλών πρακτικών σε θέματα παράκτιας διάβρωσης, δ) σε επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, όπως περιβαλλοντολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ. που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στο παράκτιο περιβάλλον και τη διαχείρισή του, ε) σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με ένα αντικείμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τρόπο διαβίωσης για το περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης

Ονοματεπώνυμο: Νίκη Ευελπίδου

Ιδιότητα: Καθηγήτρια

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: evelpidou@geol.uoa.gr

Τμήμα: Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Σχολή: Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης: http://evelpidou.geol.uoa.gr/

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης

Νίκη Ευελπίδου

Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Νίκη Ευελπίδου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών’ και Συνεργαζόμενη Καθηγήτρια (Faculty Affiliate) στο Department Geology and Environmental Geosciences στο College of Charleston, της Αμερικής.

Αριστούχος Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Γεω-αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Franche Compte (Γαλλία), έχει από νωρίς ασχοληθεί ενεργά με τη γεωμορφολογία, τις μεταβολές στάθμης θάλασσας, την παλαιογεωγραφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τη μελέτη και μοντελοποίηση φυσικών κινδύνων, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 310 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και 28 συγγράμματα με τη μορφή βιβλίων ή Πανεπιστημιακών σημειώσεων, ενώ έχει δώσει πλήθος διαλέξεων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διοργανώσει 30 εκπαιδευτικά σεμινάρια ενώ έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση 38 συνεδρίων και ημερίδων, εθνικού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η Καθ. Νίκη Ευελπίδου έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα γεωμορφολογίας, παράκτιας γεωμορφολογίας, μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης, εξέλιξης της παράκτιας ζώνης και παράκτιας διάβρωσης. Παράλληλα είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη σε πέντε e-learning του ΕΚΠΑ και κατ’ επέκταση έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε ότι αφορά στην διεξαγωγή τους.

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1

Ευθύμιος Ζέρβας

Καθηγητής

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ο Ευθύμιος Ζέρβας είναι Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ και έχει αποκτήσει το διδακτορικό του δίπλωμα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου. Έχει εργαστεί στην Γαλλία στον τομέα των πετρελαίων και της αυτοκινητοβιομηχανίας, κυρίως σε θέματα καύσης και εκπομπών ρύπων από τα καυσαέρια. Από το 2005 βρίσκεται στην Ελλάδα σε ερευνητικές θέσεις (ΕΚΕΤΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), και ασχολείται ερευνητικά με θέματα καύσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανάλυσης αερίων ρύπων και κλιματικής αλλαγής. Σήμερα είναι Καθηγητής στο ΕΑΠ, Διευθυντής των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός», και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος». Είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Independent Advisory Panel on Characterising Flavours in Tobacco Products και expert της ομάδας Tobacco and Vaping Products του Γαλλικού Φορέα ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety).

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 2

 

Άννα Καρκάνη

ΕΔΙΠ, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Δρ. Άννα Καρκάνη είναι Γεωλόγος από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στην «Ωκεανογραφία και Διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος». Πραγματοποίησε το διδακτορικό της στο θέμα “Study of the geomorphological and environmental evolution of the coastal zone of Central Cyclades”, μέσω της μελέτης υποθαλάσσιων ακτόλιθων και γεωτρήσεων στην παράκτια ζώνη της Πάρου και της Νάξου.

Οι ερευνητικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται σε θέματα γεωμορφολογίας, παράκτιας γεωμορφολογίας, μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης, εξέλιξης της παράκτιας ζώνης και των επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Έχει 24 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και 34 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε θέματα γεωμορφολογίας, μεταβολών θαλάσσιας στάθμης, πλημμυρών και περιβάλλοντος (Erasmus+, Bilateral Programme Greece-France, Συνεργασία 2011, INTERREG MED, FP7, COST Action ES0701). Επιπλέον συμμετέχει συχνά στην οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Η Δρ. Άννα Καρκάνη έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα της παράκτιας ζώνης, και ιδιαίτερα σε θέματα παράκτιας γεωμορφολογίας και παράκτιας διάβρωσης, και παράλληλα από το 2020, συμμετέχει στο e-learning με τίτλο «Διαχείριση παράκτιας ζώνης», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους

Τίτλος Θ.Ε.1: Εισαγωγή στα παράκτια συστήματα – Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και παράκτια ζώνη

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1: Εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στα παράκτια οικοσυστήματα μέσω της ανάλυσης βασικών εννοιών και θεωριών που έχουν αναπτυχθεί για τα παράκτια περιβάλλοντα

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Ευθύμιος Ζέρβας

Τίτλος Θ.Ε.2: Εισαγωγή στις παράκτιες διεργασίες

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2: η έννοια της παράκτιας ζώνης χωρικά, τα χαρακτηριστικά του παράκτιου περιβάλλοντος, οι τρόποι σχηματισμού τους και οι φυσικές διεργασίες που επιδρούν σε αυτά.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Άννα Καρκάνη

Τίτλος Θ.Ε.3: Παράκτια συστήματα: βραχώδεις ακτές, παραλίες και γεωμορφές της παράκτιας ζώνης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3: Εισαγωγή και εξοικείωση με τα ποικίλα παράκτια περιβάλλοντα, τον σχηματισμό τους και την τρωτότητά τους στην διάβρωση. Εισαγωγή στις κυριότερες γεωμορφές της παράκτιας ζώνης και την αξία τους.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Άννα Καρκάνη

Τίτλος Θ.Ε.4: Παράκτια ζώνη: κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4: οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη, ανάλυση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην παράκτια ζώνη και οι συνέπειές τους.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Άννα Καρκάνη

Τίτλος Θ.Ε.5: Μεταβολές θαλάσσιας στάθμης: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5: πώς έχουν επηρεάσει οι μεταβολές της θαλάσσιας στάθμης την παράκτια ζώνη κατά το παρελθόν, τι συμβαίνει σήμερα και οι μελλοντικές επιπτώσεις της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης στο παράκτιο περιβάλλον.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Άννα Καρκάνη

Τίτλος Θ.Ε.6: Εισαγωγή στην έννοια της παράκτιας διάβρωσης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.6: Ανάλυση των κύριων παραγόντων της παράκτιας διάβρωσης και ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις της.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Νίκη Ευελπίδου

Τίτλος Θ.Ε.7: Παράκτια διάβρωση: η αντιμετώπισή της σήμερα, μέτρα πρόληψης και καλές πρακτικές

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.7: Ανάλυση των κυριότερων μεθόδων και μέτρων αντιμετώπισης της παράκτιας διάβρωσης σήμερα, παραδείγματα καλών πρακτικών, μέτρα πρόληψης και βιωσιμότητα στην παράκτια ζώνη με ιδιαίτερη έμφαση στον Ελλαδικό και Μεσογειακό χώρο.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Νίκη Ευελπίδου

Τίτλος Θ.Ε.8: Μέθοδοι και τεχνικές στην έρευνα της παράκτιας ζώνης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.8: Τρόποι διεξαγωγής έρευνας στο ύπαιθρο καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός ανάλογα με τη φύση και το σκοπό της εκάστοτε έρευνας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Νίκη Ευελπίδου

Τίτλος Θ.Ε.9: Μοντελοποίηση της παράκτιας διάβρωσης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.9: Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, μοντέλα επικινδυνότητας παράκτιας διάβρωσης και παράκτιας τρωτότητας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Νίκη Ευελπίδου

Τίτλος Θ.Ε.10: Εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.10: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαχείρισης, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, διαχειριστικό μοντέλο DPSIR.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: ώρες 30, ECTS 1,2

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Νίκη Ευελπίδου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Τίτλος ενότητας Εβδομάδα Ώρες ECTS ή ECVET ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ
Εισαγωγή στα παράκτια συστήματα – Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και παράκτια ζώνη 1η 30 1,2 Ευθύμιος Ζέρβας
Εισαγωγή στις παράκτιες διεργασίες 2η 30 1,2 Άννα Καρκάνη
Παράκτια συστήματα: βραχώδεις ακτές, παραλίες και γεωμορφές της παράκτιας ζώνης 3η 30 1,2 Άννα Καρκάνη
Παράκτια ζώνη: κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις 4η 30 1,2 Άννα Καρκάνη
Μεταβολές θαλάσσιας στάθμης: παρελθόν, παρόν και μέλλον 5η 30 1,2 Άννα Καρκάνη
Εισαγωγή στην έννοια της παράκτιας διάβρωσης 6η  30 1,2 Νίκη Ευελπίδου
Παράκτια διάβρωση: η αντιμετώπισή της σήμερα, μέτρα πρόληψης και καλές πρακτικές 7η 30 1,2 Νίκη Ευελπίδου
Μέθοδοι και τεχνικές στην έρευνα της παράκτιας ζώνης 8η 30 1,2 Νίκη Ευελπίδου
Μοντελοποίηση της παράκτιας διάβρωσης 9η 30 1,2 Νίκη Ευελπίδου
Εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) 10η 30 1,2 Νίκη Ευελπίδου
Σύνολο   300 12  
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Επιπλέον, κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου, για την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων ανά ενότητα.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το εκπαιδευτικό υλικό ανά θεματική ενότητα θα αφορά σε σημειώσεις, παρουσιάσεις, και πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, εικόνες και χρήσιμα links από το διαδίκτυο

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

-Συμμετοχή σε 2 συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
-Συμμετοχή σε 10 τεστ αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της κάθε Θεματικής Ενότητας. Η εξέταση γίνεται με ηλεκτρονικό τεστ πολλαπλών επιλογών. Η βαθμολογία του τεστ ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
-Συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις, τύπου πολλαπλών επιλογών.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός σε κάθε κατηγορία ασκήσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος.

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 300 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή πριν την έναρξη της πρώτης ΤΗΛΕ-ΟΣΣ.

Ο αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση των διδάκτρων

(IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος «ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται ως επισυναπτόμενο στο Email: eterezi@eap.gr.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλικά

Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο

Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε συναφή αντικείμενα, εμπειρία σε θέματα παράκτια ζώνης, διαχείρισης

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

Προσφερόμενες θέσεις ανά κύκλο εκπαίδευσης: 50

Οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας ώστε να καλυφθούν οι θέσεις.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

Ειρήνη Τερέζη  eterezi@eap.gr , 2610367542

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/ .

Μετάβαση στο περιεχόμενο