Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 48 του ν. 4485/2017), στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών, υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ε.Α.Π. γίνεται μέσω της εφαρμογής: DEV ΕΑΠ

Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορούν να είναι:

α) Μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής.
β) Μέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π., ερευνητικοί συνεργάτες του Ε.Α.Π. και ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής.
γ) Διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες χωρίς διδακτορικό δίπλωμα, οι οποίοι σύμφωνα με την παρ. 1.α του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 θα μπορούσαν να καταλάβουν θέση καθηγητή.
δ) Οι εκπαιδευτές- επιστήμονες, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται ουσιώδης στη βάση της εξειδικευμένης εμπειρίας τους (επαγγελματικής ή ερευνητικής) και προτείνονται ως μέλη της ομάδας έργου, σύμφωνα με την παρ. 3.στ του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.

Η επικαιροποίηση του Μητρώου Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π γίνεται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σε τακτική βάση δύο φορές τον χρόνο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο.

Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη συμμετοχή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο