Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (20 εβδομάδες)
Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
1. Nα επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή
2. Nα στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο :
exec-edu@eap.gr, ή
3. Nα επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Ειδικά Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

(Greek Accounting Standards – Special Topics)

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, 20 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 16 Μονάδες

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Εισαγωγή στη λογιστική πληροφόρηση και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ

-Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης – Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει ΕΛΠ

-Λογιστική Τυποποίηση βάσει ΕΛΠ

-Αποτίμηση μη κυκλοφορούντων (παγίων) στοιχείων

-Αποτίμηση αποθεμάτων

-Αποτίμηση απαιτήσεων, επενδύσεων και διαθεσίμων

-Αποτίμηση Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων – Προβλέψεων

-Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων βάσει ΕΛΠ

-Υπεραξία – Αναβαλλόμενη Φορολογία

-Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Σκοπός Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδικά Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» στοχεύει στη παροχή θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε ότι αφορά τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) εστιάζοντας σε ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των λογιστηρίων. Μέσω της παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται ως προς την κατανόηση και την εφαρμογή σε των σημαντικότερων στοιχείων που συνδέονται με τον νόμο 4308/2014, με τον οποίο καθιερώθηκαν τα ΕΛΠ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τα υποδείγματα των ΕΛΠ σε ότι έχει να κάνει με τις λογιστικές – οικονομικές καταστάσεις, να μελετήσουν και να εφαρμόσουν λογιστικά γεγονότα με τη χρήση πραγματικών παραστατικών, να εξασκηθούν σε μεθόδους αποτίμησης περιουσιακών και όχι μόνο στοιχείων και να εμβαθύνουν σε ειδικά εφαρμοσμένα θέματα που ενσωματώνονται στη νομοθεσία για τα ΕΛΠ. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες θα συλλάβουν σημαντικές έννοιες σε ειδικά θέματα λογιστικής όπως αυτές της υπεραξίας και της  αναβαλλόμενης φορολογίας. Ο σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα στοιχεία των ΕΛΠ σε θεωρητικό αλλά και εφαρμοσμένο επίπεδο εστιάζοντας σε ειδικά προχωρημένα εφαρμοσμένα θέματα.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων. Συγχρόνως όμως διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, για να είναι χρήσιμο σε εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία ή αλλαγή σταδιοδρομίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις:

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Κατατάσσει και να παρουσιάζει τα στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα υποδείγματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

-Διακρίνει τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και να τα αποτιμά σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

-Εφαρμόζει εξειδικευμένα θέματα λογιστικού χειρισμού των παγίων στοιχείων όπως η αναπροσαρμογή της αξίας τους

-Υπολογίζει – αποτιμά τις απαιτήσεις και τις τυχόν απομειώσεις τους

-Υπολογίζει – αποτιμά την καθαρή θέση, να υπολογίζει  συναλλαγματικές διαφορές και να διακρίνει και χειρίζεται λογιστικά τους διάφορους λογαριασμούς υποχρεώσεων

-Υπολογίζει την ενδεχόμενη υπεραξία

-Υπολογίζει την τυχούσα αναβαλλόμενη φορολογία

-Σκέφτεται δημιουργικά και στρατηγικά.

-Εργάζεται αποτελεσματικά και κάτω από συνθήκες πίεσης.

 

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Συνδυάζει τη λογιστική τυποποίηση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

-Ακολουθήσει τα βήματα αποτίμησης ενός στοιχείου της επιχείρησης, τόσο αρχικά, όσο και μεταγενέστερα

-Αναδιοργανώνει την λογιστική πληροφόρηση βάσει των υποδειγμάτων λογιστικών καταστάσεων που θέτει ο νόμος για τα Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα

-Αναγνωρίζει την υπεραξία και την αναβαλλόμενη φορολογία

-Ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα κατά τη διαδικασία ανάλυσης  λογιστικών καταστάσεων

-Αναπτύσσει συνθετική σκέψη.

-Ενισχύει τις εκτελεστικές νοητικές λειτουργίες του/της, όπως προσοχή και επεξεργασία πληροφοριών και ενεργητική ακρόαση.

-Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:

-Συμμορφώνεται με τις λογιστικές διαδικασίες που ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

-Προτείνει συγκεκριμένες μεθόδους αποτίμησης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του στοιχείου αποτίμησης

-Ενεργεί μεθοδικά και αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία κατά την αρχική αλλά και μεταγενέστερη αποτίμηση των στοιχείων μιας επιχείρησης

-Συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες εφαρμογής λογιστικών διαδικασιών στο πλαίσιο παροχής λογιστικής πληροφόρησης από μία επιχείρηση

-Αιτιολογεί συγκεκριμένες επιλογές αποτίμησης στοιχείων της επιχείρησης

-Ενεργεί συνεργατικά αξιοποιώντας τις δεξιότητες διαφόρων συνεργατών του αλλά και να μοιράζεται πολύτιμη γνώση

-Προάγει την εταιρική και κοινωνική κουλτούρα.

-Προάγει την αντίληψη της χρησιμότητας τής δια βίου μάθησης.

-Υποστηρίζει την διαρκή αφύπνιση για εξέλιξη των δεξιοτήτων του/της.

-Προάγει τον σεβασμό των συνεργατών και συνανθρώπων του/της.

-Συνηγορεί υπέρ της ποιοτικής ανάπτυξης της ομάδας του/της.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη λογιστική και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω της διαχείρισης της λογιστικής πληροφόρησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα άτομα που εργάζονται στα λογιστήρια. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση στην επίλυση ειδικών – πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μπάλιος

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: dbalios@econ.uoa.gr

Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 – 2008.

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ως μέλος του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διδάξει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και τραπεζών (π.χ. Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).

Ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος, από το 2020 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «National and Kapodistrian University of Athens MBA», ενώ μέλος της Ακαδημαϊκής του Επιτροπής από το 2015. Επιπλέον, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του ΕΚΠΑ από το 2019. Από το 2020 είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία». Ο Δρ. Μπάλιος από το 2021 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των διαφόρων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (όπως ΕΛΠ, IFRS, IPSAS), της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν βραβευθεί (Best Paper Award) ή/και δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Research in International Business and Finance, Applied Economics, Cogent Economics and Finance και Managerial Finance.

Εκπαιδευτές

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας.

Ο κ. Ν. Ηρειώτης έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ]. Έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και περισσότερα των 15 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Συντονιστής και ΣΕΠ στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 – Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).

Έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 40) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αναπληρωτή καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration – NKUA MBA)» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πλήθος μαθημάτων και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Τραπεζική, Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Λογιστική.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1 Εισαγωγή στη λογιστική πληροφόρηση και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσδώσει στους εκπαιδευομένους βασικές γνώσεις λογιστικής και της χρησιμότητάς της, και να τους εισάγει στην έννοια και φιλοσοφία της εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ). Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η έννοια της λογιστικής και η σημαντικότητά της

-Λογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων

-Η έννοια των λογαριασμών

-Η λογική της λογιστικής τυποποίησης

-Η λογική θέσπισης των ΕΛΠ

-Ομάδες λογαριασμών ΕΛΠ

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.2 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης – Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει ΕΛΠ

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τη δομή και χρήση του ισολογισμού – κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η σημαντικότητα των λογιστικών καταστάσεων

-Λογιστική ισότητα

-Η ταξινόμηση των στοιχείων μιας επιχείρησης μέσω της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων

-Λογαριασμοί κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και κατάστασης αποτελεσμάτων βάσει ΕΛΠ

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.3 Λογιστική Τυποποίηση βάσει ΕΛΠ

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την λογιστική τυποποίηση βάσει ΕΛΠ αλλά και την παρουσίαση εκείνων των λογιστικών στοιχείων και βιβλίων που είναι απαραίτητα κατά τη λειτουργία ενός λογιστηρίου. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Τα πρότυπα ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων βάσει ΕΛΠ

-Λογιστικά στοιχεία και βιβλία βάσει ΕΛΠ

-Βασικά στοιχεία λογιστικής παρακολούθησης λογιστικών γεγονότων

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.4 Αποτίμηση μη κυκλοφορούντων (παγίων) στοιχείων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα πάγια – μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και κυρίως με την αποτίμησή τους βάσει ΕΛΠ. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η έννοια των παγίων περιουσιακών στοιχείων

-Διάκριση παγίων περιουσιακών στοιχείων

-Επιμέτρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

-Παύση αναγνώρισης παγίων στοιχείων

-Επιμέτρηση παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία             

-Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων

-Αποσβέσεις και ο υπολογισμός τους

-Αναπροσαρμογή αξία παγίου στοιχείου

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.5 Αποτίμηση αποθεμάτων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων γνώσεων αποτίμησης αποθεμάτων βάσει ΕΛΠ. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Ορισμός και κατηγορίες αποθεμάτων

-Τρόπος ανάπτυξης των λογαριασμών αποθεμάτων

-Αξία αγορών αποθεμάτων και ειδικά έξοδα αγορών

-Αποτίμηση αποθεμάτων

-Μέθοδοι κοστολόγησης ή αποτίμησης αποθεμάτων

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.6 Αποτίμηση απαιτήσεων, επενδύσεων και διαθεσίμων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η προσφορά στους εκπαιδευόμενους των γνώσεων που είναι απαραίτητες για αποτίμηση απαιτήσεων, επενδύσεων και διαθεσίμων βάσει ΕΛΠ. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Οι απαιτήσεις και οι λογαριασμοί τους

-Αποτίμηση – απομείωση απαιτήσεων

-Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

-Αποτίμηση– απομείωση χρηματοοικονομικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων στο κόστος κτήσης

-Επενδύσεις και Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα για αντιστάθμιση

-Συμμετοχές

-Αποτίμηση– απομείωση χρηματοοικονομικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

-Αποτίμηση σε περιόδους μεγάλης πτώσης των τιμών στο Χρηματιστήριο

-Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και εύλογη αξία

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.7 Αποτίμηση Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων – Προβλέψεων

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εμπλουτίσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις αποτίμησης της Καθαρής Θέσης και των Υποχρεώσεων – Προβλέψεων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Καθαρή θέση – Καθαρή περιουσία – Ίδια κεφάλαια

-Υπολογισμός καθαρής θέσης

-Λογαριασμοί καθαρής θέσης

-Αποτίμηση καθαρής θέσης

-Προβλέψεις

-Λογαριασμοί προβλέψεων

-Διάκριση υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες

-Διάκριση υποχρεώσεων σε χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές

-Λογαριασμοί υποχρεώσεων

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.8 Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων βάσει ΕΛΠ

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων γνώσεων που αφορούν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων βάσει ΕΛΠ. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Ρευστότητα και κατάσταση ταμειακών ροών

-Κατάσταση ταμειακών ροών και λοιπές λογιστικές καταστάσεις

-Χρησιμότητα κατάστασης ταμειακών ροών

-Ταξινόμηση των ταμειακών ροών

-Άμεση και έμμεση μέθοδος εμφάνισης ταμειακών ροών

-Πληροφορίες κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

-Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ΕΛΠ

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.9 Υπεραξία – Αναβαλλόμενη Φορολογία

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις έννοιες της υπεραξίας και της αναβαλλόμενης φορολογίας. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Η έννοια της υπεραξίας

-Διακρίσεις υπεραξίας

-Προσδιορισμός υπεραξίας

-Απόσβεση της υπεραξίας

-Λογιστικό κέρδος και φορολογητέο εισόδημα: Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

-Οριστικές και προσωρινές λογιστικές διαφορές

-Αναβαλλόμενοι φόροι και ΕΛΠ

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Τίτλος Δ.Ε.10 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις συναλλαγές σε ξένω νόμισμα και την λογιστική αντιμετώπισή τους. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

-Συνάλλαγμα και αρχική αποτίμηση

-Μεταγενέστερη αποτίμηση ξένου νομίσματος

-Συναλλαγματικές διαφορές

-Τρόποι τήρησης των λογαριασμών σε συνάλλαγμα

-Λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγματικών διαφορών

-Θυγατρική στο εξωτερικό

Διάρκεια σε ώρες: 40, Αξία σε ECTS: 1,6

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Δ. Μπάλιος, Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το υλικό είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης και αυτό σημαίνει ότι:

-Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες, τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους∙

-Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

Ο εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας καλείται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και να συμπληρώσει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τεστ αξιολόγησης – ασκήσεις εμπέδωσης.

Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή και αληθούς/ψευδούς δήλωσης.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS ή ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υπολογιστή και επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο) για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 600 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 300 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 300 € πριν την 10η εβδομάδα.

Εκπτωτική Πολιτική: Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων ανέρχεται σε 500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 250 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 250 € πριν την 10η εβδομάδα:

-Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Άνεργοι

-ΑμεΑ, Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

-Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

-Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

-Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80373, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: Ειδικά Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

-να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή

-να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο : exec-edu@eap.gr, ή
-να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο