Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ν. 4957/2022), στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών, υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ε.Α.Π. γίνεται μέσω της εφαρμογής: DEV ΕΑΠ

Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορούν να είναι:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του ΕΑΠ και άλλων  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής,

β) Μέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π., ερευνητικοί συνεργάτες του Ε.Α.Π.

γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΕΑΠ  και  άλλων  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

δ) ερευνητές α’, β’, γ’ και δ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής,

ε) επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης,

στ) Διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες χωρίς διδακτορικό δίπλωμα, οι οποίοι σύμφωνα με την παρ. 1.α του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 θα μπορούσαν να καταλάβουν θέση καθηγητή.

ζ) Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

η) Οι εκπαιδευτές- επιστήμονες, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται ουσιώδης στη βάση της εξειδικευμένης εμπειρίας τους (επαγγελματικής ή ερευνητικής) και προτείνονται ως μέλη της ομάδας έργου, σύμφωνα με το άρθρο 243 του ν. 4957/2022.

 Η επικαιροποίηση του Μητρώου Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π γίνεται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σε τακτική βάση δύο φορές τον χρόνο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο.

 Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη συμμετοχή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο