Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (20 εβδομάδες)
Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
1. Nα επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή
2. Nα στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο :
exec-edu@eap.gr, ή
3. Nα επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis)

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, 20 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες ECTS

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθηση: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Έννοια και σκοπός της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων (χρηματοοικονομική ανάλυση)

-Παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων

-Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων

-Ανάλυση ρευστότητας

-Ανάλυση δραστηριότητας

-Ανάλυση αποδοτικότητας

-Ανάλυση διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας

-Ανάλυση αποτίμησης – Επενδυτικοί αριθμοδείκτες

-Ανάλυση νεκρού σημείου

-Αναμόρφωση λογιστικών καταστάσεων – Μελέτες περίπτωσης

Σκοπός Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» στοχεύει στη παροχή εισαγωγικών θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε ότι αφορά τα πεδία της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής εστιάζοντας στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Μέσω της παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται ως προς την κατανόηση των λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή των καταστάσεων μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις παρέχουν πληροφόρηση για την χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Αφού παρουσιαστούν οι βασικές λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων και Κατάσταση ταμειακών ροών), σκοπός του προγράμματος αποτελεί οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε εργαλεία ανάλυσης όπως είναι οι καταστάσεις κοινού μεγέθους και οι αριθμοδείκτες. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη τα βήματα που ακολουθεί ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα συλλάβουν σημαντικές έννοιες όπως αυτές της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας. Ο σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει γνώσεις ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων. Συγχρόνως όμως διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, για να είναι χρήσιμο σε εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία ή αλλαγή σταδιοδρομίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις:

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-εφαρμόσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων σε εφαρμοσμένο επίπεδο με στόχο την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

-προσδιορίσει, αναγνωρίσει, εξηγήσει και εκτιμήσει τα ζητήματα που αφορούν ρευστότητα και την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα.

-εστιάσει σε ζητήματα εξαγωγής συμπερασμάτων για την χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης ως αποτέλεσμα της χρήσης εργαλείων ανάλυσης όπως οι αριθμοδείκτες.

-αντιληφθεί πλήρως το τρόπο που η λειτουργία μιας επιχείρησης αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα μιας ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων

-αντιληφθεί πλήρως πως η καθημερινότητα μιας επιχείρησης αναλύεται σε επίπεδο ανάλυσης δραστηριότητας.

-επιδείξει κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία.

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Προάγει τις αντιληπτικές δεξιότητες του/της.

-Αναπτύσσει συνθετική σκέψη.

-Ενισχύει τις εκτελεστικές νοητικές λειτουργίες του/της, όπως προσοχή και επεξεργασία πληροφοριών και ενεργητική ακρόαση.

-Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:

-αξιοποιεί τις γνωστικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί προς όφελος του συνόλου είτε πρόκειται για επιχείρηση, είτε για οργανισμό, είτε για την κοινωνία και προφανώς για τους ίδιους,

-αποκτά κοινωνικοποίηση

-αποκτά ομαδική προσέγγιση στα διάφορα θέματα

-προάγει εταιρική και κοινωνική κουλτούρα

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, φοιτητές και αποφοίτους οικονομικών σχολών και γενικότερα όλους όσους επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις διοικητικές τους ικανότητες. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω της ανάπτυξης βασικών γνώσεων ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Η θεματολογία του προγράμματος είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες στελεχών που ασχολούνται με την ανάλυση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ηρειώτης

Ιδιότητα: Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: neriot@ba.uoa.gr, ireiotis.nikolaos@ac.eap.gr

Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας.

Ο κ. Ν. Ηρειώτης έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ]. Έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και περισσότερα των 15 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Συντονιστής και ΣΕΠ στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 – Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).

Έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 40) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αναπληρωτή καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Εκπαιδευτές

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration – NKUA MBA)» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πλήθος μαθημάτων και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Τραπεζική, Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Λογιστική.

Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 – 2008.

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ως μέλος του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διδάξει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και τραπεζών (π.χ. Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).

Ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος, από το 2020 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «National and Kapodistrian University of Athens MBA», ενώ μέλος της Ακαδημαϊκής του Επιτροπής από το 2015. Επιπλέον, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του ΕΚΠΑ από το 2019. Από το 2020 είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία». Ο Δρ. Μπάλιος από το 2021 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των διαφόρων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (όπως ΕΛΠ, IFRS, IPSAS), της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν βραβευθεί (Best Paper Award) ή/και δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Research in International Business and Finance, Applied Economics, Cogent Economics and Finance και Managerial Finance.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1 Έννοια και σκοπός της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων (χρηματοοικονομική ανάλυση)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν την σημαντικότητα της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και να συνειδητοποιήσουν ότι και οι ίδιοι είναι ενδιαφερόμενοι χρήστες των εργαλείων της. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Σκοπός της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων.

-Βασικές κατηγορίες και σκοποί αναλυτών.

-Σκοποί δανειστών της οικονομικής μονάδας.

-Σκοποί της διοικήσεως της οικονομικής μονάδας.

-Σκοποί επενδυτών – μετόχων.

-Σκοποί των ελεγκτών λογιστικών καταστάσεων.

-Σκοποί των αναλυτών σε περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων.

-Σκοποί των λοιπών ομάδων ενδιαφερομένων.

-Είδη ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων.

-Διάκριση ανάλογα με τα στάδια διενέργειας της ανάλυσης.

-Διάκριση ανάλογα με τη θέση του αναλυτή.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.2 Παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους μία καλή γνώση των βασικών οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και κατάστασης της διάθεσης των αποτελεσμάτων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Παρουσίαση της στατικής κατάστασης του ισολογισμού και των λογαριασμών περιουσίας της επιχείρησης.

-Παρουσίαση της δυναμικής κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης και των λογαριασμών αύξησης και μείωσης των ιδίων κεφαλαίων.

-Παρουσίαση της κατάστασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της επιχείρησης και διερεύνηση της στρατηγικής της.

-Αδυναμίες των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.3 Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους την γνώση για την εφαρμογή της «οριζόντιας διαχρονικής ανάλυσης», «της κάθετης διαστρωματικής ανάλυσης» και της «ανάλυσης τάσης», ώστε να μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα για την οικονομική θέση της επιχείρησης από τις καταστάσεις αυτές. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Παρουσίαση της οριζόντιας διαχρονικής ανάλυσης.

-Παρουσίαση της κάθετης διαστρωματικής ανάλυσης.

-Παρουσίαση της ανάλυσης τάσης.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.4 Ανάλυση ρευστότητας

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους την αναγκαία γνώση για να κατανοήσουν την σημαντικότητα της ρευστότητας, εμβαθύνοντας σε αυτή, για μία οικονομική μονάδα. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας.

-Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας.

-Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος.

-Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.5 Ανάλυση δραστηριότητας

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους την αναγκαία γνώση για να κατανοήσουν την σημαντικότητα των αριθμοδεικτών δραστηριότητας και δαπανών λειτουργίας, εμβαθύνοντας σε αυτούς, για μία οικονομική μονάδα. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Αριθμοδείκτης  ταχύτητας βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

-Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων.

-Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων.

-Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης.

-Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού.

-Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων.

-Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων.

-Ο αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς τις αμοιβές των απασχολουμένων.

-Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις.

-Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων.

-Ο αριθμοδείκτης καλύψεως επενδύσεων.

-Ο αριθμοδείκτης παγίων προς μέσο αριθμό απασχολουμένων.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.6 Ανάλυση αποδοτικότητας

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους την αναγκαία γνώση για να κατανοήσουν την σημαντικότητα της έννοιας της αποδοτικότητας σε μία επιχείρηση, εμβαθύνοντας στα μέσα με τα οποία μπορούν να τους υπολογίσουν. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Αριθμοδείκτης Καθαρού περιθωρίου ή Καθαρού κέρδους.

-Αριθμοδείκτης Μικτού περιθωρίου ή Μικτού κέρδους.

-Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.

-Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων.

-Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού.

-Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης.

-Αριθμοδείκτης δαπανών συντηρήσεως και επισκευών προς πάγια.

-Αριθμοδείκτης δαπανών συντηρήσεως και επισκευών προς πωλήσεις.

-Αριθμοδείκτης αποσβέσεως παγίων.

-Αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.7 Ανάλυση διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους την αναγκαία γνώση για να κατανοήσουν την σημαντικότητα των αριθμοδεικτών της διάρθρωσης των κεφαλαίων μίας επιχείρησης ή διαφορετικά των αριθμοδεικτών βιωσιμότητας, εμβαθύνοντας στα μέσα με τα οποία μπορούν να τους υπολογίσουν. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια.

-Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια.

-Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια.

-Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

-Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς υποχρεώσεις.

-Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.8 Ανάλυση αποτίμησης – Επενδυτικοί αριθμοδείκτες

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους την αναγκαία γνώση για να κατανοήσουν την σημαντικότητα των επενδυτικών αριθμοδεικτών, εμβαθύνοντας στα εργαλεία με τα οποία μπορούν να τους υπολογίσουν. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Το μέρισμα κατά μετοχή.

-Τα κέρδη κατά μετοχή.

-Η μερισματική απόδοση.

-Η εσωτερική αξία της μετοχής.

-Το ποσοστό διανεμομένων κερδών.

-Η ταμειακή ροή κατά μετοχή.

-Ο λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή.

-Ο αριθμοδείκτης ποσοστού αυτοχρηματοδοτήσεως.

-Η απόσβεση ανά μετοχή.

-Ο αριθμοδείκτης διάρκειας εξοφλήσεως επενδύσεων.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.9 Ανάλυση νεκρού σημείου και κεφαλαίου κίνησης

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους την αναγκαία γνώση για να κατανοήσουν την σημαντικότητα του νεκρού σημείου, δηλαδή του επιπέδου παραγωγής στο οποίο η οικονομική μονάδα δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία και στην συνέχεια να κατανοήσουν την σημαντικότητα του κεφαλαίου κίνησης αυτής. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Ανάλυση του νεκρού σημείου.

-Προσδιορισμός του νεκρού σημείου.

-Μέθοδοι υπολογισμού του νεκρού σημείου.

-Ορισμός κεφαλαίου κίνησης.

-Προσδιοριστικοί παράγοντες του κεφαλαίου κίνησης.

-Επάρκεια κεφαλαίου κίνησης.

-Ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Τίτλος Δ.Ε.10 Αναμόρφωση λογιστικών καταστάσεων  – Μελέτες περίπτωσης

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους μία περισσότερο εμπειρική γνώση στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με την εμβάθυνση σε συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Μελέτη περίπτωσης βιομηχανικής οικονομικής μονάδας.

-Μελέτη περίπτωσης εταιρίας παροχής υπηρεσιών.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης και Δημήτριος Μπάλιος

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το υλικό είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης και αυτό σημαίνει ότι:

-Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες, τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους∙

-Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Ο εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας καλείται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και να συμπληρώσει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τεστ αξιολόγησης – ασκήσεις εμπέδωσης.

Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή και αληθούς/ψευδούς δήλωσης.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS ή ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος και τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υπολογιστή και επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο) για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 600 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 300 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 300 € πριν την 10η εβδομάδα.

Εκπτωτική Πολιτική:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων ανέρχεται σε 500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 250 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 250 € πριν την 10η εβδομάδα:

-Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Άνεργοι

-ΑμεΑ, Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

-Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

-Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

-Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου:80370, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

-να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή

-να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο : exec-edu@eap.gr, ή
-να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο