Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια
125 ώρες - 10 Εβδομάδες

Μονάδες ECTS
5

Ημερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος
15.04.2024 – 07.07.2024

Θεματικό Πεδίο
Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες
meafora@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Διδακτικές Τεχνικές για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους: σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 125 ώρες/ 10 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 5

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη)

Θεματικό Πεδίο

Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Δ.Ε.1: Εισαγωγή στο Πρόγραμμα

-Δ.Ε.2: Θεωρητικές Προσεγγίσεις αναφορικά με τη Διδακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

-Δ.Ε.3: Η Ομάδα στη Διδακτική Διεργασία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

-Δ.Ε.4: Εκπαιδευτικές Τεχνικές

-Δ.Ε.5: Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

-Δ.Ε.6: Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας-Ανατροφοδότηση Εργασιών

-Δ.Ε.7: Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας-Ανατροφοδότηση Εργασιών (συνέχεια)

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος: Το πρόγραμμα διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα διδασκαλίας ενηλίκων από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου απευθύνεται σε εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, φοιτητές κ.ά., που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία που ορίζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές αρχές αναφορικά με τη θεωρία διδασκαλίας ενηλίκων με ιδιαίτερη εστίαση σε πρακτικά ζητήματα διδακτικών τεχνικών καθώς και σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας. Επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει και να ενισχύσει με γνώσεις και δεξιότητες άτομα που θα εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε διάφορους οργανισμούς.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ειδικότερα, τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

-Κατηγοριοποιεί τις βασικές αρχές μάθησης και αποτιμά τις διαφορές και τα σημεία σύγκλισης των θεωρητικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τη διδακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

-Διακρίνει τις διαφορετικές αφετηρίες, ανάγκες και προσδοκίες ενήλικων εκπαιδευόμενων και συνδέει τις ανάγκες αυτές με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

-Περιγράφει τα βασικά στάδια για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγησή τους.

-Αναγνωρίζει τους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να ενσαρκώσει ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτούς Περιγράφει τα σημεία πάνω στα οποία στηρίζεται ένα σχέδιο Μικροδιδασκαλίας.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

-Σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα για διαφορετικές ομάδες ενηλίκων εκπαιδευόμενων.

-Υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, με βάση τις ανάγκες της κάθε εκπαιδευτικής ομάδας.

-Χρησιμοποιεί ενεργητικές διδακτικές τεχνικές, που ενεργοποιούν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

-Διαμορφώνει και εφαρμόζει μικροδιδασκαλία με βάση τις προδιαγραφές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

-Αξιολογεί την επίδραση της μαθησιακής διεργασίας και την ετοιμότητα των εκπαιδευόμενων.

 

Σε επίπεδο συμπεριφορών/στάσεων:

-Συνειδητοποιεί τον ιδιαίτερο ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που δημιουργούνται από τον ρόλο αυτόν.

-Προκρίνει μεθόδους που καλλιεργούν τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων, και τη συμμετοχή τους στην αποτύπωση της στοχοθεσίας και τη διαμόρφωση της πορείας του μαθήματος.

-Υιοθετεί κριτική στάση απέναντι σε εκπαιδευτικές δράσεις που παραπέμπουν στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης.

-Διαχειρίζεται με επάρκεια, υψηλή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα το εκπαιδευτικό έργο σε όλο το φάσμα των δομών, φορέων και οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

-Φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του ΕΑΠ, σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ που σχετίζονται με τις Επιστήμες της Αγωγής, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που φοιτούν σε προγράμματα σχετικά με τα πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

-Σε εκπαιδευτές και στελέχη εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως θέσεως, ειδικότητας, θεματικού αντικειμένου, που όμως συνδέονται με δομές και προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης, ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, κ.ά.

-Στελέχη επιχειρήσεων από το χώρο της κατάρτισης

-Σε κάθε ενδιαφερόμενο/η  ο/η οποίος/α  επιθυμεί να αποκτήσει σχετικές γνώσεις

-Σε Εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων (εν ενεργεία, αναπληρωτές, μη διορισμένους)

-Σε Διευθυντικά Στελέχη της Εκπαίδευσης

Συνεργαζόμενοι φορείς:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ MEAFORA Ο.Ε.

Μοριοδότηση

-0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 (για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/2021):

-0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3 για την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), (Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, ΦΕΚ 1151, Β’, 29.03.2018)

Πιστοποίηση διδακτικής επάρκειας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος καλύπτει το κριτήριο που θέτει ο ΕΟΠΠΕΠ για την ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, φορέα διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών ώστε να μπορεί κανείς να πάρει μέρος απ’ ευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης ενώ ακόμη ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μικροδιδασκαλίας που είναι μέρος του προγράμματος ικανοποιεί επίσης τη σχετική απαίτηση του ΕΟΠΠΕΠ.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Κουλαουζίδης

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: gkoulaouzidis@eap.gr

Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: https://www.eap.gr/dep/koulaouz/

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:

Ο Γιώργος Κουλαουζίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σχεδίασε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ και ήταν μέλος του επιστημονικού συμβουλίου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των ΟΤΑ. Έχει μεταφράσει 7 βιβλία για την εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαιδευτική έρευνα, ενώ έχει επιμεληθεί αρκετά επιστημονικά συγγράμματα. Είναι μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του International Hall of Fame of Adult and Continuing Education, της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση στην ESREA και της ομάδας που συντονίζει την Διεθνή Ένωση για την Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Συμμετέχει στο δίκτυο των 27 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που αξιολογούν την πορεία των κρατών μελών της ΕΕ αναφορικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες. Το 2019 εντάχθηκε στο International Hall of Fame of Adult and Continuing Education (ο πρώτος Έλληνας που έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση).

 

Εκπαιδευτές

Η Ευφροσύνη Κωσταρά είναι φιλόλογος, διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Διδάσκει Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την περίοδο 2020-2022 της έχει ανατεθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η κατάρτιση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η προετοιμασία συγγραφής των Νέων Σχολικών Εγχειριδίων για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο. Ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Παράλληλα, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και στη διδακτική της αξιοποίηση, καθώς και στη διδακτική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Έχει συγγράψει εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας στο πλαίσιο εξ αποστάσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Έχει παρουσιάσει εργασίες της σε διεθνή συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε διεθνής συλλογικούς τόμους και είναι συνεπιμελήτρια συλλογικού τόμου που εκδόθηκε το 2022 από το Routledge. Το 2024 αναμένεται η έκδοση της μονογραφίας της με τίτλο Diversity and Inclusivity through Classics: A Teaching Methodology in Formal and Adult Education.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1: Εισαγωγή στο Πρόγραμμα

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1:

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, στόχος είναι πραγματοποιηθεί μια σύντομη εισαγωγή στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες, ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, να απαριθμούν και να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας αλλά και τον πληθυσμό-στόχο των θεσμών εκπαίδευσης ενηλίκων που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, καθώς να αντιλαμβάνονται ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα διακριτό πεδίο στο πλαίσιο της παιδαγωγικής επιστήμης, με δικές της αρχές, θεωρητικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικές τεχνικές, κ.ά. 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες/0,4 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεώργιος Κουλαουζίδης

 

Τίτλος Δ.Ε.2: Θεωρητικές Προσεγγίσεις αναφορικά με τη Διδακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2:

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, στόχος είναι πραγματοποιηθεί η εκτενής παρουσίαση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες, ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το περιεχόμενο βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων (λ.χ. MezirowJarvisKolb, κ.ά.), να εφαρμόζουν στην πράξη, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πλαίσιο όπου δραστηριοποιούνται, βασικές αρχές και διδακτικές πρακτικές που απορρέουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που θα μελετήσουν στο πλαίσιο της ενότητας αυτής, καθώς να αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του να υιοθετούν κατά τη διδασκαλία τους στοιχεία από θεωρητικές προσεγγίσεις που γνωρίζουν, σχετικές με το πεδίο, καθώς και αρμόζουσες στον πληθυσμό-στόχο που καλούνται να διδάξουν. 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 15 ώρες/0,6 ECTS 

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ευφροσύνη Κωσταρά

 

Τίτλος Δ.Ε.3: Η Ομάδα στη Διδακτική Διεργασία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3:

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να μελετήσουν ζητήματα που αφορούν στη διεργασία της ομάδας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες, ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα στάδια και τις φάσεις λειτουργίας μιας ομάδας, τους ρόλους που αναδύονται σε αυτή, αλλά και εν γένει στοιχεία προσδιορισμού των χαρακτηριστικών μιας ομάδας, να αναγνωρίζουν ρόλους σε μια εκπαιδευόμενη ομάδα και να εφαρμόζουν τεχνικές ενδυνάμωσης της διεργασίας της ομάδας, καθώς και να υιοθετούν την αντίληψη ότι η ομάδα αποτελεί τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διεργασίας και θα πρέπει να προσεγγίζεται με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μελών της. 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 15 ώρες/0,6 ECTS 

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ευφροσύνη Κωσταρά

 

Τίτλος Δ.Ε.4: Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4:

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να μελετήσουν ζητήματα που αφορούν στις εκπαιδευτικές τεχνικές. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες, ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις εκπαιδευτικές τεχνικές που μπορούν να αξιοποιούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους, να εφαρμόζουν τις τεχνικές αυτές στην πράξη ακολουθώντας για καθεμία κατάλληλες προδιαγραφές υλοποίησης, καθώς και να υιοθετούν την αντίληψη ότι η αξιοποίηση εναλλακτικών και μάλιστα βιωματικών τεχνικών, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής τους παρέμβασης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες/0,8 ECTS 

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ευφροσύνη Κωσταρά

 

Τίτλος Δ.Ε.5: Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5:

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να μελετήσουν ζητήματα που αφορούν σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες, ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δομικά μέρη που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός μιας μικροδιδασκαλίας, να σχεδιάζουν κατά τρόπο ολοκληρωμένο μια μικροδιδασκαλία σε γνωστικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, καθώς και να υιοθετούν την αντίληψη ότι ο διδακτικός σχεδιασμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας. 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 15 ώρες/0,6 ECTS 

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ευφροσύνη Κωσταρά

 

Τίτλος Δ.Ε.6: Αξιολόγηση της Μικροδιδασκαλίας-Ανατροφοδότηση Εργασιών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.6:

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής οι εκπαιδευόμενοι/ες θα υλοποιήσουν τη μικροδιδασκαλία που σχεδίασαν κατά την προηγούμενη ενότητα και θα λάβουν ανατροφοδότηση. 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 25 ώρες/1,0 ECTS 

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ευφροσύνη Κωσταρά

 

Τίτλος Δ.Ε.7: Αξιολόγηση της Μικροδιδασκαλίας-Ανατροφοδότηση Εργασιών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.7:

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής οι εκπαιδευόμενοι/ες θα υλοποιήσουν τη μικροδιδασκαλία που σχεδίασαν κατά την προηγούμενη ενότητα και θα λάβουν ανατροφοδότηση.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 25 ώρες/1,0 ECTS 

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεώργιος Κουλαουζίδης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα

1η

10 (5+5)

0,4

Γιώργος Κουλαουζίδης

Θεωρητικές Προσεγγίσεις αναφορικά με τη Διδακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

2η

15 (5+10)

0,6

Ευφροσύνη Κωσταρά

Η Ομάδα στη Διδακτική Διεργασία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

3η

15 (5+10)

0,6

Ευφροσύνη Κωσταρά

Εκπαιδευτικές Τεχνικές

4η-5η

20 (10+10)

0,8

Ευφροσύνη Κωσταρά

Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

 

6η

15 (5+10)

0,6

Ευφροσύνη Κωσταρά

Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας-Ανατροφοδότηση Εργασιών

7η-8η

25 (10+15)

1,0

Ευφροσύνη Κωσταρά

Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας-Ανατροφοδότηση Εργασιών (συνέχεια)

9η-10η

25 (10+15)

1,0

Γιώργος Κουλαουζίδης

Σύνολο

10

125

5

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση: Σύγχρονη τηλεκπαίδευση και ασύγχρονη εκπαίδευση

Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning). Πέρα από την ασύγχρονη εκπαίδευση, υπάρχουν συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης για επίλυση αποριών, καθοδήγηση και υποστήριξη στις παρουσιάσεις των μικροδιδασκαλιών.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού (είδος, δομή, βασικά χαρακτηριστικά): Οδηγός Μελέτης, Βιβλίο (Ένας Διάλογος για την Εκπαίδευση Ενηλίκων), εκπαιδευτικά video, παρουσιάσεις ppt, εκπαιδευτικό υλικό ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα κληθούν να σχεδιάσουν μια μικροδιδασκαλία, στην οποία θα λάβουν αναλυτική ανατροφοδότηση, καθώς και να υλοποιήσουν τη μικροδιδασκαλία τους σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, στο πλαίσιο σύγχρονης εξ αποστάσεως συνάντησης.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

 -Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Με σειρά προτεραιότητας

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

-Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 200€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Οι δόσεις ισχύουν και για όσους δικαιούνται έκπτωση.

Καταβολή Δόσεων:

  • 1η δόση με την κατάθεση της αίτησης
  • 2η δόση με την ολοκλήρωση της 5ης εβδομάδας

-Προβλέπεται 20% έκπτωση σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, καθώς και σε άνεργους/ες ή μη-μόνιμους εκπαιδευτικούς (160€).

-Προβλέπεται 50% έκπτωση σε αποφοίτους και σε ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες των ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)  και Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) του ΕΑΠ.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80492, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: Διδακτικές Τεχνικές για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους: σχεδιασμός και υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών».

Πληροφορίες :

meafora@eap.gr

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: meafora.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο