Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 450 ώρες, 36 εβδομάδες
Μονάδες ECTS: 18 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως


Πληροφορίες:

κ. Πιτσιάκου Ανδρονίκη, τηλ. 2610367681, e-mail: psychology@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες & Ψυχική ανθεκτικότητα σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και τραυματικών εμπειριών»

 Συνολική διάρκεια: 450 ώρες και 36 εβδομάδες

 Ημερομηνία έναρξης – λήξης του προγράμματος: 

 Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο : Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

  1. Επικοινωνία και Διαλεκτική Συμβουλευτική
  2. Αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων
  3. Ήπιες δεξιότητες, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων
  4. Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση
  5. Εισαγωγή στο πεδίο των ψυχολογικών πρώτων βοηθειών – Σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων ψυχοκοινωνικών αναγκών
  6. Εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών ψυχικής φροντίδας και υποστήριξης – Διεπιστημονική προσέγγιση – Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα
  7. Ενδοοικογενειακή βία-Κακοποίηση- Παραμέληση
  8. Έμφυλη βία και διακρίσεις
  9. Προβλήματα ενδοσχολικής βίας- Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης – Συμβουλευτική υποστήριξη παιδιού και οικογένειας
  10. Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης και προαγωγής ψυχικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον
Σκοπός Προγράμματος

Το Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα έχει σκοπό να προσφέρει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες εξειδίκευση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δυνατότητες διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, να βελτιώσει τις προοπτικές επαγγελματικής ένταξης και εξέλιξης του ατόμου, να συμβάλλει στην κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια και στην ψυχική ανθεκτικότητα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε ψυχοπιεστικές επείγουσες καταστάσεις, να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά θετικά συναισθήματα και θετικές επανορθωτικές εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν το δυναμικό των ίδιων και όσων είναι γύρω τους.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών  που έχουν σαν στόχο την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και ευημερία, καθώς και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας σε άτομα, ομάδες και οργανισμούς.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις

 -Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να προσδιορίζει πλήρως τις σύγχρονες μεθόδους, μέσα και τεχνικές για την ψυχική ενδυνάμωση στην επαγγελματική του σχέση με τους ανθρώπους που έχουν βιώσει τραύματα ή κρίσεις σε ατομικό ή κοινωνικό επίπεδο

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να έχει θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το αναπτυξιακό, γνωστικό και ψυχοκοινωνικό και ηθικό υπόβαθρο της παιδικής, εφηβικής ηλικίας και της ενηλικίωσης

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να προσδιορίζει τις πρακτικές και εφαρμογές για την ψυχική ανθεκτικότητα στο εκπαιδευτικό πεδίο

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές)

 -Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να αναπτύξει δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να σχεδιάζει, να οργανώσει και να υλοποιήσει οργανωμένες  ολιστικές παρεμβάσεις με βάση μια τεκμηριωμένη και σύγχρονη  θεωρία  για τις θεμελιώδεις αρχές και δεοντολογικές πρακτικές της  παροχής υπηρεσιών για την ψυχική ενδυνάμωση και την ανθεκτικότητα.

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να αναπτύσσει τεχνικές κοινωνικής-συναισθηματικής ενδυνάμωσης και δεξιοτήτων ζωής που οδηγούν στην κατάκτηση ψυχικής ανθεκτικότητας και την πρόληψη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές)    

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να προάγει το σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να προσεγγίζει επιστημονικά και ολιστικά το άτομο και να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στις κρίσιμες περιόδους ζωής

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να υποστηρίζει ενέργειες προάσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων με ευαλωτότητα και της κοινωνικής δικαιοσύνης

Σε ποιους απευθύνεται

-εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης-κοινωνικούς επιστήμονες
-εργαζόμενους στην υγεία / πρόνοια
-ειδικούς της ψυχικής υγείας
-επαγγελματίες υγείας
-επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
-απόφοιτοι/ες Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
-προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες αντίστοιχων ειδικοτήτων
-σε όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Ψυχικής υγείας και της Συμβουλευτικής
-σε εργαζόμενους/ες στο πεδίο της παιδικής προστασίας, σε χώρους φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων, κακοποιημένων ή άλλων ευάλωτων πληθυσμών ή συντονιστές/στριες ομάδων

Μοριοδότηση

-Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57) 2 μόρια-Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60) 2 μόρια
-Μοριοδότηση για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 10 μόρια
-Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 1 μονάδα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4823/2021
-2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
-2 Μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ
Ιδιότητα/Βαθμίδα ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σχολή/Τμήμα ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ./ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)»
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) 6938 996066
alevriadou.anastasia@ac.eap.gr
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: https://www.researchgate.net/profile/Anastasia-Alevriadou                                                        Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης   Η κ. Aναστασία Αλευριάδου είναι Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στo Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των Η.Π.Α. Υπήρξε Υπότροφος Fulbright στο Οhio State University των Η.Π.Α. (2019). Καθηγήτρια Ψυχολογίας πρώτης βαθμίδος του ΑΠΘ με έμφαση στην Ειδική Αγωγή. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους βιβλίων. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων Ψυχολογίας, καθώς και συν-συγγραφέας 5 βιβλίων σχετικών με την Ψυχολογία και την Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση. Εχει ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχικής ανθεκτικότητας σε οικογένειες παιδιών και εφήβων με αναπηρίες. Εκπαιδευτές   Η Στεργιανή Γκιαούρη είναι Ψυχολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στη Ψυχολογία στο Α.Π.Θ. και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνέχισε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στα ερευνητικά πεδία της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής-Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έχει πολυετή εργασιακή, κλινική και διδακτική εμπειρία στο πεδίο της Σχολικής Ψυχολογίας με έμφαση στην ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση, στην προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην οικογένεια, καθώς και στη συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με δυσκολίες στη μάθηση και στη ζωή. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και συστημική-οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και είναι συν-συγγραφέας βιβλίων σχετικών με τη Ψυχολογία και την Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση.     O Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου είναι Ψυχολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.-ΕΚΠΑ με βασικά πτυχία στην Ψυχολογία και τη Φιλοσοφία από το ΕΚΠΑ. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Ed., M.Phil., Ph.D) στο University of Manchester της Μ. Βρετανίας και έχει επίσης εκπονήσει δεύτερη διδακτορική διατριβή με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο School of Management του Πανεπιστημίου UMIST της Μ. Βρετανίας. Έχει συνεργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Οργανισμού «Επάνοδος» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), συντονιστής του Κλάδου της Οργανωσιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ Μ. Βρετανίας κ.ά. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και ερευνητικών κέντρων και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (ελληνικά και διεθνή). O Α.-Σ. Αντωνίου έχει συμμετάσχει και συντονίσει ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας και ξένους φορείς και πανεπιστήμια. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, κατά βάση, εστιάζονται σε θέματα που αφορούν: ψυχολογία ατόμων με ειδικές ανάγκες, οργανωσιακή ψυχολογία/συμπεριφορά, εκπαιδευτική ψυχολογία, σχολική κουλτούρα και διαμόρφωση εκπαιδευτικού κλίματος, αποτελεσματική επικοινωνία και παράγοντες ψυχικής υγείας/ευεξίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Έχει διδάξει/διδάσκει, επίσης, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ (όπως Ιατρικής και Φιλοσοφικής Σχολής), του Πάντειου Πανεπιστημίου, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της ΑΣΠΑΙΤΕ κ.ά. Η Ελένη Ανδρέου γεννήθηκε στο Βόλο και πραγματοποίησε Παιδαγωγικές σπουδές στην Ελλάδα και σπουδές Ψυχολογίας στην Μ. Βρετανία. Μετά την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. (1997), έχει ειδικευτεί σε διάφορα θέματα Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία. Το ερευνητικό της έργο αναγνωρίζεται διεθνώς από καταξιωμένους επιστήμονες (βλ. https://scholar.google.gr/citations?user=NVlOBOwAAAAJ&hl=el&fbclid=IwAR1oQ2sy0Nh57jVhsKR-uazDGXb86Qjae16HPKPIjOgsZ9YYijCIbb7k1uA ). Από το 2001 ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου το 2014 εκλέχθηκε Καθηγήτρια Α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της «Παιδαγωγικής Ψυχολογίας» στο Π.Τ.Δ.Ε., αλλά και στο Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΕΑΠ στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» για τη Θ.Ε. «Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον». Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών, κριτής σε επιστημονικά διεθνή περιοδικά και έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν την ψυχική υγεία και την ειδική αγωγή, την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών και τραυματικών εμπειριών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις δυσκολίες μάθησης και τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, τη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, το σχολικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό, τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τη μετα-τραυματική ανάπτυξη, τα προγράμματα παρέμβασης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στο σχολείο και την ενταξιακή εκπαίδευση.
Θεματικές Ενότητες
Τίτλος Θ.Ε.1 Επικοινωνία και Διαλεκτική Συμβουλευτική

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1

Η διαλεκτική συμβουλευτική ως διαδικασία παροχής βοήθειας έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια το αυξημένο ενδιαφέρον όλων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Παρουσιάζονται οι βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα κυριότερα μοντέλα διαλεκτικής συμβουλευτικής και επικοινωνίας. Γίνεται αναλυτική αναφορά σε θέματα που αφορούν στα στάδια, τη διαδικασία, τις τεχνικές και τις δεξιότητες συμβουλευτικής, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση, την αντιμετώπιση της αντίστασης, τα χαρακτηριστικά του/της συμβούλου και του/της συμβουλευόμενου/ης και τη σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα.

Διάρκεια σε ώρες: 25 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τίτλος Θ.Ε.2Αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2

Παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικότερες στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων: της ενσωμάτωσης στόχων, της παραχώρησης, της επιβολής εξουσίας, της αποφυγής και του συμβιβασμού με την παράθεση αντίστοιχων καλών πρακτικών. Επίσης, αναδεικνύεται ο ουσιαστικός ρόλος της αποτελεσματικής επικοινωνίας στην ορθή διαχείριση των τριβών ή των εντάσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος μέσω της υιοθέτησης της κατάλληλης ηγετικής συμπεριφοράς (μετασχηματιστικής) και του δημοκρατικού τρόπου λήψης ποιοτικών και ορθολογικών αποφάσεων. Τέλος, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να οριοθετούν το συμβουλευτικό ρόλο των προσώπων ως προς τη διαδικασία λήψης απόφασης με στόχο τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης συγκρούσεων.

Διάρκεια σε ώρες: 50 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τίτλος Θ.Ε.3  Ήπιες δεξιότητες, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3

Υπάρχει ένα βασικό σύνολο δεξιοτήτων οι λεγόμενες Ήπιες δεξιότητες ή Δεξιότητες ζωής που βρίσκονται στο επίκεντρο γιατί θεωρούνται απαραίτητες για τη προώθηση της υγείας και της ευεξίας των ατόμων (WHO, 1997). Τέτοιες είναι όλες εκείνες οι δεξιότητες που αφορούν στη Συναισθηματική Νοημοσύνη όπως οι: Αυτοπεποίθηση, Αυτοπαρακίνηση,  Αυτοηγεσία, Κατανόηση και Διαχείριση Συναισθημάτων και Ψυχική Ανθεκτικότητα. Στον γνωστικό τομέα, πέρα από την στείρα απόκτηση και απομνημόνευση πληροφοριών, που αποτελούν το πρώτο επίπεδο γνώσης ενδιαφέρει η Δημιουργικότητα, η Κριτική σκέψη, η Καινοτομία και η Επίλυση Προβλημάτων, η Λήψη Αποφάσεων, η Μεταγνωστική Δεξιότητα και ο Πληροφοριακός και Τεχνολογικός Εγγραμματισμός. Επίσης, στον Κοινωνικό τομέα, ενδιαφέρει η Ικανότητα Επικοινωνίας, η Διαχείριση συγκρούσεων, η Ενεργητική Ακρόαση, η Συνεργασία, η Πολιτική Συνείδηση και η Κοινωνική Υπευθυνότητα.

Διάρκεια σε ώρες: 50 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τίτλος Θ.Ε.4Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες: Άγχος, στρες, φοβία και κρίση πανικού. Εργασιακό στρες και σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Συμπτώματα εργασιακού στρες. Αίτια και επιπτώσεις του εργασιακού στρες. Μορφές και τρόποι αντιμετώπισης του στρες στο εργασιακό περιβάλλον. Πρόληψη εργασιακού στρες και ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας.

Διάρκεια σε ώρες: 50 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τίτλος Θ.Ε.5 Εισαγωγή στο πεδίο των ψυχολογικών πρώτων βοηθειών – Σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων ψυχοκοινωνικών αναγκών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5

Οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες συνίστανται από πολλές διεθνείς και εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σύμφωνα με την υπάρχουσα θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση, ο οδηγός παροχής ψυχολογικών πρώτων βοηθειών συμβάλει ώστε οι φορείς να μπορούν να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να συντονίζουν ένα σύνολο απολύτως αναγκαίων πολυτομεακών ή και διυπηρεσιακών ανταποκρίσεων, με σκοπό την προστασία και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των ατόμων που βιώνουν ψυχοπιεστικά γεγονότα εν μέ́σω καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ένα μοντέλο παρέμβασης θα πρέπει να προτείνει βήματα για το πως τα πρόσωπα που προσφέρουν βοήθεια μπορούν να συναντήσουν το άτομο που έχει ανάγκη, να αξιολογήσουν το επίπεδο επικινδυνότητας, να κινητοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους και να κινηθούν στρατηγικά για να σταθεροποιήσουν την κρίση και να βελτιώσουν την λειτουργικότητά του. Με τα σχέδια επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε για την πρόληψη ή και αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της ψυχικής υγείας. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων φορέων.

Διάρκεια σε ώρες: 50 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.6 Εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών ψυχικής φροντίδας και υποστήριξης – Διεπιστημονική προσέγγιση – Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.6

Δεοντολογικά ζητήματα και νέες προκλήσεις της εφαρμογής της τηλεψυχολογίας. Οφέλη και ανησυχίες. Δίνεται έμφαση στην σπουδαιότητα του καθορισμού αντικειμενικών κριτηρίων, κατευθυντήριων αρχών και γραμμών, καθώς και πρωτοκόλλου διαδικασίας, τα οποία θα καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβατικών προγραμμάτων αναφορικά με την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της εξ αποστάσεως παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών φροντίδας στα πεδία. Σε μια ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας δίνεται έμφαση σε πρότυπα μοντέλα πολυδύναμων υπηρεσιών φροντίδας, στο συνεχές επίπεδο των υπηρεσιών που ποικίλουν από την πρόληψη μέχρι και την παρέμβαση ή την θεραπεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης, στην παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων και στοχευμένων για να καλύψουν και επείγουσες ανάγκες ψυχολογικής βοήθειας ή παρέμβασης σε κρίσεις, καθώς και στη δικτύωση και διασύνδεση με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της κοινότητας αξιοποιώντας και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Διάρκεια σε ώρες: 50 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.7 Ενδοοικογενειακή βία-Κακοποίηση- Παραμέληση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.7

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα σύνθετο μοτίβο συμπεριφοράς που μπορεί να περιλαμβάνει σωματική κακοποίηση (φυσικές πράξεις βίας), ψυχολογική κακοποίηση (ψυχολογική ή λεκτική), σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση. Ενδοοικογενειακή βία ορίζεται ως η βία μεταξύ νυν ή πρώην συντρόφων ή μεταξύ των μελών της οικογένειας. Θεωρείται ευρέως ως ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο λαμβάνει χώρα σε όλες τις κοινωνίες και μεταξύ όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου ή κοινωνικοοικονομικής τάξης των θυτών ή των θυμάτων. Μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς επίσης, μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ψυχική υγεία του παιδιού. Γονεϊκή ικανότητα: γονείς «υψηλού κινδύνου». Θεραπευτική παρέμβαση σε οικογένειες που κακοποιούν και παραμελούν τα παιδιά τους. Κακοποίηση – παραμέληση παιδιών και ο ρόλος του σχολείου. Δικαιώματα παιδιών. Η νέα Ελληνική νομοθεσία. Πρακτικές αντιμετώπισης.

Διάρκεια σε ώρες: 50 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.8 Έμφυλη βία και διακρίσεις

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.8

Θέματα ισότητας των φύλων, υπό το πρίσμα των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών ρόλων που αποτελούν διαχρονικά τροχοπέδη για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Η έμφυλη βία είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από πλευράς προστασίας που αντιμετωπίζουν τόσο τα μεμονωμένα άτομα όσο και οι οικογένειες και οι κοινότητες σε επείγουσες ανθρωπιστικές περιστάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού αναφορές σεξουαλικής βίας σε περιστάσεις συρράξεων – ιδιαίτερα ενάντια σε γυναίκες και κορίτσια. Αυτές οι βιαιότητες καθώς και οι λιγότερο αναγνωρισμένες μορφές έμφυλης βίας – άσκηση βίας από προσωπικό σύντροφο, παιδικοί γάμοι και ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων – διαπράττονται με ανησυχητική συχνότητα. Οι φυσικές καταστροφές και άλλες επείγουσες περιστάσεις επιδεινώνουν τις βιαιοπραγίες και μειώνουν τα μέσα προστασίας. Πρακτικές οδηγίες και αποτελεσματικά εργαλεία τόσο για τους ανθρωπιστικούς φορείς όσο και για τις κοινότητες προκειμένου να συντονίσουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και αξιολογήσουν ουσιώδεις δράσεις για την πρόληψη και την άμβλυνση της έμφυλης βίας σε όλα τα στάδια της αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών κρίσεων – από την ετοιμότητα μέχρι την ανάκαμψη.

Διάρκεια σε ώρες: 25 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.9 Προβλήματα ενδοσχολικής βίας- Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης – Συμβουλευτική υποστήριξη παιδιού και οικογένειας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.9

Εννοιολογική προσέγγιση, θεωρητική προσέγγιση της επιθετικότητας, Αιτιολογία του σχολικού εκφοβισμού/θυματοποίησης. Επιπτώσεις, Καλές πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων και προτάσεις ευαισθητοποίησης. Παρουσίαση προγραμμάτων σχολικής ειρηνικής διαμεσολάβησης και επανορθωτικής δικαιοσύνης. Διεπιστημονική Θεώρηση. Δράσεις σύμπλευσης σχολείου-οικογένειας. Υποστήριξη της εμπλοκής της οικογένειας. Ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας. Κατανόηση και σεβασμός των πολιτισμικών διαφορών. Μέθοδοι επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας. Άλλες μορφές γονεικής εμπλοκής. Συμβουλευτική Παιδαγωγική και διεπιστημονική θεώρηση στις σχέσεις σχολείου-οικογένειας παιδιού.

Διάρκεια σε ώρες: 50 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

Τίτλος Θ.Ε.10 Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης και προαγωγής ψυχικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.10

Δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των καλών πρακτικών και στην εφαρμογή παρεμβάσεων που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη και προσεγγίζουν ολιστικά τις ανάγκες των μελών του σχολικού συστήματος. Ειδικότερα, περιγράφονται συνοπτικά οι σύγχρονες τάσεις στην παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, η σημασία της διασύνδεσης σχολείου-οικογένειας και οι βασικοί τομείς της ανάπτυξης του εαυτού, όπως η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, η ηθική ανάπτυξη, οι σχέσεις με συνομηλίκους και η σεξουαλική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε θέματα συμπεριφοράς και οριοθέτησης και διαχείρισης τραυματικών εμπειριών.

Διάρκεια σε ώρες: 50 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Α/Α Τίτλος διδακτικής ενότητας Συνολικός Χρόνος Ενασχόλησης Σύνολο εβδομάδων ανά διδακτική ενότητα Μονάδες ECTS Εκπαιδευτής/τρια
1 Επικοινωνία και Διαλεκτική Συμβουλευτική   25 2 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2 Αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων   50 4 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3 Ήπιες δεξιότητες, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων   50 4 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4 Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση   50 4 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5 Εισαγωγή στο πεδίο των ψυχολογικών πρώτων βοηθειών – Σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων ψυχοκοινωνικών αναγκών   50 4 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
6 Εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών ψυχικής φροντίδας και υποστήριξης – Διεπιστημονική προσέγγιση – Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα   50 4 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
7 Ενδοοικογενειακή βία-Κακοποίηση- Παραμέληση   50 4 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8 Έμφυλη βία και διακρίσεις   25 2 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
9 Προβλήματα ενδοσχολικής βίας- Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης – Συμβουλευτική υποστήριξη παιδιού και οικογένειας 50 4 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ
10 Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης και προαγωγής ψυχικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον   50 4 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 450 36 18
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Επίσης πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε 15ήμερη βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

 

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Βασικά κείμενα μελέτης σε έγγραφο pdf. Συνοπτικές παρουσιάσεις μαθημάτων σε power point. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άρθρα ανοικτής πρόσβασης. Υλικό παρακίνησης με βίντεο, μελέτη περίπτωσης και με προτεινόμενες δραστηριότητες για ανταλλαγή απόψεων στο Forum της ομάδας. Επικαιροποιημένη σχετική βιβλιογραφία.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Ο εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας καλείται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και να συμπληρώσει υποχρεωτικά 2 ηλεκτρονικά τεστ αξιολόγησης – ασκήσεις εμπέδωσης. Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή και αληθούς/ψευδούς δήλωσης. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαραίτητη είναι συμμετοχή στα δύο τεστ με βαθμολογία ίση και πάνω από το 50/100.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος.

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:
-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
-Βαθμολογεί τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων στα κουίζ.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ημεδαπής ή αλλοδαπής), των παιδαγωγικών σχολών και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Α/βάθμιας και Β/θμιας) καθώς και του επιστημονικού πεδίου όλων των ειδικοτήτων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, νοσηλευτικής, κοινωνικής εργασίας, κ.α.) και οι τελειόφοιτοι φοιτητές των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων, που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες στην Εκπαίδευση και τους σχετικούς θεσμούς.

-Προαιρετικά: Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

-Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email

-Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Η  έναρξη των προγραμμάτων αναμένεται τον Ιούνιο του 2022

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Σειρά προτεραιότητας

Ελάχιστος Αριθμός Εκπαιδευομένων:50   

Μέγιστος Αριθμός Εκπαιδευομένων:160

 

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

 Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο σύνδεσμο: https://apps.eap.gr/kedivim/web/ και η κατοχύρωση της αίτησης γίνεται με την καταβολή των διδάκτρων σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αναγράφεται παρακάτω:

Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να επισυνάπτονται δικαιολογητικά ως προαπαιτούμενα

-Aπολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ

-Αστυνομική ταυτότητα

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Ύψος τελών παρακολούθησης (€)360  ευρώ σε δόσεις

Εφάπαξ καταβολής  – χρόνος καταβολής

 

Εφάπαξ καταβολή με την υποβολή της αίτησης: 320 ΕΥΡΩ

Εκπτωτικές πολιτικές: 30Ο ΕΥΡΩ

Αριθμός Δόσεων – χρόνος καταβολής δόσεων

 

Σε 2 δόσεις

260 ευρώ με την υποβολή της αίτησης και τα 100 ευρώ έως τις 20/12/2021

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Κατηγορίες Συμμετεχόντων

(300 ευρώ)

(320 ευρώ)

(360 ευρώ)

 

 

Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ με εφάπαξ προπληρωμή

 

 

Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ

 

 

 Άνεργοι με εφάπξ προπληρωμή

 

 

Συμμετέχοντες σε αναστολή εργασίας ή σε κατηγορίες επαγγελμάτων που πλήττονται εξαιτίας της πανδημίας με εφάπαξ προπληρωμή

 

 

ΑΜΕΑ με εφάπαξ προπληρωμή

 

 

Πολύτεκνοι με εφάπαξ προπληρωμή 

 

 

Αδέρφια ή συμμετοχή συγγενών πρώτου βαθμού με εφάπαξ προπληρωμή

 

 

Συμμετέχοντες που θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό διδάκτρων

 

 


Κατάθεση σε λογαριασμό
 

Ο  αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση του τέλους συμμετοχής.

Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς 

Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες & Ψυχική ανθεκτικότητα σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και τραυματικών εμπειριών»

Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται στο ως επισυναπτόμενο στο e-mail:  psychology@eap.gr, Υπόψη κ. Πιτσιάκου.

 


Πληροφορίες:

κ. Πιτσιάκου Ανδρονίκη, τηλ. 2610367681, e-mail: psychology@eap.gr

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο