Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (20 εβδομάδες)
Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
1. Nα επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή
2. Nα στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο :
exec-edu@eap.gr, ή
3. Nα επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Δικηγόρους (Accounting and Finance for Lawyers)

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 400 ώρες, 20 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης : Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο : Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Βασικά Οικονομικά για Δικηγόρους

-Ποσοτικές Μέθοδοι για Δικηγόρους

-Εισαγωγή στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική

-Λογιστικές Καταστάσεις – Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών

-Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για δικηγόρους

-Απόδοση και Κίνδυνος

-Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και Αποτίμηση Ομολογιών και Μετοχών

-Κόστος Κεφαλαίου

-Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων

-Διοικητική Λογιστική για Δικηγόρους

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων χρηματοοικονομικής και λογιστικής σε νομικούς επιστήμονες για να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη χρηματοοικονομική θέση και τη χρηματοοικονομική απόδοση μιας επιχειρηματικής μονάδας. Μέσω της παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση και την εφαρμογή των λογιστικών διαδικασιών, αλλά και το πως η χρηματοοικονομική επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων σε ότι έχει να κάνει με τις επενδύσεις και τον τρόπο που διαρθρώνει τα κεφάλαια της μία επιχείρηση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη τις δραστηριότητες ενός λογιστηρίου, θα βασίσουν τη γνώση τους σε πραγματικά παραστατικά, θα κατανοήσουν τις λογιστικές καταστάσεις βάσει των οποίων παρέχεται η πληροφόρηση για τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα συλλάβουν σημαντικές έννοιες όπως αυτές του κινδύνου και της απόδοσης, θα αξιοποιήσουν αυτές τις έννοιες στην ανάλυση των επενδυτικών σχεδίων και θα συνδέσουν τα παραπάνω με τους τρόπους άντλησης κεφαλαίων οι οποίοι θα επηρεάσουν την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος:

Γνώσεις:

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις λογιστικές και τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις.

-Διακρίνει την πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών ζητημάτων

-Αναγνωρίζει, οργανώνει και αναλύει λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα.

-Κατανοεί τις βασικές αρχές της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής σε μία επιχείρηση.

-Παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής στη διοίκηση μιας επιχείρησης.

-Εξηγεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης.

-Προγραμματίζει, οργανώνει, προτείνει και κρίνει τις διάφορες λογιστικές και   χρηματοοικονομικές διοικητικές δραστηριότητες

-Διακρίνει τις διάφορες πηγές κεφαλαίων και την επίδρασή τους στην αξία μιας επιχείρησης.

-Παρουσιάζει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

-Περιγράφει τις βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου.

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις μίας επιχείρησης

-Υπολογίζει τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες.

-Εκτιμά το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

-Υπολογίζει την περίοδο επανείσπραξης ενός επενδυτικού προγράμματος.

-Υπολογίζει τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης ενός επενδυτικού προγράμματος.

-Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα.

-Αποτιμά μια ομολογία και μια μετοχή.

-Υπολογίζει την τελική αξία καθώς και την παρούσα αξία ενός ποσού ή μιας σειράς πληρωμών.

-Εκτιμά την απόδοση και τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων.

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:

-Καλλιεργεί λειτουργικές διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις στον οργανισμό που εργάζεται.

-Προάγει την ανάπτυξη των λογιστικών και χρηματοοικονομικών ικανοτήτων των συνεργατών του αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα επιτεύγματα και τα προσόντα τους.

-Προωθεί ένα κλίμα ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και συνεργασίας μέσα στον οργανισμό του εργάζεται.

-Εντοπίζει τις ευκαιρίες για συνεργασία και προσπαθεί να τις εκμεταλλευτεί με τον πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο.

-Εφαρμόζει τις γνώσεις του για την επιτυχή ανάληψη θέσης διευθυντικού στελέχους.

-Συμμετέχει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης που εργάζεται.

-Προτείνει σύγχρονες λογιστικές και χρηματοοικονομικές τεχνικές για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

-Προωθεί τις κατάλληλες πρακτικές προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού στην επιχείρηση που εργάζεται.

-Συνηγορεί υπέρ της συμμετοχής των συνεργατών του στα προγράμματα εκπαίδευσης της επιχείρησης που εργάζεται, προτείνοντας τις πλέον κατάλληλες μορφές εκπαίδευσης.

-Ενεργεί συνεργατικά, αξιοποιώντας τη δυναμική όλων των μελών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Ομάδα στόχος είναι οι δικηγόροι και οι νομικοί σύμβουλοι που ασχολούνται με το αστικό, εμπορικό και οικονομικό δίκαιο, καθώς και οι φοιτητές νομικών σχολών, που επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο. Το πρόγραμμα εστιάζει σε άτομα που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική, προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομίας. Η θεματολογία του προγράμματος είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες αποφοίτων νομικών σχολών.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ηρειώτης

Ιδιότητα: Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: neriot@ba.uoa.gr, ireiotis.nikolaos@ac.eap.gr

Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας.

Ο κ. Ν. Ηρειώτης έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ]. Έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και περισσότερα των 15 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Συντονιστής και ΣΕΠ στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 – Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).

Έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 40) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αναπληρωτή καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Εκπαιδευτές

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration – NKUA MBA)» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πλήθος μαθημάτων και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Τραπεζική, Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Λογιστική.

Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 – 2008.

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ως μέλος του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διδάξει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και τραπεζών (π.χ. Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).

Ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος, από το 2020 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «National and Kapodistrian University of Athens MBA», ενώ μέλος της Ακαδημαϊκής του Επιτροπής από το 2015. Επιπλέον, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του ΕΚΠΑ από το 2019. Από το 2020 είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία». Ο Δρ. Μπάλιος από το 2021 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των διαφόρων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (όπως ΕΛΠ, IFRS, IPSAS), της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν βραβευθεί (Best Paper Award) ή/και δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Research in International Business and Finance, Applied Economics, Cogent Economics and Finance και Managerial Finance.

Βιολέττα Δάλλα

Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Βιολέττα Δάλλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Econometrics and Mathematical Economics» και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών του London School of Economics (LSE). Διετέλεσε Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών του Royal Holloway, University of London. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Οικονομετρίας και Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών.Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν θεωρητική και εφαρμοσμένη Οικονομετρία, και συγκεκριμένα εστιάζονται στην Ανάλυση Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών Χρονολογικών Σειρών. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis, Journal of Empirical Finance, Journal of Corporate Finance.

Δρ. Αναστάσιος Παππάς

O Δρ. Αναστάσιος Παππάς κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διεθνή Τραπεζική Διοίκηση και Χρηματοοικονομική (MSc in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικό στη Μακροοικονομική από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η έρευνα στη διδακτορική του διατριβή αφορούσε τις μακροοικονομικές ισορροπίες και την κίνηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης των οικονομιών.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα (εταιρίες συμβούλων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΟΤΑ). Την τρέχουσα περίοδο εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπου κατέχει τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Μελετών. Το αντικείμενο της εργασίας του αφορά στον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, την μελέτη και παρακολούθηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, την οικονομική ανάλυση, τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις και τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής.

Έχει διδάξει μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ»), και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Οικονομίας και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων –ΜΒΑ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μακροοικονομική, νομισματική, δημοσιονομική πολιτική, τις οικονομικές προβλέψεις, τη μελέτη των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και της κίνησης των κεφαλαίων.

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους:

 

Τίτλος Δ.Ε.1 Βασικά Οικονομικά για Δικηγόρους

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την διοίκηση της δικής τους επιχείρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Βασικές έννοιες οικονομικών

-Πληθωρισμός και επιτόκια

-Οικονομικοί κύκλοι

-Χρήμα και τραπεζικό σύστημα

-Διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αναστάσιος Παππάς

Τίτλος Δ.Ε.2 Ποσοτικές Μέθοδοι για Δικηγόρους

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις ποσοτικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για την διοίκηση της δικής τους επιχείρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Εισαγωγή στα δεδομένα και τη διαχείριση επιχειρησιακών προβλημάτων

-Οι έννοιες πληθυσμός και δείγμα και τα εργαλεία περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων

-Διαστήματα εμπιστοσύνης

-Έλεγχοι υποθέσεων για διοικητικές αποφάσεις

-Ανάλυση διακύμανσης στο οικονομικό περιβάλλον

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Βιολέττα Δάλλα

Τίτλος Δ.Ε.3 Εισαγωγή στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις βασικές έννοιες της λογιστικής και να γίνει αντιληπτή η σημαντικότητα της στη λήψη αποφάσεων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Εισαγωγή στη λογιστική επιστήμη

-Λογιστική, παροχή πληροφοριών και διαδικασία λήψης αποφάσεων

-Οι βασικές λογιστικές αρχές

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.4 Λογιστικές Καταστάσεις – Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές λογιστικές καταστάσεις, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Επιπλέον θα κατανοήσουν τη χρησιμότητα των λογαριασμών, τη χρήση αντίθετων λογαριασμών και τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων λογαριασμών που χρησιμοποιούν τα λογιστήρια. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Ισολογισμός

-Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Χρήσης)

-Κατάσταση Ταμειακών Ροών

-Κατάσταση Μεταβολών των Ίδιων Κεφαλαίων

-Προσάρτημα

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.5 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για δικηγόρους

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα πρώτα στάδια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης βασιζόμενοι στις λογιστικές καταστάσεις. Επιπλέον θα εμβαθύνουν στις αδυναμίες του ισολογισμού και της κατάστασης των αποτελεσμάτων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Εισαγωγή στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων

-Σκοπός στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων

-Είδη ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.6 Απόδοση και Κίνδυνος

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου. Επιπλέον, θα αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο ένας επενδυτής μπορεί να μετρήσει την απόδοση και τον κίνδυνο της επιχείρησης του και να εκτιμήσει τον επικείμενο κίνδυνο. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Συστατικά στοιχεία απόδοσης

-Πηγές κινδύνου

-Εκτίμηση απόδοσης και κινδύνου

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.7 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και Αποτίμηση Ομολογιών και Μετοχών

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα σημαντικότερα μέσα της αγοράς χρήματος. Επιπλέον θα εντρυφήσουν στα χαρακτηριστικά των μετοχών και ομολογιών. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Μέσα της χρηματαγοράς

-Μέσα της κεφαλαιαγοράς

-Αποτίμηση ομολογιών και μετοχών

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.8 Κόστος Κεφαλαίου

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι το κόστος των επιμέρους στοιχείων  του συνολικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Βασικές έννοιες του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης

-Κόστος ομολογιακών δανείων

-Κόστος μετοχών

-Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.9 Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων λογιστικών και φορολογικών γνώσεων για την διοίκηση των δικών τους επιχειρήσεων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων

-Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης

-Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας

-Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης

-Μέθοδος τροποποιημένου εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.10 Διοικητική Λογιστική για Δικηγόρους

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να αναλυθούν ουσιώδη θέματα διοικητικής λογιστικής και να δοθεί έμφαση στη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους παραγωγής με σκοπό τη τιμολόγηση του προϊόντος. Διοικητική Λογιστική είναι η λογιστική που παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση μιας επιχείρησης για να λάβει αποτελεσματικές αποφάσεις και επομένως συνδέεται με όλα τα θέματα της επιχείρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Διοικητική λογιστική και διοικητικός έλεγχος

-Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων

-Μέθοδοι κοστολόγησης

-Αποφάσεις τιμολόγησης

-Αξιολόγηση κέντρων επένδυσης

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

 

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το υλικό είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης και αυτό σημαίνει ότι:

-Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες, τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους∙

-Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Ο εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας καλείται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και να συμπληρώσει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τεστ αξιολόγησης – ασκήσεις εμπέδωσης.

Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή και αληθούς/ψευδούς δήλωσης.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS ή ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά (επίπεδο προηγούμενων σπουδών, επαγγελματικές ιδιότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά, κ.λπ.):

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υπολογιστή και επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο) για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων :

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 600 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 300 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 300 € πριν την 10η εβδομάδα.

Εκπτωτική Πολιτική: Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων ανέρχεται σε 500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 250 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 250 € πριν την 10η εβδομάδα:

-Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Άνεργοι

-ΑμεΑ, Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

-Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

-Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου:80372, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Δικηγόρους».

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

-να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή

-να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο : exec-edu@eap.gr, ή

-να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο