Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 250 ώρες/16 εβδομάδες
Μονάδες ECTS : 10 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
02.09.2023 - 24.12.2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες: Φανουρία Καίσαρη Email: fkaisari@eap.gr ,  τηλ. 2610367842

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 250/16

Μονάδες ECTS: 10

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης (αναφέρεται μία από τις παρακάτω επιλογές):

A. Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο

Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Συνεργατισμός & Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα

-Η συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών

-Στοιχεία διοίκησης & ελέγχου των συνεταιρισμών

-Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

-Βασικά Οικονομικά των Συνεταιρισμών

-Βασικά Νομικά των Συνεταιρισμών

-Marketing υπηρεσιών

-Στρατηγική των συνεταιριστικών επιχειρήσεων

-Ηγεσία – Εργασία σε ομάδα – Διαπραγμάτευση

-Οργανωσιακή αλλαγή

-Οργάνωση & λειτουργία διάφορων μορφών συνεταιρισμών (αγροτικοί, προμηθευτικοί, τραπεζικοί, αλληλασφαλιστικοί, καταναλωτικοί, κοινωνικοί)

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο πεδίο του συνεργατισμού και της διοίκησης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να είναι ικανοί:

-Να συμμετάσχουν σε συνεταιρισμούς.

-Να στελεχώσουν συνεταιρισμούς.

-Να διοικήσουν συνεταιρισμούς.

Προκειμένου να ενισχύσουν υπάρχοντες συνεταιρισμούς ή να ιδρύσουν νέες συνεταιριστικές οργανώσεις σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. (Εδώ αναγράφεται ο κύριος σκοπός του προγράμματος και τα επιμέρους μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος και περιγράφεται με σαφήνεια οι μέθοδοι με τον οποίον θα επιτευχθούν από τους εκπαιδευόμενους, το είδος των αποτελεσμάτων (γνώση, δεξιότητες ή/και ικανότητες), καθώς και το επίπεδό τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίσει σε βάθος την δομή και λειτουργία ενός συνεταιρισμού
-Κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της διακυβέρνησης των συνεταιρισμών σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις.
-Κατανοεί τον ιδιαίτερο μηχανισμό λήψης των αποφάσεων στους συνεταιρισμούς.
-Προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ αιρετής διοίκησης και επαγγελματικών στελεχών στους συνεταιρισμούς.
-Κατανοεί την ιδιαιτερότητα κάθε συνεταιρισμού ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησής του (αγροτικός, καταναλωτικός, προμηθευτικός κλπ.).
-Αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της λειτουργίας της ομάδας στα συνεταιριστικά εγχειρήματα.
-Να σχεδιάζει την αποτελεσματική & αποδοτική λειτουργία ενός συνεταιρισμού με όρους τόσο επιχειρηματικούς όσο και κοινωνικούς
-Στελεχώσει τα τμήματα των συνεταιρισμών καθώς και τις δομές υποστήριξης τους.
-Συμμετέχει αποτελεσματικά στα όργανα διοίκησης και εποπτείας των συνεταιρισμών.
-Οργανώνει και να παρέχει συμβουλές σε νεοφυή συνεταιριστικά εγχειρήματα.
-Σχεδιάζει τη δικτύωση και δημιουργία συνεταιριστικών οικοσυστημάτων.
-Αναγνωρίζει την κοινωνικο-οικονομική σπουδαιότητα των συνεταιρισμών.
-Προάγει τη συνεργατική ιδέα σε ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα.
-Υποστηρίζει την ιδιαιτερότητα των συνεταιριστικών εγχειρημάτων.
-Υποστηρίζει και να προάγει τους θεσμούς στήριξης των συνεταιρισμών.
-Προάγει τη δικτύωση και συνεργασία των συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και ειδικότερα σε:

-Στελέχη συνεταιριστικών οργανώσεων

-Αιρετά μέλη της διοίκησης συνεταιριστικών οργανώσεων

-Μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων

-Επαγγελματίες που αναζητούν εργασία σε συνεταιριστικές οργανώσεις

-Πολίτες που επιθυμούν να ιδρύσουν συνεταιριστική οργάνωση

Μοριοδότηση (Εάν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μοριοδοτείται θα πρέπει να αναφερθεί η σχετική νομοθεσία και τα μόρια)

π.χ. Το εν λόγω πρόγραμμα μοριοδοτείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους πίνακες κατάταξης μόνιμων διορισμών.

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58) 2 μόρια

Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57) 2 μόρια

Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60) 2 μόρια

Μοριοδότηση για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 10 μόρια

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΡΙΝΙΑΣ

Ιδιότητα: ΣΕΠ-ΕΑΠ

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: ntrinias.theodoros@ac.eap.gr

Τμήμα:

Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ο Θεόδωρος Ντρίνιας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδικότητα την Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Εργοστασίων, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Salford στην Οργάνωση & Διοίκηση. Εργάζεται εδώ και 25 χρόνια ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε αστικούς συνεταιρισμούς και νεοφυή εγχειρήματα με συνεργατικά χαρακτηριστικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα οργανωσιακής αλλαγής και καινοτομίας των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, ενώ από το 2018 διδάσκει τη θεματική ενότητα «Διακυβέρνηση Κοινωνικών Εγχειρημάτων» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» στο ΕΑΠ.

 

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1

Η Παναγιώτα Σεργάκη είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτικός Συνεργατισμός» στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει κάνει μεταδιδακτορική έρευνα στο Wageningen Uinversity, στο Tμήμα Κοινωνικών Επιστημών στην Ολλανδία. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Συνεταιριστικής Οικονομίας, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής, Συλλογικής Επιχειρηματικότητας, Οικονομίας των Θεσμών και Βιομηχανικής Οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια και έχει εκδόσει τρία επιστημονικά βιβλία. Συμμετέχει σε διεθνείς επιτροπές και ερευνητικά προγράμματα στο χώρο της συνεταιριστικής οικονομίας.  

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 2

O Αχιλλέας Κοντογεώργος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ποιότητας στην Γεωργία» στο τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ έχει σπουδάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο Οικονομικά και Διοίκηση ποιότητας. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής, Συνεταιριστικής Οικονομίας, Διοίκησης Ποιότητας καθώς και μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα στον Πρωτογενή τομέα. Έχει δημοσιεύσει αρκετές ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη διοίκηση των αγροτικών επιχειρήσεων. Επίσης έχει συμμετάσχει σε πέντε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες στο link 

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 3

ΟΝΟΜΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΟΥΒΙΤΣΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΗΛΙΑΣ

Ερευνητική εμπειρία: Η μελέτη της συνεταιριστικής νομοθεσίας αποτελεί το βασικό ερευνητικό μου αντικείμενο, όπως προκύπτει από το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής, των δημοσιεύσεων, μονογραφιών και εισηγήσεών μου σε διεθνή συνέδρια.

Διδακτική εμπειρία: είχα την ευκαιρία να διδάξω δίκαιο συνεταιρισμών:

α) στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, του Ε.Α.Π. (Ενότητα 61 «Δημόσιες Πολιτικές και Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», 

β) στα πλαίσια του μαθηματος «Συνεταιριστικοί Θεσμοί», της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ..

Επαγγελματική εμπειρία:

α) Ως Ειδική Συνεργάτιδα του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είχα την ευκαιρία να εξετάσω τα ειδικότερα προβλήματα που αναφύονται κατά την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς και να αναζητήσω τρόπους βελτίωσής του, 

β) Ως ιδρυτικό μέλος και συντάκτρια του International Journal of Cooperative Law αλλά και με τον συντονισμό και την επιστημονική επίβλεψη της μελέτης για την χαρτογράφηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας για τις χώρες της Ευρώπης για λογαριασμό των Συνεταιρισμών Ευρώπης είχα τη δυνατότητα να εξετάσω τις καλές πρακτικές «νομοθετείν» από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

γ) Ως αντιπρόσωπος Ευρώπης στην Επιτροπή Συνεταιριστικού Δικαίου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας συμμετέχω στην αξιολόγηση αλλοδαπών συνεταιριστικών νομοθετικών πρωτοβουλιών και εν ισχύ νόμων.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 4

Ο Σωτήρης Λαϊνάς είναι Ψυχολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος στην Ψυχολογία. Από το 2001 εργάζεται στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. και του ΟΚΑΝΑ, το οποίο σήμερα λειτουργεί σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χανιά και Σητεία. Στην παρούσα φάση είναι Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτών των προγραμμάτων. Από το 2016 έως σήμερα έχει διδάξει για πέντε χρονιές προπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ με το ΠΔ 407/80.Από το 2018 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας το μάθημα Διακυβέρνηση Κοινωνικών Εγχειρημάτων. Συμμετέχει ενεργά στον επιστημονικό διάλογο γύρω από τα θέματα της Κοινωνικής Οικονομίας και των Συνεταιρισμών με έμφαση στα ζητήματα διακυβέρνησης. Έχει συγγράψει από κοινού με άλλους ακαδημαϊκούς ένα βιβλίο με τίτλο: Διακυβέρνηση και Επιχειρηματικότητα Συνεταιριστικών Εγχειρημάτων, ένα κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία καθώς επίσης έχει συστηματική παρουσία σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια γύρω από αυτά τα θέματα. Τα τελευταία χρόνια ως διδάσκων του ΕΑΠ έχει εποπτεύσει πλήθος μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών για πτυχές της διακυβέρνησης των Συνεταιριστικών Εγχειρημάτων.

Πέρα από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπλέκεται άμεσα στο πεδίο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης, είτε ως μέλος μιας υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης, είτε ως σύμβουλος ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης που ήδη λειτουργούν.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 5

Όνομα: Λουκάς 

Επίθετο: Μπρέχας 

Απόφοιτος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  Μηχανικών  Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  του ΤΕΙ Πειραιά ο οποίος εργάζεται από το 2000 στο Τμήμα Μηχανικών  Επιστήμης Υλικών  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε αντίστοιχη ειδικότητα ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) .  

Συνιδρυτής της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης  (Δίκτυο ΚΑΠΑ) η οποία Ιδρύθηκε το 2008 με έδρα τα Ιωάννινα  με σκοπό την προώθηση του συνεταιριστικού μοντέλου ανάπτυξης σύμφωνα  με τα διεθνείς  αποδεκτά πρότυπα,  προωθώντας  διεθνείς συνεταιριστικές εκδόσεις  κειμένων και Video  στην Ελληνική γλώσσα, συμμετέχοντας σε  διευρωπαϊκές  και διεθνής συνεργασίες  (International  Cooperative AllianceICA, Cooperatives Europe, the International Organisation of Industrial and Service Cooperatives- CICOPA, International Labour Organization – ILO )  για την κατάρτιση και  προώθηση Εκπαιδευτικού Υλικού  για την συνεταιριστική εκπαίδευση  ( CoopStarter  I διάρκειας 2 ετών , CoopStarter II διάρκειας  3 ετών ) και την προώθηση μιας ενιαίας ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας σύμφωνα με την Διεθνή Συνεταιριστική Ταυτότητα, τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές  και τις Συνεταιριστικές Αξίες .  ( Σχετικό Υλικό προς αξιολόγηση στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κ.Α.Π.Α.   www.diktio-kapa.dos.gr  ) 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 6

Βασίλειος Μπιρλιράκης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2017–2018 ΜΔΕ Εμβόλια & Εμβολιασμοί, Πανεπιστήμιο Santiago de Compostela (Ισπανία)

2011–2013 ΜSc Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία, Πανεπιστήμιο San Jorge (Ισπανία)

2006–2006 ΜΔΕ στα Χρηματοοικονομικά,  Πανεπιστήμιο του Μοντραγκόν (Ισπανία)

2005–2006 MBA – Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,  Πανεπιστήμιο του Μοντραγκόν (Ισπανία)

1998–2005 Πτυχίο Φαρμακευτικής,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2007 Διεθνές Δίπλωμα στον Συνεργατισμό, Διεθνές Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών (100h)

2006 Διοίκηση Οργανώσεων Αλληλέγγυας Οικονομίας, Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων (30h)

 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στο πεδίο της Φαρμακευτικής (Διαδικτυακή Προβολή)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 Φαρμακοποιός Πρωτοβάθμιου Φαρμακείου από το 2007.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2013-2016 Διδασκαλία στο μάθημα Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ (8 ώρες/έτος)

2014-2017 Εκπαιδευτής στο ΙΕΚ Βόλου (446 ώρες)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2023 Μπιρλιράκης Βασίλειος, «Σύντομο Εγχειρίδιο για τον Συνεταιριστή Φαρμακοποιό»

2017 Μπιρλιράκης Βασίλειος, «Ο συνεταιρισμός των δίκαιων σκαπανέων της Ροχδάλης»

«Η γένεση των σύγχρονων πιστωτικών συνεταιρισμών»

«Κιμπούτς: Ένα ουτοπικό κοινοτιστικό πείραμα με συνεταιριστικά χαρακτηριστικά»

«Οι Συνεταιρισμοί της Εμιλια Ρομάνα: Όταν το μικρό είναι και όμορφο και βιώσιμο»

100 Χρόνια Συνεταιριστικής Παράδοσης, Συλλογικό έργο, Εκδ.Παλμός 2016

2008 Μπιρλιράκης Βασίλειος, «Η ζωή και η σκέψη του JM  Arizmendarrieta», Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας,  Συλλογικό έργο, Εκδ. Παπαζήση

2006 Μπιρλιράκης Βασίλειος, «Το κάλεσμα του Μοντραγκόν»,  Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί 2005, Συλλογικό έργο, Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών, Εκδ. Σταμούλη Α.Ε.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο ΟΣΦΕ (Πρόεδρος, 2021-2024)

Διοικητικό Συμβούλιο ΟΣΦΕ (Έφορος Εκπαίδευσης, 2018-2021)

Εκτελεστική Επιτροπή ΟΣΦΕ (Μέλος, 2015-2018)

Διοικητικό Συμβούλιο Συνεταιρισμού Φαρμ. Θεσσαλίας (Μέλος, 2018-2023)

Εποπτικό Συμβούλιο Συνεταιρισμού Φαρμ. Θεσσαλίας (Μέλος, 2014-2017)

Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Μέλος)

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ιδρυτικό Μέλος)

Φαρμακοποιοί του Κόσμου (Μέλος)

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Ισπανικά, Αγγλικά

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 7

Ο Παναγιώτης Τουρναβίτης γεννήθηκε το 1978 στην Καρδίτσα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Υπηρέτησε σε αρκετές θέσεις από το 2008 στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και από το 2015 είναι Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ένωσης Συνεταιριστικών

Τραπεζών Ελλάδος καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA). Ο κ. Τουρναβίτης συμμετέχει ως επικεφαλής ή μέλος σε αρκετές επιτροπές συντονισμού εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, με κύριους τομείς ενδιαφέροντος την διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, της καταπολέμησης του οικονομικού αναλφαβητισμού και της ενίσχυσης του ρόλου των Συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην τοπική ανάπτυξη.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 8

Διπλωματούχος (Integrated Master) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με τίτλο «Διδακτική της Χημείας και Νέες

εκπαιδευτικές Τεχνολογίες», ΕΚΠΑ. Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Από το 2021 έως και σήμερα εργάζομαι στο ευρωπαϊκό έργο Social Economy 4Ces ως βοηθός ερευνητής. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 προσέφερα επικουρικό διδακτικό έργο, λαμβάνοντας ανταποδοτική υποτροφία, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Ως συνεργαζόμενος με την Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Δίκτυο ΚΑΠΑ), συμμετείχα το 2019 στο CoopStarter 2.0 Project και το 2020 στο 1o Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας για τη Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα (GYF20). Από το 2020 είμαι μέλος του Δικτύου Νεολαίας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA Youth Network).

Στο ερευνητικό συνέδριο της ICA (Αθήνα, 2022) συμμετείχα στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του προτεινόμενου Πρότυπου Νόμου για τους Συνεταιρισμούς στην Ελλάδα: Νομοθετικές αποκλίσεις σχετικά με τη διττή φύση των συνεταιρισμών.

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους: Εδώ γίνεται η ανάπτυξη του προγράμματος σε επιμέρους ενότητες. Οι ενότητες περιγράφονται με λεπτομέρεια και τεκμηριώνεται κατά περίπτωση η επιλογή τους. Αναγράφονται οι συνολικές υπολογισθείσες ώρες μάθησης ανά ενότητα, καθώς και ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια).

Τίτλος Δ.Ε.1: Συνεργατισμός & Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα

Βασικές έννοιες & Ορισμοί | Συνεταιριστική σκέψη & θεωρία | Συνεταιριστικές αξίες &αρχές, στην θεωρία και στην πράξη | Ιστορική εξέλιξη | Θετικές & αρνητικές εμπειρίες | Σύγχρονη εγχώρια και εξωχώριαπραγματικότητα | Διαφορές των συνεταιριστικών επιχειρήσεων από τις κεφαλαιουχικές και κρατικές επιχειρήσεις και από τον συνδικαλισμό | Η κοινωνική οικονομία & η αλληλέγγυα οικονομία.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Αχιλλέας Κοντογεώργος

Τίτλος Δ.Ε.2: Η συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών

Συνδικαλιστική συνεργασία: ενώσεις, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, διεθνείς οργανώσεις |Επιχειρηματική συνεργασία: άτυπες μορφές, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί δευτέρου βαθμού, συνενώσεις, συγχωνεύσεις, όμιλοι, δίκτυα |Υποστηρικτικές δομές στα πεδία των χρηματοοικονομικών, της ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της έρευνας & ανάπτυξης.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 16 ώρες, 0,64 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Βασίλειος Μπιρλιράκης

Τίτλος Δ.Ε.3: Στοιχεία διοίκησης & ελέγχου των συνεταιρισμών

Μέλη, Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο, Γενικός Διευθυντής, Στελέχη, Εργαζόμενοι, Συνεργάτες, Τοπική κοινωνία |Συστήματα διοίκησης των συνεταιρισμών |Ο έλεγχος των συνεταιρισμών |Το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης, ενεργός συμμετοχή, αμοιβαιότητα |Οργανόγραμμα |Προετοιμασία Συμβουλίου & Συνέλευσης |Λήψη – εκτέλεση – παρακολούθηση – αξιολόγηση αποφάσεων & λογοδοσία.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Παναγιώτα Σεργάκη

Τίτλος Δ.Ε.4: Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 17 ώρες, 0,68 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θεόδωρος Ντρίνιας

Τίτλος Δ.Ε.5: Βασικά Οικονομικά των Συνεταιρισμών

Ο συνεταιρισμός ως οικονομική μονάδα |Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Προϋπολογισμού, του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow) |Αριθμοδείκτες Οικονομικής απόδοσης |Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών |Ανάλυση ειδών κόστους |Λειτουργικό και Χρηματοοικονομικό Κόστος Αποθήκευσης – Επίπτωση στον ισολογισμό και στην κερδοφορία |Ανάλυση εννοιών: Contribution Margin, Markup, EBITDA |Τι είναι το Factoring, το Forfeiting, το Sales & LeaseBack |Η φορολογία των συνεταιρισμών |Ποιο είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται |Εσωτερικές & εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης |Ευαίσθητα για πιθανές ατασθαλίες σημεία του Συνεταιρισμού  |Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου & οικονομική διαφάνεια.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Αχιλλέας Κοντογεώργος

Τίτλος Δ.Ε.6: Βασικά Νομικά των Συνεταιρισμών

Η εξέλιξη της συνεταιριστικής νομοθεσίας | Ο νόμος για τους αστικούς συνεταιρισμούς | Διαφορές μεταξύ των συνεταιριστικών νόμων | Αποκλίσεις από την συνεταιριστική θεωρία | Το καταστατικό ενός συνεταιρισμού | Στοιχεία εμπορικού δικαίου | Στοιχεία εργατικού δικαίου| Νομική ευθύνη αιρετών & στελεχών.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 17 ώρες, 0,68 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ιφιγένεια Δουβίτσα

Τίτλος Δ.Ε.7: Marketing υπηρεσιών

Βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών |Στρατηγικές μάρκετινγκ στον τομέα των υπηρεσιών |Ανάπτυξη και διάθεση υπηρεσιών στο μέλος |Η ποιότητα στις υπηρεσίες |Αξιολόγηση της υπηρεσίας & διαδικασίες βελτίωσης |Σχέδιο marketing

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 16 ώρες, 0,64 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Βασίλειος Μπιρλιράκης

Τίτλος Δ.Ε.8: Στρατηγική των συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Τι είναι στρατηγική | Στρατηγικά ερωτήματα | Κατηγορίες στρατηγικής | Επιλογή & διαμόρφωση στρατηγικής | Υλοποίηση στρατηγικής | Αξιολόγηση και έλεγχος στρατηγικής| Σχέδιο στρατηγικής

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 17 ώρες, 0,68 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Αχιλλέας Κοντογεώργος

Τίτλος Δ.Ε.9: Ηγεσία – Εργασία σε ομάδα – Διαπραγμάτευση

Μοντέλα ηγεσίας – Η ηγεσία σε έναν συνεταιρισμό – Ικανότητες & δεξιότητες του αποτελεσματικού ηγέτη |Τι σημαίνει εργασία σε ομάδα – Συγκρότηση της ομάδας – Η διεύθυνση μιας ομάδας – Χτίζοντας τη δυναμική της ομάδας – Ενθάρρυνση συμμετοχής & κινητροδότηση – Ανάθεση εργασιών – Εργαλεία για την εργασία σε ομάδα – Συγκρούσεις, διαχείριση και επίλυση τους εντός της ομάδας |Η σύγκρουση στους συνεταιρισμούς – Δομή & Δυναμική της σύγκρουσης – Η διαμεσολάβηση & οι μορφές της – Ικανότητες & δεξιότητες του μεσολαβητή – Η εφαρμογή της διαμεσολάβησης |Η διαπραγμάτευση, Μορφές διαπραγμάτευσης, Δεξιότητες και τα Χαρακτηριστικά του Αποτελεσματικού Διαπραγματευτή – Χρήσιμες και Επιβλαβείς Συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της Διαπραγμάτευσης – Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και πως Επηρεάζουν τη Διαπραγμάτευση – Ο Ρόλος της Επικοινωνίας στις Διαπραγματεύσεις – Τα Στάδια της Διαπραγμάτευσης (Προετοιμασία, Συνάντηση, Αξιολόγηση συνάντησης, Διαπραγμάτευση για απόφαση, Συμφωνία).

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Σωτήριος Λαϊνάς

Τίτλος Δ.Ε.10: Οργανωσιακή αλλαγή

Επιχειρησιακή αλλαγή – Σχεδιασμός της αλλαγής – Δρομολόγηση της αλλαγής & Μέθοδοι διαχείρισης της αλλαγής – Παρακίνηση για αλλαγή – Αποδοχή της αλλαγής – Αντίσταση στην αλλαγή και αντιμετώπισή της – Σταθεροποίηση της αλλαγής – Κίνδυνος εκφυλισμού της συνεταιριστική ςοργάνωσης.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 17 ώρες, 0,68 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θεόδωρος Ντρίνιας

Τίτλος Δ.Ε.11: Οργάνωση & λειτουργία διάφορων μορφών συνεταιρισμών (αγροτικοί, προμηθευτικοί, τραπεζικοί, αλληλασφαλιστικοί, καταναλωτικοί, κοινωνικοί)

(Επιλογή)

Οργάνωση & λειτουργία αστικού προμηθευτικού συνεταιρισμού – Οργάνωση & λειτουργία συνεταιριστικής τράπεζας & αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισμού – Οργάνωση & λειτουργία καταναλωτικού συνεταιρισμού – Οργάνωση & λειτουργία αγροτικού συνεταιρισμού – Οργάνωση & λειτουργία κοινωνικού συνεταιρισμού.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Παναγιώτα Σεργάκη, Θεόδωρος Ντρίνιας, Λουκάς Μπρέχας, Ευάγγελος Βραγοτέρης, Παναγιώτης Τουρνάβιτης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων:

 

Τίτλος Ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Συνεργατισμός & Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα

1 & 2

30

1,2

Αχιλλέας Κοντογεώργος

Η συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών

3

16

0,64

Βασίλειος Μπιρλιράκης

Στοιχεία διοίκησης & ελέγχου των συνεταιρισμών

4 & 5

30

1,2

Παναγιώτα Σεργάκη

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

6

17

0,68

Θεόδωρος Ντρίνιας

Βασικά Οικονομικά των Συνεταιρισμών

7 & 8

30

1,2

Αχιλλέας Κοντογεώργος

Βασικά Νομικά των Συνεταιρισμών

9

17

0,68

Ιφιγένεια Δουβίτσα

Marketing υπηρεσιών

10

16

0,64

Βασίλειος Μπιρλιράκης

Στρατηγική των συνεταιριστικών επιχειρήσεων

11

17

0,68

Αχιλλέας Κοντογεώργος

Ηγεσία – Εργασία σε ομάδα – Διαπραγμάτευση

12 & 13

30

1,2

Σωτήριος Λαϊνάς

Οργανωσιακή αλλαγή

14

17

0,68

Θεόδωρος Ντρίνιας

Οργάνωση & λειτουργία διάφορων μορφών συνεταιρισμών (αγροτικοί, προμηθευτικοί, τραπεζικοί, αλληλασφαλιστικοί, καταναλωτικοί, κοινωνικοί)

15 & 16

30

1,2

Παναγιώτα Σεργάκη,

Θεόδωρος Ντρίνιας,

Λουκάς Μπρέχας,

Ευάγγελος Βραγοτέρης,

Παναγιώτης Τουρνάβιτης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μάθησης μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην εξ αποστάσεως σύγχρονη παρακολούθηση και διδασκαλία και υποστηρίζεται συμπληρωματικά από ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

 

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Θα δοθούν: α. προσωπικές σημειώσεις των εκπαιδευτών σε μορφή διαφανειών, β. επιλεγμένη (δωρεάν διαθέσιμη) βιβλιογραφία, γ. δωρεάν e-book από τη δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού (ενδεικτικά εκπαιδευτικό υλικό μίας διδακτικής ενότητας το οποίο να είναι σύμφωνο με την περιγραφή ως υπερσύνδεσμος):

https://pdf.ac/1qY2wB

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Τεστ πολλαπλής επιλογής στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας και ένα συνδυαστικό τεστ στο τέλος του προγράμματος. Τα τεστ στο τέλος της ενότητας θα γίνονται με στόχο την αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, ενώ το τελικό τεστ θα χρειάζεται 60% ορθές απαντήσεις για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα και να δοθεί ο σχετικός τίτλος.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

  • Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
  • Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά (επίπεδο προηγούμενων σπουδών, επαγγελματικές ιδιότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά, κ.λπ.):

Δίπλωμα/Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο LOWER και άνω).

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

Με σειρά προτεραιότητας και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού θέσεων 

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το ύψος των τελών παρακολούθησης ανέρχεται στα 450€

Η καταβολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εφάπαξ. Με την χρήση πιστωτικής κάρτας παρέχεται η δυνατότητα των δύο δόσεων.

Εκπτωτική Πολιτική

Άνεργοι/ες, ΑΜΕΑ, Τρίτεκνοι/πολύτεκνοι: έκπτωση 20%

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Με αποχώρηση εντός των πρώτων 2 εβδομάδων, επιστροφή 50% τελών.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών». 

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

Φανουρία Καίσαρη, Υπάλληλος ΕΑΠ, Διοικητική υποστήριξη προγράμματος

Email: fkaisari@eap.gr

Τηλ: 2610367842

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο