Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες, 15 εβδομάδες
Μονάδες ECTS: 12 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
16/05/2022 - 25/09/2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως


Πληροφορίες: 

Λ. Καλδάνη, τηλ: 210-9097214, e-maillkaldani@eap.gr 

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο μάθησης, εκπαιδευτικές μέθοδοι και υποκίνηση (Integrated Teaching Methodology: Learning Content, Teaching Methods and Incentive)».

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες, 15 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 12 ECTS

Hμερομηνία έναρξης – λήξης του προγράμματος: 16/05/2022 – 25/09/2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

– Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων/Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας

– Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Πρακτικές

– Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων

– Ένα διεπιστημονικό μοντέλο για την αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας στην εκπαίδευση

– Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες

– Τα χαρακτηριστικά της Ομάδας και η Επικοινωνία

– Το Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο

– Εκπόνηση τελικής εργασίας

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους επιμορφωμένους τη δυνατότητα να κατανοούν σε βάθος τις πολλαπλές διαστάσεις μίας ολοκληρωμένης διδασκαλίας (περιεχόμενο, υποκίνηση, σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων, σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο) και να μπορούν να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες διδασκαλίες στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα προσφέρει παραδείγματα και καλές πρακτικές.

Σύμφωνα με τη θεώρηση του Knud Illeris (2016), ενός από τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς της μάθησης, ολοκληρωμένη μάθηση, τόσο στο πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων, είναι εκείνη που εμπεριέχει τις εξής αλληλεπιδρώσες διαστάσεις:

Περιεχόμενο: Αφορά στο αντικείμενο της μάθησης. Περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και ικανότητες, καθώς και τις στάσεις και αξίες που αποκτώνται μέσω της μαθησιακής διεργασίας. Περιλαμβάνει επίσης τις εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές. Επιπλέον, στο περιεχόμενο εντάσσονται και διεργασίες που αφορούν στη μετασχηματίζουσα μάθηση, η οποία αποσκοπεί στην κριτική επαναξιολόγηση δυσλειτουργικών, στερεοτυπικών παραδοχών και πεποιθήσεών.

Υποκίνηση και Σχέσεις Διδασκόντων- Διδασκομένων: Αφορά στη συναισθηματική εμπλοκή των εκπαιδευομένων στη διάρκεια της μαθησιακής διεργασίας, και ιδιαίτερα στις σχέσεις τους με τους διδάσκοντες, καθώς και στα στοιχεία της υποκίνησης, των κινήτρων, της ανάπτυξης του ενδιαφέροντος, της διάθεσης και δέσμευσης για μάθηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις 

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 

 • Γνωρίζει το θεωρητικό πλαίσιο, τους στόχους και τις αρχές της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. 
 • Προσδιορίζει τις διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στη σχολική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. 
 • Διατυπώνει τον τρόπο προσδιορισμού του σκοπού και των στόχων (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) των διδακτικών ενοτήτων. 
 • Προσδιορίζει τις πολλαπλές διαστάσεις του σχεδιασμού των διδακτικών ενοτήτων. 
 • Γνωρίζει όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών τεχνικών και τον τρόπο της επιτυχούς υλοποίησής τους. 
 • Γνωρίζει τους ειδικούς τρόπους εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 
 • Γνωρίζει τη σημασία των βασικών, κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. 
 • Διατυπώνει τα είδη και τις αλληλοσυνδέσεις των δεξιοτήτων. 
 • Προσδιορίζει τη σημασία της ανάπτυξης κριτικής σκέψης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης. 
 • Διατυπώνει τη σημασία της αξιοποίησης των τεχνών (εικαστικά, λογοτεχνία, κινηματογράφος, μουσική) στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης. 
 • Προσδιορίζει τον τρόπο διαμόρφωσης υποκινητικού και δημιουργικού μαθησιακού κλίματος. 
 • Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τα στάδια ανάπτυξης της εκπαιδευόμενης ομάδας. 
 • Γνωρίζει τους ρόλους που αναπτύσσονται μέσα στην ομάδα, καθώς και τα αίτια της διαμόρφωσής τους. 
 • Γνωρίζει τις αρχές και πρακτικές επικοινωνίας που απαιτείται να εφαρμόζονται με στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων διδασκόντων-διδασκομένων. 
 • Γνωρίζει την έννοια, τη σημασία και τη χρήση του εκπαιδευτικού συμβολαίου. 

 

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές) 

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να: 

 • Εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές, το θεωρητικό πλαίσιο και τις πρακτικές της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. 
 • Σχεδιάζει με ολοκληρωμένο τρόπο διδακτικές ενότητες. 
 • Χρησιμοποιεί εύστοχα και συνδυάζει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές (λ.χ. εισήγηση, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση, ομαδοσυνεργατική τεχνική, καταιγισμός ιδεών). 
 • Μπορεί να διδάσκει αποτελεσματικά ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 
 • Συμβάλλει στην οικοδόμηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. 
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει τρόπους ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. 
 • Εφαρμόζει μεθόδους αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη. 
 • Μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά και υποκινητικά με τους εκπαιδευόμενους. 
 • Μπορεί να συντονίζει αποτελεσματικά και δημιουργικά την εκπαιδευόμενη ομάδα. 
 • Μπορεί να χειρίζεται με επιτυχία τους ρόλους που διαμορφώνονται στην ομάδα και να αξιοποιεί το δυναμικό τους. 
 • Διαμορφώνει και εφαρμόζει αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. 

 

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές) 

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:  

 • Υιοθετεί και υποστηρίζει τις αρχές της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. 
 • Συμπεριφέρεται στους εκπαιδευόμενους ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους. 
 • Υποστηρίζει την αξία του ουσιώδους και εποικοδομητικού διαλόγου με τους εκπαιδευόμενους. 
 • Προάγει την αξία ότι κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να συνεισφέρει στη μαθησιακή διαδικασία. 
 • Έχει ομαδο-συνεργατική και μαθητοκεντρική στάση. 
 • Υιοθετεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 
 • Υιοθετεί και υποστηρίζει τη σημασία της αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη. 
 • Αυτοαξιολογείται και επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρει. 
 • Εμπλουτίζει, προσαρμόζει, και μετασχηματίζει, αν χρειάζεται, τις απόψεις του/της ανάλογα με νέα επιστημονικά δεδομένα ή μεταβολές στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό. 
 • Αναπτύσσει αυτογνωσία των δυνάμεων και αδυναμιών του/της στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. 
Σε ποιους απευθύνεται

– Εκπαιδευτικοί όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων

– Εκπαιδευτές Ενηλίκων (σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, κ.λπ.)

– Απόφοιτοι Σχολών Νηπιαγωγών, ΠΤΔΕ, Καθηγητικών Σχολών και πανεπιστημιακών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

– Απόφοιτοι ΑΕΙ

Μοριοδότηση

Σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021, προβλέπεται μοριοδότηση με την κατάθεση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, για τις παρακάτω κατηγορίες στελεχών της Εκπαίδευσης:

α) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

β) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

γ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

δ) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

ε) Διευθυντές Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

ζ) Διευθυντές Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

η) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων.

θ) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ..

ι) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

κ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε στο Ν.4823/2021 άρθρα 30-33 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021).

Επιπλέον, το περιεχόμενο του προγράμματος περιέχει, εκτός των άλλων, ενότητα για τις «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων», συνεπώς αντιστοιχεί στη μοριοδότηση (0,25 μόρια) για την επιλογή: α) μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα ΣΔΕ (Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΙΘ Κ1/84836, ΦΕΚ 3394/Β/28-07-2021), β) Συμβούλων Ψυχολόγων και Συμβούλων Σταδιοδρομίας σε ΣΔΕ (Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ Κ1/83541, ΦΕΚ 3136/Β/19-07-21 ΦΕΚ 3138/Β/19-07-21), γ) εκπαιδευτών σε Κ.Δ.Β.Μ. (Υπουργική απόφαση Κ1/49927/26-3-18, ΦΕΚ 115/Β/29-3-18 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018) & δ) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ (Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΙΘ Κ1/83488, ΦΕΚ3136/Β/19-07-21). 

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Ονοματεπώνυμο: Ευφροσύνη Κωσταρά

Ιδιότητα: Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ στην Θ.Ε. ΕΚΕ52

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: adulteduc2@gmail.com

Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: πατήστε εδώ

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Η Ευφροσύνη Κωσταρά είναι φιλόλογος, διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Διδάσκει Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Frederick  καθώς και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την περίοδο 2020-2022 της έχει ανατεθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η κατάρτιση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η προετοιμασία συγγραφής των Νέων Σχολικών Εγχειριδίων για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο.

Ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Παράλληλα, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και τη διδακτική της αξιοποίηση, καθώς και στη διδακτική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Έχει συγγράψει εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας στο πλαίσιο εξ αποστάσεων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Από το 2020 είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Σύντομου Προγράμματος Σπουδών Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση στο Ελληνικό Ανοικτό ΠανεπιστήμιοΈχει παρουσιάσει εργασίες της σε διεθνή συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε διεθνής συλλογικούς τόμους και είναι συνεπιμελήτρια συλλογικού τόμου που αναμένεται να εκδοθεί το 2021 από το Routledge.

 

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή

Ο Αλέξης Κόκκος σπούδασε Νομικά και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Paris VIII. Πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση του θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης (1981-1987), του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης / ΙΔΕΚΕ (Πρόεδρος 1995-1997) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (μέλος της ιδρυτικής επιστημονικής ομάδας, 1997-2001), στο οποίο υπήρξε Καθηγητής και σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ίδρυσε την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2004), της οποίας είναι Πρόεδρος. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (2006-2009) και συνσυντονιστής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (2009-2011). Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του International Transformative Learning Association.

Είναι ο δημιουργός των μεθόδων Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία και Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων που έχουν εφαρμοστεί σε χιλιάδες σχολεία και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων στη Ελλάδα και σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Έγραψε 15 βιβλία και 70 άρθρα για την εκπαίδευση ενηλίκων, τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Journal of Transformative Education, Convergence, LifeLong Learning in Europe, RELA, Agora, International Journal of Education and Ageing, Andragogical Studies, International Journal of Vocational Education and Training, Εκπαίδευση Ενηλίκων, κ.ά. και στους εκδοτικούς οίκους Jossey-Bass, Brill/Sense, Routledge, Nova Science Publishers, Palgrave Macmillan, Μεταίχμιο, διαΝΕΟσις.

Του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την Υποδειγματική Ηγεσία και Προσφορά του στη Διεθνή Κοινότητα Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Θ.Ε.1: Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων/Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων.

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

– Γνωρίζουν και εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων

– Μελετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων.

– Να προσδιορίζουν με βάση τα παραπάνω το σκοπό και τους στόχους (γνώσεις, ικανότητες, σχέσεις) της διδακτικής ενότητας. 

– Προσδιορίζουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές.

– Αναπτύσσουν το διδακτικό υλικό.

– Επεξεργάζονται κίνητρα με στόχο την υποκίνηση των εκπαιδευομένων. 

– Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την αξιολόγηση της διδακτικής ενότητας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 100 ώρες/4 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Α. Κόκκος/Ε. Κωσταρά

 

Τίτλος Θ.Ε.2: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Πρακτικές

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

– Απαριθμούν τις εκπαιδευτικές τεχνικές που είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές ενηλίκων.

– Περιγραφούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμίας τεχνικής.

– Επιλέγουν και εφαρμόζουν δημιουργικά και αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές τεχνικές που συνάδουν στο εκάστοτε μαθησιακό αντικείμενο.

– Επιλέγουν τα εποπτικά μέσα που προσδίδουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/1 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Α. Κόκκος/Ε. Κωσταρά

 

Τίτλος Θ.Ε.3: Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

– Γνωρίζουν τη σημασία των βασικών ικανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών.

– Δημιουργούν δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους.

– Διακρίνουν τα είδη και τις αλληλεπιδράσεις των βασικών ικανοτήτων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 15 ώρες/0,6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Α. Κόκκος/Ε. Κωσταρά

 

Τίτλος Θ.Ε.4: Ένα διεπιστημονικό μοντέλο για την αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας στην εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

– Αντιλαμβάνονται τη σχέση της λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου με τις σχέσεις διδασκόντων- διδασκομένων.

– Διαμορφώνουν ένα κατάλληλο συναισθηματικό κλίμα που ευνοεί τη μάθηση.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 40 ώρες/1,6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Α. Κόκκος/Ε. Κωσταρά

 

Τίτλος Θ.Ε.5: Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

– Αντιλαμβάνονται τη σημασία της χρήσης των τεχνών (εικαστικά, λογοτεχνία, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος) στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης.

– Γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη».

– Εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 40 ώρες/1,6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Α. Κόκκος/Ε. Κωσταρά

 

Τίτλος Θ.Ε.6: Τα χαρακτηριστικά της Ομάδας και η Επικοινωνία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.6

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

– Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ομάδας και τα στάδια ανάπτυξής της.

– Γνωρίζουν τους ρόλους που διαμορφώνονται στην ομάδα και να μπορούν να τους χειριστούν δημιουργικά και αποτελεσματικά.

– Γνωρίζουν τις αρχές της επικοινωνίας και να μπορούν να τις εφαρμόσουν με στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων διδασκόντων- διδασκομένων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 20 ώρες/0,8 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Α. Κόκκος/Ε. Κωσταρά

 

Τίτλος Θ.Ε.7: Το Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.7

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

– Γνωρίζουν την έννοια και τη σημασία του εκπαιδευτικού συμβολαίου.

– Μπορούν να διαμορφώνουν και εφαρμόζουν ένα λειτουργικό εκπαιδευτικό συμβόλαιο στην έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 20 ώρες/0,8 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Α. Κόκκος/Ε. Κωσταρά

 

Τίτλος Θ.Ε.8: Εκπόνηση τελικής εργασίας

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 40 ώρες/1,6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Α. Κόκκος/Ε. Κωσταρά

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων/Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας

1η-3η

100

5

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Πρακτικές

4η

25

1

Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων

4η-5η

15

0,6

Ένα διεπιστημονικό μοντέλο για την αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας στην εκπαίδευση

6η-7η

40

1,6

Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες

8η-9η

40

1,6

Τα χαρακτηριστικά της Ομάδας και η Επικοινωνία

10η

20

0,8

Το Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο

11η

20

0,8

Εκπόνηση τελικής εργασίας

 

12η-15η

40

1,6

Σύνολο

 

300

12

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση: (εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικό υλικό)

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφωμένων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Το υλικό είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ  αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης και αυτό σημαίνει ότι: 

α) Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες, τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους

β) Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική. 

 

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού:

https://www.dropbox.com/sh/txz92bgyxqk12tz/AAC9r9VDiMUBR9V9BerTNYHGa?dl=0

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

Μέσα σε κάθε Ενότητα υπάρχουν πολλές Δραστηριότητες και στο τέλος, σε Παράρτημα, υπάρχει αναλυτική Ανατροφοδότηση σε αυτές. Στη διάρκεια του Προγράμματος οι συμμετέχοντες εκπονούν μία μικρή εργασία (500-700 λέξεων). Στο τέλος του Προγράμματος οι επιμορφωνόμενοι εκπονούν Τελική Εργασία 1800-2000 λέξεων, η οποία – όπως και η ανωτέρω αναφερθείσα μικρή εργασία- έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης. Την Αξιολόγηση των Εργασιών και την Ανατροφοδότηση αναλαμβάνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο/η εκπαιδευτής του Προγράμματος.

 

Αξιολόγηση Προγράμματος 

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π.

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος.  

 

Λοιπές Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων 

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους: 

α) Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής 

β) Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

– Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

– Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του 

– Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

– Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

– Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

– Ανατροφοδοτεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής: 

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 300€ και καταβάλλεται εφάπαξ, μετά την επιβεβαίωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ. Για ανέργους το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 200 ευρώ με υποβολή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

– Απόφοιτοι ΑΕΙ, 

– Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για ανέργους).

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής  στο πρόγραμμα μέχρι 02/05/2022 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

 Σειρά προτεραιότητας.

 

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα: 

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά στο https://apps.eap.gr/kedivim/web.

  

Πληροφορίες:

Λ. Καλδάνη, τηλ:210-9097214, emaillkaldani@eap.gr 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο