Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (20 εβδομάδες)
Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
1. Nα επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή
2. Nα στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο :
exec-edu@eap.gr, ή
3. Nα επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Χρηματοοικονομικά για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού (Finance for HR Professionals)

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, 20 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες ECTS

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης : Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο : Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Οικονομικά για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Ποσοτικές Μέθοδοι για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Επιχειρησιακή Στρατηγική για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Παρουσίαση Λογιστικών Καταστάσεων για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Ερμηνεία Λογιστικών Καταστάσεων για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Προεξόφληση Ταμειακών Ροών για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Απόδοση – Κίνδυνος, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και Αποτίμηση Χρεογράφων για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Κόστος Κεφαλαίου για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος:

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού στη χρηματοοικονομική και λογιστική για να κατανοούν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και να επικοινωνούν με τους συναδέλφους του περισσότερο αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνουν τον στρατηγικό τους ρόλο. Το πρόγραμμα επιδιώκει να βοηθήσει τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού να κατανοήσουν πώς η επιχείρηση που εργάζονται βγάζει χρήματα και πώς οι αποφάσεις και οι συμπεριφορές τους μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση της επιχείρησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος:

Γνώσεις:

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις της χρηματοοικονομικής και λογιστικής.

-Διακρίνει την πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση των οικονομικών ζητημάτων.

-Αναγνωρίζει, οργανώνει και αναλύει χρηματοοικονομικά δεδομένα.

-Παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες της χρηματοοικονομικής και λογιστικής.

-Προγραμματίζει, οργανώνει, προτείνει και κρίνει τις διάφορες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

-Διακρίνει τις διάφορες πηγές κεφαλαίων και την επίδρασή τους στην αξία μιας επιχείρησης

-Παρουσιάζει τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις.

-Υπολογίζει τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες.

-Εκτιμά κίνδυνο ενός περιουσιακού στοιχείου.

-Υπολογίζει την περίοδο επανείσπραξης ενός επενδυτικού προγράμματος.

-Υπολογίζει τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης ενός επενδυτικού προγράμματος.

-Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα.

-Αποτιμά μια ομολογία και μια μετοχή.

-Υπολογίζει την τελική αξία καθώς και την παρούσα αξία ενός ποσού ή μιας σειράς πληρωμών.

-Εκτιμά το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:

-Καλλιεργεί λειτουργικές διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις στον οργανισμό που εργάζεται.

-Προάγει την ανάπτυξη των λογιστικών και χρηματοοικονομικών ικανοτήτων των συνεργατών του αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα επιτεύγματα και τα προσόντα τους.

-Προωθεί ένα κλίμα ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και συνεργασίας μέσα στον οργανισμό του εργάζεται.

-Εντοπίζει τις ευκαιρίες για συνεργασία και προσπαθεί να τις εκμεταλλευτεί με τον πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο.

-Εφαρμόζει τις γνώσεις του για την επιτυχή ανάληψη θέσης διευθυντικού στελέχους.

-Συμμετέχει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης που εργάζεται.

-Προτείνει σύγχρονες λογιστικές και χρηματοοικονομικές τεχνικές για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

-Προωθεί τις κατάλληλες πρακτικές προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού στην επιχείρηση που εργάζεται.

-Συνηγορεί υπέρ της συμμετοχής των συνεργατών του στα προγράμματα εκπαίδευσης της επιχείρησης που εργάζεται, προτείνοντας τις πλέον κατάλληλες μορφές εκπαίδευσης.

-Ενεργεί συνεργατικά, αξιοποιώντας τη δυναμική όλων των μελών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις διοικητικές τους ικανότητες, καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στα χρηματοοικονομικά και λογιστικά, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων των επιχειρήσεων, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ηρειώτης

Ιδιότητα: Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: neriot@ba.uoa.gr, ireiotis.nikolaos@ac.eap.gr

Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας.

Ο κ. Ν. Ηρειώτης έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ]. Έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και περισσότερα των 15 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Συντονιστής και ΣΕΠ στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 – Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).

Έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 40) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αναπληρωτή καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Εκπαιδευτές

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration – NKUA MBA)» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πλήθος μαθημάτων και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Τραπεζική, Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Λογιστική.

Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 – 2008.

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ως μέλος του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διδάξει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και τραπεζών (π.χ. Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).

Ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος, από το 2020 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «National and Kapodistrian University of Athens MBA», ενώ μέλος της Ακαδημαϊκής του Επιτροπής από το 2015. Επιπλέον, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του ΕΚΠΑ από το 2019. Από το 2020 είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία». Ο Δρ. Μπάλιος από το 2021 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των διαφόρων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (όπως ΕΛΠ, IFRS, IPSAS), της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν βραβευθεί (Best Paper Award) ή/και δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Research in International Business and Finance, Applied Economics, Cogent Economics and Finance και Managerial Finance.

Βιολέττα Δάλλα

Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Βιολέττα Δάλλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Econometrics and Mathematical Economics» και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών του London School of Economics (LSE). Διετέλεσε Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών του Royal Holloway, University of London. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Οικονομετρίας και Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών.Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν θεωρητική και εφαρμοσμένη Οικονομετρία, και συγκεκριμένα εστιάζονται στην Ανάλυση Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών Χρονολογικών Σειρών. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis, Journal of Empirical Finance, Journal of Corporate Finance.

Δρ. Αναστάσιος Παππάς

O Δρ. Αναστάσιος Παππάς κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διεθνή Τραπεζική Διοίκηση και Χρηματοοικονομική (MSc in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικό στη Μακροοικονομική από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η έρευνα στη διδακτορική του διατριβή αφορούσε τις μακροοικονομικές ισορροπίες και την κίνηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης των οικονομιών.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα (εταιρίες συμβούλων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΟΤΑ). Την τρέχουσα περίοδο εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπου κατέχει τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Μελετών. Το αντικείμενο της εργασίας του αφορά στον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, την μελέτη και παρακολούθηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, την οικονομική ανάλυση, τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις και τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής.

Έχει διδάξει μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ»), και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Οικονομίας και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων –ΜΒΑ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μακροοικονομική, νομισματική, δημοσιονομική πολιτική, τις οικονομικές προβλέψεις, τη μελέτη των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και της κίνησης των κεφαλαίων.

Ευαγγελία Σιάχου

Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Δρ. Ευαγγελία Σιάχου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η Δρ. Ευαγγελία Σιάχου είναι διδάκτωρ του Οικονομικού́ Πανεπιστήμιου Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό́ τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού́ από́ το London School of Economics and Political Science (LSE) και είναι, επίσης, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστήμιου.

Έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από́ το 2016, διδάσκει, επίσης, στο Ανοικτό́ Πανεπιστήμιο της Κύπρου με την ιδιότητα της Συντονίστριας σε θεματική ενότητα του ΜΒΑ. Για τις διδακτικές της επιδόσεις βραβεύτηκε το 2019 με το Faculty Excellence Award από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στο οποίο διδάσκει σε μεταπτυχιακά́ μαθήματα στο γνωστικό́ πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού́ από το 2017.

Έχει, διδάξει, επίσης, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ως μέλος ΣΕΠ και στο Hellenic American College στο οποίο διετέλεσε Διευθύντρια του Προγράμματος της Γενικής Εκπαίδευσης και Ακαδημαϊκών Υποθέσεψν καθώς επίσης και Συντονίστρια των Προπτυχιακών Προγραμμάτων της Διοίκσης Επιχειρήσεων.

Η κύρια ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Διαχείριση της Γνώσης και Καινοτομίας στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικές εργασίες της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια (European Academy of Management, Strategic Management Society, British Academy of Management, etc.). Το 2015 βραβεύτηκε με το βραβείο Emerald Literati Network Highly Commended Paper και το 2019 με το Βραβείο Emerald Literati Network Outstanding Paper.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, καθώς και στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του CDE υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους:

Τίτλος Δ.Ε.1 Οικονομικά για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Βασικές έννοιες οικονομικών

-Πληθωρισμός και επιτόκια

-Οικονομικοί κύκλοι

-Χρήμα και τραπεζικό σύστημα

-Διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αναστάσιος Παππάς

Τίτλος Δ.Ε.2 Ποσοτικές Μέθοδοι για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους  με τις ποσοτικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για την διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Εισαγωγή στα δεδομένα και τη διαχείριση επιχειρησιακών προβλημάτων

-Οι έννοιες πληθυσμός και δείγμα και τα εργαλεία περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων

-Διαστήματα εμπιστοσύνης

-Έλεγχοι υποθέσεων για διοικητικές αποφάσεις

-Ανάλυση διακύμανσης στο οικονομικό περιβάλλον

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Βιολέττα Δάλλα

Τίτλος Δ.Ε.3 Επιχειρησιακή Στρατηγική για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η προσφορά στους εκπαιδευόμενους των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την διαμόρφωση και υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Θεωρίες οργάνωσης

-Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών

-Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση δυνάμεων και αδυναμιών

-Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Ευαγγελία Σιάχου

Τίτλος Δ.Ε.4 Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές λογιστικές καταστάσεις, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Επιπλέον θα κατανοήσουν την έννοια του κινδύνου και της απόδοσης χρησιμότητα των λογαριασμών, τη χρήση αντίθετων λογαριασμών και τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων λογαριασμών που χρησιμοποιούν τα λογιστήρια. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η επιστήμη της λογιστικής και η σημαντικότητά της.

-Εσωτερική και εξωτερική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων.

-Χρηματοοικονομικό σύστημα

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.5 Παρουσίαση Λογιστικών Καταστάσεων για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού  

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα πρώτα στάδια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης βασιζόμενοι στις λογιστικές καταστάσεις. Επιπλέον θα εμβαθύνουν στις αδυναμίες του ισολογισμού και της κατάστασης των αποτελεσμάτων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Εξετάζει τη λογιστική πληροφόρηση μέσω των λογιστικών καταστάσεων

-Εξετάζει την λογιστική ισότητα και τους λογιστικούς μετασχηματισμούς

-Εμβαθύνει στα μέσα δράσης και τις υποχρεώσεις της κατάστασης του Ισολογισμού της οικονομικής μονάδας

-Αναλύει τα έσοδα και τα έξοδα της κατάστασης των αποτελεσμάτων της επιχείρησης

-Μελετά τα λογιστικά γεγονότα που προκαλούν ταμειακές εισροές και εκροές της κατάστασης ταμειακών ροών

-Αναλύει την σύνδεση μεταξύ των λογιστικών καταστάσεων

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.6 Ερμηνεία Λογιστικών Καταστάσεων για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να καλύψει τις βασικές έννοιες της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, η κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ο τρόπος που επηρεάζει την ανάλυση. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Εισαγωγή στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων

-Σκοπός και χρήστες της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων

-Μεθοδολογία ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.7 Προεξόφληση Ταμειακών Ροών για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές έννοιες των ταμιακών ροών και τη διαχρονική αξία του χρήματος. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Βασικές έννοιες ταμειακών ροών

-Τελική αξία

-Παρούσα αξία

-Σειρές πληρωμών

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.8 Απόδοση – Κίνδυνος, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και Αποτίμηση Χρεογράφων για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης, τα μέσα της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αποτιμά τις ομολογίες και τις μετοχές. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Ορισμός κόστους κεφαλαίου και βασικές έννοιες

-Κόστος κεφαλαίου και επενδυτικά προγράμματα

-Συστατικά στοιχεία απόδοσης

-Πηγές κινδύνου

-Εκτίμηση απόδοσης και κινδύνου

-Μέσα της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς

-Αποτίμηση ομολογιών και μετοχών

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.9 Κόστος Κεφαλαίου για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Βασικές έννοιες του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης

-Κόστος ομολογιακών δανείων

-Κόστος μετοχών

-Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.10 Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα διάφορα επενδυτικά προγράμματα από μια επιχείρηση. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων

-Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης

-Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας

-Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το υλικό είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης και αυτό σημαίνει ότι:

-Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες, τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους∙

-Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Ο εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας καλείται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και να συμπληρώσει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τεστ αξιολόγησης – ασκήσεις εμπέδωσης.

Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή και αληθούς/ψευδούς δήλωσης.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος και τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υπολογιστή και επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο) για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 600 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 300 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 300 € πριν την 10η εβδομάδα.

Εκπτωτική Πολιτική: Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων ανέρχεται σε 500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 250 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 250 € πριν την 10η εβδομάδα:

-Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Άνεργοι

-ΑμεΑ, Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

-Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

-Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80371, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Χρηματοοικονομικά για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

-να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή

-να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο : exec-edu@eap.gr, ή

-να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο