Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 125 ώρες, 1,5 μήνες
Μονάδες ECTS: 5
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
06/11/2023 - 22/12/2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Θωμάς Δασακλής, dasaklis@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Τεχνολογία Blockchain και Εφαρμογές στον κλάδο της Υγείας

Συνολική διάρκεια: 125 ώρες, 1,5 μήνες διάρκεια

Μονάδες ECTS: 5

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης

Εξ αποστάσεως

 Θεματικό Πεδίο

Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

Δ.Ε.1: Εισαγωγή στην τεχνολογία blockchain (αρχιτεκτονική, επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά, κρυπτογραφικές συναρτήσεις, θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας)
Δ.Ε.2: Εισαγωγή στα Έξυπνα Συμβόλαια (smart contracts) και σχετικές εφαρμογές τους στο χώρο της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης
Δ.Ε.3: Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για το blockchain στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δ.Ε.4: Εφαρμογές blockchain στο χώρο της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης
Δ.Ε.5: Εφαρμογές Έξυπνων Συμβολαίων στο χώρο της υγείας και παρουσίαση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Solidity (Ethereum blockchain
Δ.Ε.6: Προκλήσεις αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας blockchain στο χώρο της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης
Δ.Ε.7: Απαλλακτική εργασία

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει να φωτίσει την προοπτική των εφαρμογών βασισμένων στην τεχνολογία blockchain στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, έχοντας ως υπόβαθρο τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στο να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας, όπως τα κατανεμημένα συστήματα, τους μηχανισμούς συναίνεσης και τα έξυπνα συμβόλαια. Επιπλέον, θα αναδείξει τις προκλήσεις του υγειονομικού τομέα, που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εν λόγω τεχνολογία, όπως είναι οι ανεπάρκειες στη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων καθώς και τα επί μέρους θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Ταυτόχρονα, θα αναλύσει τα πλεονεκτήματα και περιορισμούς της χρήσης της τεχνολογίας blockchain σε εφαρμογές, όπως τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας. Τέλος, η εντρύφηση στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη θέση και τον ρόλο της τεχνολογίας blockchain στον ευρωπαϊκό χώρο υγείας και υγειονομικής περίθαλψης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης κατάρτισης γύρω από το blockchain, συνδυάζοντας γνώση, δεξιότητες και ικανότητες, με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές του στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

-Κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες του blockchain, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κατανεμημένων καθολικών, των μηχανισμών συναίνεσης και των έξυπνων συμβολαίων.

-Προσδιορίζουν τις προκλήσεις και ανεπάρκειες στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της χρήσης του blockchain.

-Κατανοούν τα δυνητικά οφέλη της τεχνολογίας σε εφαρμογές του υγειονομικού τομέα καθώς και το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το blockchain.

-Εφαρμόζουν τεχνικές γνώσεις για τη δημιουργία λύσεων βασιζόμενων στη τεχνολογία blockchain στην υγειονομική περίθαλψη.

-Χρησιμοποιούν λογική, διαισθητική και δημιουργική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο της υγείας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως το blockchain.

-Προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας σε ομάδες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το κοινό-στόχος για το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορους ενδιαφερόμενους που θα επωφεληθούν από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία blockchain μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Ορισμένες βασικές ομάδες εντός του κοινού-στόχου είναι οι εξής:

Επαγγελματίες υγείας: Γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας που θέλουν να κατανοήσουν τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνολογίας blockchain στη φροντίδα των ασθενών, τη διαχείριση δεδομένων και την ιατρική πρακτική.

Διαχειριστές υγειονομικής περίθαλψης: που πρέπει να κατανοήσουν πώς η τεχνολογία blockchain μπορεί να εξορθολογήσει τις διαδικασίες, να βελτιώσει την ασφάλεια των δεδομένων και να αυξήσει την αποδοτικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Επαγγελματίες πληροφορικής: που εργάζονται στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και ενδιαφέρονται να μάθουν για την τεχνολογία blockchain και τις πιθανές εφαρμογές της στον τομέα τους.

Ερευνητές και ακαδημαϊκοί: Άτομα που ασχολούνται με την έρευνα και τη διδασκαλία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή της τεχνολογίας και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις συνέργειες της τεχνολογίας blockchain και της διαχείρισης της υγειονομικής περίθαλψης.

Φοιτητές: Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης, πληροφορική υγείας, επιστήμη των υπολογιστών ή συναφείς τομείς, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της τεχνολογίας blockchain και των πιθανών επιπτώσεών της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Επιχειρηματίες: Ιδρυτές νεοσύστατων επιχειρήσεων, διαχειριστές προϊόντων και επαγγελματίες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν λύσεις blockchain στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης ή να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτή την τεχνολογία.

Φορείς χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικές αρχές: Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, νομοθέτες και προσωπικό από ρυθμιστικές αρχές που πρέπει να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας blockchain στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων και το νομικό πλαίσιο γύρω από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στο κλάδο της υγείας.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Θωμάς Δασακλής

Ιδιότητα: Επικ. Καθ. ΣΚΕ ΕΑΠ

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: dasaklis@eap.gr

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης


Εκπαιδευτές

Καθ. Αθανάσιος Μιχιώτης

Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπλ. Καθ. Παναγιώτης Κοτζανικολάου

Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπλ. Καθ. Κώστας Πατσάκης

Βιογραφικό Σημείωμα


Βαγγέλης Μάλαμας

Ο κ. Μάλαμας είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής στην ευρύτερη περιοχή των Κατανεμημένων Συστημάτων Ασφάλειας και Διαχείρισης Εμπιστοσύνης σε εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων. Είναι κάτοχος πτυχίου στα Μαθηματικά (2008) από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταπτυχιακού στην Πληροφορική (2017) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Κατέχει πιστοποίηση ISO27001:2013 Lead Auditor στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην τεχνολογία blockchain, στην ασφάλεια εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων και στην κρυπτογραφία.

Θεματικές Ενότητες

Δ.Ε.1: Εισαγωγή στην τεχνολογία blockchain (αρχιτεκτονική, επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά, κρυπτογραφικές συναρτήσεις, θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

Στη Δ.Ε.1 καλύπτονται θέματα σχετικά με την εισαγωγή στην τεχνολογία blockchain. Διδάσκονται βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της, καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά, κρυπτογραφικές συναρτήσεις και ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας που τη συνοδεύουν.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 15, 1.32

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θ. Δασακλής, Κ. Πατσάκης, π. Κοτζανικολάου

 

Δ.Ε.2: Εισαγωγή στα Έξυπνα Συμβόλαια (smart contracts) και σχετικές εφαρμογές τους στο χώρο της υγείας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2

Στη Δ.Ε.2 εξετάζεται η σημασία και η λειτουργία των Έξυπνων Συμβολαίων, με επίκεντρο τις εφαρμογές τους στον χώρο της υγείας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 5, 0.44

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θ. Δασακλής, Β. Μάλαμας

 

Δ.Ε.3: Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για το blockchain στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3

Στη Δ.Ε.3 αναπτύσσεται το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση της τεχνολογίας blockchain στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 5, 0.44

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θ. Δασακλής, Α. Μιχιώτης

Δ.Ε.4: Εφαρμογές blockchain στο χώρο της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4

Η Δ.Ε.4 εστιάζει στις εφαρμογές του blockchain στο χώρο της υγείας, καθώς και της υγειονομικής περίθαλψης, εξερευνώντας πώς η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων των ασθενών.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10, 0.88

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θ. Δασακλής, Β. Μάλαμας

Δ.Ε.5: Εφαρμογές Έξυπνων Συμβολαίων στο χώρο της υγείας και παρουσίαση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Solidity (Ethereum blockchain)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5

Στη Δ.Ε.5 καλύπτονται οι τεχνικές πλευρές της εφαρμογής των Έξυπνων Συμβολαίων στην υγεία. Παράλληλα, παρουσιάζεται το λογισμικό ανοικτού κώδικα Solidity, το οποίο χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα Ethereum blockchain για τη δημιουργία αυτών των συμβολαίων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10, 0.88

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Β. Μάλαμας

Δ.Ε.6: Προκλήσεις αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας blockchain στο χώρο της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.6

Στη Δ.Ε.6 αναλύονται οι προκλήσεις που εμφανίζονται σχετικά με τη χρήση και υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain στον χώρο της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 5, 0.44

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θ. Δασακλής

Δ.Ε.7: Απαλλακτική εργασία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.7

Η Δ.Ε.7 αφορά την απαλλακτική εργασία, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τις προηγούμενες διδακτικές ενότητες, δημιουργώντας πρακτικά projects και προσεγγίζοντας πραγματικά τεχνολογικά ζητήματα της χρήσης του blockchain στο χώρο της υγείας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 15, 0.6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θ. Δασακλής

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: διαφάνειες, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά και σχετικές βιβλιογραφικές πηγής (ελεύθερης πρόσβασης)

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων: Οι εκπαιδευόμενοι/ες αξιολογούνται μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στις παρουσιάσεις των διδακτικών ενοτήτων, την προθυμία ανάληψης εργασιών, την επίλυση ερευνητικών θεμάτων, και γενικότερα μέσα από την συνολική αλληλεπίδρασή τους με τους εκπαιδευτές. Επιπρόσθετα, στο τέλος της περιόδου οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να εκπονήσουν σχετική απαλλακτική εργασία.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

Ο κάθε εκπαιδευτής υποχρεούται να:

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή άλλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής και εν ενεργεία φοιτητές

-Πιστοποιητικό γνώσεων της Αγγλικής (επιπέδου Β2)

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα μέσω του  Erasmus+ Jean Monnet Programme και αποτελεί μέρος του έργου  «Blockchain technology for European studies-EuropeBlock» (Grant Agreement no. 101085733) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επικ. Καθ. Θωμά Δασακλή.

Πληροφορίες: Θωμάς Δασακλής, dasaklis@eap.gr

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο